Spring naar content

Aanvragen meerjarige structurele subsidie

Op grond van artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 kunt u ook een subsidie aanvragen voor een periode van maximaal vier jaar. Dit geldt alleen voor de structurele subsidies voor Economie.

De uitvoeringsregels voor Dierenwelzijn, EHBO, Zonnebloem, Scouting, Oranjeverenigingen en Sport worden na 1 juni 2021 vastgesteld. Dit houdt in dat voor deze categorie├źn uitsluitend voor 1 jaar subsidie kan worden aangevraagd. Op het aanvraagformulier voor structurele subsidie 2020 staat in kolommen aangegeven wanneer een subsidie voor 1 jaar kan worden aangevraagd en wanneer een meerjarige aanvraag kan worden gedaan. U vindt het formulier onder het kopje ‘printformulieren’ onderaan deze pagina.

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 (Asv) en het daarbij horende algemene subsidiebeleidskader.

Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf 2021. De regels over subsidievestrekking staan beschreven in de algemene wet bestuursrecht, Asv en de uitvoeringsregels.

Documenten

Wij, Hoeksche Waard: ruimte voor iedereen!

Ons uitgangspunt is een betrokken samenleving, waaraan alle inwoners gelijkwaardig kunnen deelnemen. We zetten in op een stevige sociale basisinfrastructuur met laagdrempelige voorzieningen en activiteiten met een preventieve werking voor (kwetsbare) inwoners. Om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en op lichte wijze te worden ondersteund en toegerust. Wij willen dat deze infrastructuur (vooral) bestaat uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers.

Het versterken van een inclusieve samenleving is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners, ondernemers, organisaties en aanbieders. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de omgeving zodanig te veranderen dat alle inwoners kunnen meedoen. Met het subsidiebeleid zet de gemeente in op het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toegankelijke samenleving. Nieuwe innovatieve projecten die hieraan een bijdrage leveren kunnen worden ondersteund met een incidentele subsidie. Er is een aantal kernwaarden waaraan activiteiten van organisaties aantoonbaar moeten bijdragen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De gemeente hecht grote waarde aan een aanbod dat aantoonbaar aansluit bij de vraag vanuit de samenleving. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren en meedoen op de door hen gewenste wijze. Om vraaggericht te denken is veelal een omslag in de denkwijze van organisaties nodig. Het gaat niet alleen om de vraag van de eigen leden of doelgroep maar ook om een bredere ori├źntatie op de vraag vanuit de samenleving. Dit vraagt van organisaties om regelmatig kritisch te kijken naar het eigen aanbod en om de vraag actief op te halen.