De rekenkamer

Elke bestuurslaag is wettelijk verplicht om een rekenkamer te hebben. Die rekenkamer is een onafhankelijke toezichthouder. Naast het rijk en de provincies heeft ook gemeente Hoeksche Waard een rekenkamer. Volgens de Gemeentewet onderzoekt de rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De onderzoeken geven antwoord op de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.

Rekenkamer Hoeksche Waard

De leden van de rekenkamer onderzoeken het handelen van het gemeentebestuur. Zij kunnen dat onderzoek zelf doen of uitbesteden. Altijd gebeurt het onderzoek onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer. De rekenkamer presenteert de resultaten van haar onderzoek aan de gemeenteraad. Zij versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad en verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. De rekenkamer is volstrekt onafhankelijk. Zij neemt dus geen onderzoeksopdrachten aan van de gemeenteraad en gaat ook zelf over de conclusies van haar onderzoeken. Natuurlijk is het wel van belang dat het onderzoek van de rekenkamer zinvol is voor de gemeenteraad. Daarom houdt de rekenkamer rekening met de wensen van de gemeenteraad.

Wie vormen de rekenkamer?

De rekenkamer Hoeksche Waard bestaat uit drie door de gemeenteraad beëdigde leden: voorzitter mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel en de leden mevrouw A. (Lize) Kooijman MSc en de heer mr. drs. J. (Jelle) Stelpstra. De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris-onderzoeker, mevrouw drs. P. (Patricia) Feelders.

Documenten

De rekenkamer functioneert op basis van de “Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019” en het “Reglement van orde rekenkamer Hoeksche Waard”.

Onderzoeken vinden plaats volgens het Onderzoeksprotocol. De rekenkamer hanteert ook een Privacyverklaring.

Contact met de rekenkamer

Stuur voor meer informatie over of contact met de rekenkamer een mail naar rekenkamer@gemeentehw.nl.