Spring naar content

Fracties

De gemeenteraad bestaat uit de volgende fracties:

Burgerbelangen

BurgerBelangen, onze naam zegt het al: ‘Wij behartigen de belangen van de burger en maken geen verschil tussen een individuele burger of een doelgroep.’

Om een vitale Hoeksche Waard mogelijk te maken vinden wij het volgende van belang:

  1. het betrekken van jongeren;
  2. een goede subsidieregeling voor alle verenigingen;
  3. de mogelijkheden voor iedereen om betaalbaar te kunnen (blijven) wonen in diverse woonvormen in alle dorpen;
  4. aandacht voor mensen met een kleinere beurs en armoedebestrijding.

Duurzaamheid, biodiversiteit, cultuur en klimaat zijn onze belangrijke speerpunten. Deze speerpunten hangen nauw met elkaar samen voor een energie neutrale gemeente Hoeksche Waard in 2040.

Wij willen bijdragen aan een duidelijke invulling voor de Regionale Energie Strategie met speciale aandacht voor het gebruik van water.

Wat ons betreft moeten inwoners meedoen in de energieopbrengst door hen subsidie mogelijkheden te geven om van het gas af te gaan.

Website: volgt binnenkort

CDA

CDA Hoeksche Waard staat voor een gemeente waarin inwoners naar elkaar omzien en samen bepalen hoe hun leefomgeving eruit hoort te zien. Een plek waarin alle leeftijdsgroepen zich welkom voelen, waar de sociale binding sterk is en het verenigingsleven bloeit. Een omgeving waar het fijn opgroeien is, waar ruim plek is voor gezinnen en waar genoten kan worden van een goede oude dag. Waar de middenstand bloeit, ondernemers ruimte krijgen voor nieuwe initiatieven en waar een klim aat heerst van samenwerking en innovatie. Het landschappelijk karakter van ons mooie eiland willen we koesteren en bewaren, ook om recreatief van te genieten.

Website: cda.nl/zuid-holland/hoeksche-waard

ChristenUnie

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van de Hoeksche Waard. We erkennen dat
de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de
Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet
voor gerechtigheid in de Hoeksche Waard.

Website: hoekschewaard.christenunie.nl

Constructief HW

De gemeente Hoeksche Waard is op een niet democratische wijze tot stand gekomen. Het is nu meer dan ooit nodig dat wij doorgaan en op blijven komen voor de inwoners om te voorkomen dat bestuurders teveel ruimte krijgen om een eigen invulling aan onze democratie te geven. Het is nu ook zaak om bij de les te blijven, want de partijen, die verantwoordelijk zijn voor deze herindeling, zullen nu met mooie beloftes hun blazoen proberen schoon te poetsen. Inwoners zijn echter niet dom en zullen door die loze beloftes heen prikken.

Website: constructiefhoekschewaard.nl

D66

De Hoeksche Waard vergrijst, jongeren trekken weg en er is veel leegstand in winkelgebieden. Om de vitaliteit terug te brengen en ons eiland aantrekkelijk te houden, moet het voorzieningenniveau op peil blijven. Een multifunctioneel theater met professionele faciliteiten (licht, geluid, coulissen) draagt daaraan bij. Dit theater is er voor onze eigen culturele instellingen; voor muziek, dans, toneel, boeklezingen, exposities en film, maar ook voor professionele producties. Denk bijvoorbeeld aan een bekende cabaretier of schrijver. D66 is de enige partij die hier zich al jaren echt hard voor maakt.

Website: hoekschewaard.d66.nl

GroenLinks

Iedereen heeft recht op een gezonde en schone leefomgeving. Binnen de dorpen moeten er voldoende groene plekken zijn om te genieten van rust en ruimte. Voor kinderen is er veilige speelruimte. Samen voorkomen we zwerfafval. De Hoeksche Waard is de groene long tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. GroenLinks wil dit vooral zo houden. Biodiversiteit, bescherming van bedreigde dieren en planten en het behoud van het open landschap staan bij ons voorop.

Website: hoekschewaard.groenlinks.nl

Lokalen Hoeksche Waard

Als jonge of oudere inwoner, vrijwilliger, mantelzorger of lid van een vereniging, hebben we allemaal met elkaar te maken. Zeker op een eiland als de Hoeksche Waard. Een samenleving maak je, door samen met elkaar dingen te organiseren of te doen. De mens, u dus, moet daarom centraal staan bij alles wat een gemeente bedenkt of doet. Zeker als het gaat om zorg voor elkaar bij ziekte, eenzaamheid of ouderdom; zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn zonder ingewikkelde procedures en formulieren. Maar ook bereikbaarheid van vrienden, familie of kennissen die wat verder op wonen is belangrijk. Daarom heeft Lokalen Hoeksche waard als belangrijkste punt: Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat.

Website: lokalenhoekschewaard.nl

Pahladsingh en Rood

Voor de fractie Pahladsingh en Rood is nog geen tekst beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is, wordt die aan deze pagina toegevoegd. De fractie heeft geen eigen website.

PvdA

Werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is je heden en je toekomst. Het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een fatsoenlijk salaris is daarom heel belangrijk. Daar zit precies het probleem. Veel mensen kunnen niet rekenen op een fatsoenlijke baan. Ze hoppen van flexwerk naar freelance-opdracht, van nul-urencontract naar gedwongen zelfstandigheid. Dit biedt geen perspectief op een zeker inkomen. Bovendien bouw je geen pensioen op voor later. Dat moet afgelopen zijn.

Website: hoekschewaard.pvda.nl

Seniorenpartij HW

De Hoekse Waard vergrijst en dat betekent dat er meer zorg nodig is. In veel gevallen moet die zorg via of door de gemeente geregeld worden. Dat moet op een eenvoudige en effectieve wijze mogelijk zijn. De gewenste zorg dient voor iedereen betaalbaar te zijn: zorg op maat en dichtbij huis. Ook het zorgdragen voor mogelijkheden van dagbesteding en vervoer behoren daarbij. Wij vinden kwaliteit van de zorg bij aanbestedingen belangrijker dan de kwantiteit. We zijn tegen de stapeling van eigen bijdragen voor de verschillende zorgtypen.

Website: hwsp.nl

SGP

De SGP is een christelijke partij die de Bijbel – en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid – ziet als betrouwbaar uitgangspunt voor het leven en de politiek. De daarin beschreven Tien Geboden, die God heeft gegeven tot welzijn van alle mensen, gebruikt zij als richtsnoer voor het politieke handelen. De Heere Jezus leerde dat de kern daarvan liefde is: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Volgens dit ideaal voelt de SGP zich geroepen via de democratische weg om het goede te zoeken voor de Hoeksche Waardse samenleving.

Website: hoekschewaard.sgp.nl

VVD

De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar is. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Wij vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je haar belt en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente communiceert helder, begrijpelijk en tijdig! De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bereikbaar is voor iedereen en zuinig is met het geld voor haar eigen huisvesting.

Website: hoekschewaard.vvd.nl