Goede winkelvoorzieningen in de Hoeksche Waardse dorpen. Dat is wat bewoners, bezoekers, winkeliers en investeerders willen. De gemeente hecht dan ook veel waarde aan het in stand houden en waar mogelijk versterken van de detailhandel.

In 2021 besloot de gemeente het detailhandelsbeleid, in 2017 opgesteld voor de 5 voormalige gemeenten, te actualiseren en opnieuw voor de gehele gemeente vast te stellen. De ambitie van het beleid is gelijk gebleven, maar wel aangepast aan de huidige ontwikkelingen en nauw verbonden aan de Omgevingsvisie.

Het doel van de detailhandelsvisie is de juiste winkel op de juiste plek, voor behoud van de leefbaarheid en vitale centra. Er wordt ingezet op de concentratie van winkels in de verschillende dorpscentra en overige type winkelgebieden zoals buurtwinkelcentra en woonboulevards om onderlinge versterking te stimuleren en leegstand tegen te gaan.

De belangrijkste uitgangspunten uit de detailhandelsvisie:

  • Streven naar vitale centra door concentratie winkelaanbod
  • Zorgvuldig omgaan met nieuwe winkelmeters
  • Samenwerking bevorderen tussen partijen
  • Adviesfunctie Detailhandelsraad
  • Ontwikkelingsrichting winkelcentra in verlengde van bestaand provinciaal beleid

Het stuk dient als toetsingskader bij initiatieven en is de onderlegger voor nieuwe bestemmingsplannen. De gemeente wil daarmee duidelijkheid bieden aan winkeliers en investeerders waar zij een winkel kunnen starten en waar juist niet.

  • Waar staan we nu? Eerst wordt ingegaan op de uitgangsituatie. Aan de hand van de actuele trends, ontwikkelingen, beleidskaders en de vraag- en aanbodsituatie, wordt geĆ«valueerd in hoeverre de beleidslijnen uit 2017 nog actueel zijn.
  • Waar gaan en waar willen we naartoe? In hoofdstuk 3 staat de visie op detailhandel en deze is net als in 2017 uitgesplitst naar thema (bijv. boodschappen) en gebied (dorpskernen).
  • Hoe gaan we dat bereiken? Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de uitvoeringskaders en juridisch planologische borging. In de visie is o.a. rekening gehouden met de Dienstenrichtlijn, de Nieuwe Omgevingswet en het Uitvoeringskader detailhandel.