Op 25 januari 2022 stelde de gemeenteraad de participatievisie gemeente Hoeksche Waard vast. Participatie betekent deelnemen. Met behulp van participatie hebben inwoners en ondernemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de toekomst van de gemeente. Bijvoorbeeld door mee te denken met projecten van de gemeente of door zelf initiatieven uit te voeren. Inwoners of ondernemers kunnen participeren in projecten van de gemeente óf zij kunnen vragen of de overheid participeert in een project dat bewoners of ondernemers zelf willen starten. Gemeente Hoeksche Waard was al volop actief met participatie maar er was nog geen visie waarin we uitgangspunten beschrijven waaraan participatie bij specifieke opgaven, thema’s en projecten moet voldoen.

Wat merken inwoners ervan?

Het feit dat de gemeente nu een participatievisie heeft, betekent dat we nog beter (willen) worden in participatie. Het is belangrijk om alle belangen in beeld te brengen, zodat we goed kunnen afwegen en betere plannen kunnen maken. Tegelijkertijd willen we ook graag dat bewoners met ideeën of initiatieven komen. Wij kunnen daarbij helpen.

Wat vinden bewoners ervan?

We hebben ook aan bewoners gevraagd wat zij van participatie vinden en of zij mee willen denken of praten over zaken waarover de gemeente een beslissing moet nemen. Uit de enquête die wij in de zomer van 2021 uitzetten onder inwoners van de gemeente blijkt dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt om mee te denken of mee te praten. Ook willen mensen dat de gemeente ruimte biedt voor inwoners om zelf met ideeën of initiatieven te komen. De meeste inwoners willen dan wel dat de gemeente hen helpt met het in contact komen met de juiste partijen. Mensen willen ook graag weten wat hun rol is bij participatietrajecten. Mogen ze alleen meedenken of ook meebeslissen? De meeste mensen willen graag met een online enquête hun stem laten horen. Toch willen ook veel mensen meedoen in een werkgroep of deelnemen aan een klankbordgroep. En terugkoppeling is heel belangrijk: inwoners willen graag weten wat er met hun inbreng is gedaan. Ze denken het liefst mee over ruimtelijke ontwikkelingen in hun eigen buurt maar cultuur, natuur en sociaal beleid zijn ook vaak genoemd. De resultaten van de enquête kunt u vinden in het uitklapmenu.

Wat nu?

De gemeente gaat de visie nu verder uitwerken, ook omdat de nieuwe Omgevingswet eraan komt. Deze wet vervangt straks veel wetten en regels over wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. En er komt een participatieverordening. Dat is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. Daarin staan voorschriften waaraan participatie wettelijk moet voldoen. De gemeente gaat ook kijken of het uitdaagrecht onderdeel kan worden van onze visie op participatie. Volgens het uitdaagrecht (Right to Challenge) kunnen inwoners overheden uitdagen om (een deel van) een publieke taak over te nemen als zij denken dat zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Denk aan het beheer van een groenstrook of speeltuin in het eigen dorp. Tot slot wil de gemeente onderzoeken of een burgerraad in Hoeksche Waard tot de mogelijkheden behoort. Een burgerberaad bestaat uit een groep ingelote burgers die meerdere keren bij elkaar komt om over een vraagstuk te overleggen. Op basis van uitgebreide informatie en intensief overleg doen zij aanbevelingen over beleid. Ze krijgen hiervoor een budget. Zij kunnen experts uitnodigen om zich te laten informeren. Voor de zomer willen we duidelijkheid hebben over het uitdaagrecht en de burgerraad. De verordening moet dan ook klaar zijn.