Terug naar het overzicht

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de basisregistratie personen staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Deze ‘persoonslijst’ bevat gegevens als naam, adres, geboortedatum, huwelijksgegevens en gegevens over kinderen.

Registratie en actualisatie van de gegevens

Het actualiseren van de basisregistratie personen is een taak van de gemeente. Bij verhuizing naar een andere gemeente worden uw gegevens doorgestuurd naar de nieuwe gemeente. Het is belangrijk dat uw gegevens in de basisregistratie correct en actueel zijn. Als u wilt weten hoe u geregistreerd staat kunt u contact opnemen met het team Publiekszaken.

Verstrekking persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen. Pensioenfondsen ontvangen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. Instellingen die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen, gaan dus altijd uit van de informatie die zij hebben ontvangen uit de basisregistratie personen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Geheimhouding gegevens

Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, dat is namelijk verplicht.

Er zijn in enkele gevallen ook andere instellingen die om verstrekking van uw gegevens uit de BRP vragen, denk hierbij aan:
• een curator of advocaat voor het verzenden van een dagvaardiging naar uw adres;
• een notaris voor het opmaken van een akte;
• financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het uitbetalen van pensioengelden.

U kunt een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen bij het gemeentebestuur van de Hoeksche Waard. In dit verzoek geeft u aan voor welke instelling u geheimhouding vraagt. Het gemeentebestuur zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen. Het geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

Verordening

Voor commerciële doeleinden worden geen gegevens verstrekt uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit staat de wet niet toe. Als gemeente persoonsgegevens wil verstrekken aan niet-commerciële instellingen (sportverenigingen/particulieren), dan moet dat geregeld zijn in een gemeentelijke verordening. De mogelijkheid om dergelijke gegevens te verstrekken is in de verordening van de gemeente Hoeksche Waard niet opgenomen.

Overzicht verstrekte gegevens

De gemeente registreert aan wie ze uw gegevens gedurende het afgelopen jaar heeft verstrekt. Voor een overzicht hiervan kunt u (schriftelijk en ondertekend) een verzoek indienen.