Spring naar content

Vergadercyclus

Het vergadercyclus van de gemeenteraad is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Beeldvormende bijeenkomst

De beeldvormende bijeenkomst is één van de belangrijkste openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad met de samenleving. Door met inwoners en organisaties te spreken, halen de raadsleden belangrijke informatie op. In deze fase is er nog geen sprake van een politiek debat of het uitdragen van een politieke mening. De raadsleden luisteren en stellen zo nodig verhelderende vragen aan inwoners en organisaties. De vergadering heeft een puur informatief karakter. Afhankelijk van de onderwerpen kiezen de raadsleden hoe zij tijdens deze bijeenkomst het gesprek aangaan, zoals een rondetafelgesprek of via een presentatie. De gemeenteraad zendt de beeldvormende vergaderingen niet uit. Bij de beeldvormende bijeenkomsten kunnen inwoners en organisaties inspreken.

Kort gezegd: Beeldvormend: verkennen en afbakenen van het vraagstuk, horen van het maatschappelijke veld en het inventariseren van knelpunten en keuzes. Het te bespreken onderwerp goed tussen de oren krijgen en inventariseren wat er speelt. Bij dit onderdeel nodigt de gemeenteraad inwoners en organisaties uit om in te spreken.

Oordeelsvormende vergadering

In de oordeelsvormende vergadering komen de onderwerpen van de beeldvormende bijeenkomst aan bod. Hier gaan de raads- en burgerleden het politieke debat met elkaar aan waar zij de partij-politieke standpunten met elkaar uitwisselen. Alle politieke partijen krijgen per agendapunt twee keer de gelegenheid om hun standpunten in te brengen. Uiteindelijk leidt het debat tot een voorstel voor de besluitvormende raadsvergadering. Dit kan zijn een hamerstuk waarover in de besluitvormende raadsvergadering alleen nog stemming plaatsvindt, wel of niet met een stemverklaring. Of het wordt een bespreekstuk, waar de partijen dan wederom per agendapunt twee keer kunnen spreken.

Kort gezegd: Oordeelsvormend: open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede afweging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

Besluitvormende raadsvergadering

De besluitvormende raadsvergadering is de laatste vergadering in de sessies van het BOB vergadermodel. Tijdens deze vergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die op de agenda staan. De meeste voorstellen waren eerder al aan de orde tijdens de beeldvormende bijeenkomst of oordeelsvormende vergadering.

Naast de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders is de gemeenteraad een van de drie bestuursorganen die een gemeente heeft. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en stelt op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid vast.

Kort gezegd: Besluitvormend: nemen van besluiten door de raad. Hier vindt het afrondende politieke debat over eventuele wijzigingen en de besluitvorming plaats.

Oriënterende bijeenkomst

Naast het BOB vergadermodel bestaat er ook nog een oriënterende bijeenkomst. Dit is meestal in de derde week in de sessies van het BOB vergadermodel. De raad oriënteert zich dan breder op wat er speelt in de Hoeksche Waard, in een dorp of buurtschap. Dat doet de raad niet persé vanuit de raadszaal, maar als het kan op een locatie passend bij het onderwerp.