Terug naar het overzicht

Wilt u meer betrokken zijn bij beleid inzake het sociaal domein?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dan bent u mogelijk een van de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard (ASDHW)

Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard naar behoren? Wat doet de gemeente om ondernemers te stimuleren meer mensen met een beperking aan te nemen? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de thuiszorg? Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de kwetsbare groepen in de toekomst? Vragen als deze vallen onder het begrip ‘sociaal domein’, dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner van gemeente Hoeksche Waard de ondersteuning moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig en zinvol leven.

Adviseer als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wat er anders kan in onze gemeente

De ASDHW geeft het college en gemeente Hoeksche Waard gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. Deze raad bestaat uit betrokken en ter zake goed geïnformeerde inwoners van de Hoeksche Waard. De Adviesraad is geen belangenvertegenwoordiger. Het college van B&W en de gemeenteraad betrekken de adviezen van deze raad wel in hun besluitvorming.

Op zoek naar 5 nieuwe leden als uitbereiding op de huidige adviesraad

De Adviesraad zoekt actieve en initiatiefrijke vrijwilligers die over de volle breedte in staat zijn mee te werken aan het voorbereiden en opstellen van adviezen inzake het sociaal domein. U heeft bij voorkeur kennis van en/of ervaring in 1 of meer van de volgende beleidsthema’s:
• Werk & Inkomen
• Jeugd
• Wmo (ook Mantelzorg)
• Wonen en Ruimtelijke Ordening (op raakvlak sociaal domein)
• Mobiliteit

Uw lidmaatschap is persoonlijk. U vertegenwoordigt geen andere instantie. U onderhoudt tussentijds contacten met organisaties en ambtenaren waardoor u uw advies meer inhoud kunt geven. De omvang van de werkzaamheden kan zeer wisselend zijn. De raad vergadert maandelijks op maandagavond. Er is een regeling voor een vrijwilligersvergoeding en onkosten.

1 van de nieuwe leden zal het secretariaat voeren

De Adviesraad ziet op die positie graag een stevige persoonlijkheid met relevante ervaring. Zijn/haar belangrijkste taak is de Adviesraad organisatorisch en secretarieel te ondersteunen. Waar mogelijk heeft hij/zij ook een inhoudelijke inbreng.

Meer informatie of solliciteren

Voor meer informatie mailt u naar voorzitter John Stuurman via contact@adviesraadhw.nl. Geef uw telefoonnummer door en u wordt teruggebeld. De Adviesraad stelt het op prijs wanneer u ons wijst op mogelijke andere kandidaten voor dit boeiende werk. Uw gemotiveerde sollicitatie zien wij graag voor woensdag 20 januari via contact@adviesraadhw.nl. Na een selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Deze zijn gepland in de periode van maandag 25 januari tot en met woensdag 3 februari.