Initiatiefvoorstel

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.

Procedure

Een initiatiefvoorstel wordt ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. De indiener kan daarbij aangeven of hij eerst een reactie van het college wil voordat de gemeenteraad het voorstel behandelt.