Dinsdagavond 16 november 2021 heeft de gemeenteraad tijdens de besluitvormende raadsvergadering de Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie staat beschreven wat de Hoeksche Waard als toeristisch-recreatieve bestemming te bieden heeft en wat de belangrijkste doelen op dit gebied voor de toekomst zijn. Dit biedt kansen voor de vrijetijdssector waarmee ook werkgelegenheid, de aantrekkingskracht als woongemeente en het niveau van voorzieningen gebaat zijn.

Sterke visie

Gemeente Hoeksche Waard wil in overleg met betrokken ondernemers en inwoners de kansen die de vrijetijdseconomie biedt, zo goed mogelijk benutten. Recreatie en toerisme versterken de economie van de Hoeksche Waard en dragen bij aan het behoud van natuur, landschap en erfgoed. In het Hoofdlijnenakkoord is daarom vastgelegd dat er een visie op vrijetijdseconomie moest komen. In maart en april dit jaar bepaalde de gemeenteraad de koers voor deze visie. Ondernemer en inwoners werden vooraf betrokken om zoveel mogelijk wensen in kaart te brengen. Wethouder Paul Boogaard: “Recreatieve voorzieningen moeten passen bij de aard en schaal van de Hoeksche Waard. Dat wil niet zeggen dat we alles maar beter bij het oude kunnen laten. Vorig jaar bleek uit een enquête onder inwoners dat er volop ruimte voor verbetering was. De vastgestelde visie is echt een breed gedragen stuk en daarmee een compliment waard voor iedereen die eraan heeft bijgedragen.” In de Visie Vrijetijdseconomie worden ambitie, kwaliteiten en strategie uitvoerig beschreven. Deze geven houvast om in 2030 tot een bloeiende vrijetijdseconomie te komen.

Concrete plannen

Aan de basis van de vastgestelde visie ligt de Omgevingsvisie die samen met de Waardmakers is opgesteld. De raad bepaalde eerder dit jaar dat de focus niet alleen moet liggen op het aantrekken van bezoekers, maar ook zeker op de ontwikkeling van aanbod op het gebied van recreatie en toerisme voor de eigen inwoners. Nu de Visie Vrijetijdseconomie is vastgesteld, kunnen daarvoor concrete plannen worden gemaakt. Gemeente Hoeksche Waard gaat in samenwerking met belanghebbenden deze plannen verder uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Hierin worden de acties en bijbehorende prioriteiten tot 2030 duidelijk beschreven.

Documenten

Visie Vrijetijdseconomie.pdf (51 MB)

Binnen gemeente Hoeksche Waard spelen verschillende uitdagingen op het gebied van vrijetijdseconomie, in het bijzonder binnen de verblijfsrecreatie. Eén van de opgaven uit de Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard is het vergroten van het aanbod voor verblijf. Met een groter en diverser verblijfsaanbod willen we (dag)gasten verleiden om langer te blijven en hen de mogelijkheid bieden om ons eiland écht te beleven. Daarvoor is inzicht in de markt nodig. In de rapportage ‘Verblijfsrecreatie in de Hoeksche Waard’ is deze markt in beeld gebracht. Zowel het huidige aanbod als het marktpotentieel is geanalyseerd. Hierbij is ook gekeken hoe verblijfsrecreatieve initiatieven bij kunnen dragen aan de Hoeksche Waarden uit de Omgevingsvisie Hoeksche Waard.