Terug naar het overzicht

Uitvoeringsplannen duurzaamheid aangeboden aan gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft uitvoeringsplannen op het gebied van duurzaamheid aan de gemeenteraad voorgelegd om in de komende raadsvergaderingen te behandelen. Het gaat om plannen op de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De uitvoeringsplannen komen voort uit het eerder vastgestelde programmaplan Duurzaamheid. Ook de leidraad ‘Communicatie & participatie Duurzaamheid’ wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 13 juli neemt de raad een besluit over deze uitvoeringsplannen. Het gezamenlijk opstellen van de uitvoeringsagenda Biodiversiteit vraagt meer tijd en wordt op een later moment voorgelegd.

De uitvoeringsplannen komen voort uit het programmaplan Duurzaamheid

In december 2020 stelde de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid vast. In dit plan staat voor de middellange en lange termijn op hoofdlijnen beschreven hoe we toewerken naar het overkoepelende doel: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Dit betekent dat alles wat we dan in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen meer heeft voor het klimaat. We werken aan deze ambitie vanuit 4 thema’s met ieder een eigen doelstelling. Deze themadoelstellingen zijn:

  • In 2040 is de Hoeksche Waard energieneutraal.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair.
  • In 2050 hebben we veerkrachtige ecosystemen in de Hoeksche Waard.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard volledig klimaatadaptief.

Per doelstelling is een uitvoeringsplan opgesteld. In zo’n plan staat concreet beschreven wat we in de periode 2021 tot en met 2026 gaan doen om de doelstellingen uit het programmaplan Duurzaamheid te behalen. De uitvoeringsprogramma’s ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’, ‘Circulaire economie’ en ‘Klimaatadaptatie’ zijn nu aangeboden aan de gemeenteraad met de vraag om deze vast te stellen, samen met de leidraad ‘Communicatie & participatie Duurzaamheid’. Ook wordt de raad geïnformeerd over de gezamenlijke uitvoeringsagenda ‘Hoeksche Waard klimaatbestendig’ van gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland. Deze uitvoeringsagenda moet nog worden vastgesteld door het waterschap en de provincie eind juni/begin juli. Het college van de gemeente heeft dit onlangs gedaan.

Verduurzamen doen we samen

Verduurzaming vraagt iets van iedereen; van de overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de Hoeksche Waard te behalen, is samenwerking dan ook noodzakelijk. Bij het maken van de uitvoeringsprogramma’s is nadrukkelijk samengewerkt om vanuit ieders kennis, kunde en rol tot goede en gedragen plannen te komen. Huibert Steen, coördinerend wethouder Duurzaamheid: ‘Ik ben ontzettend trots dat met deze gezamenlijke blik de acties zijn bepaald op de verschillende thema’s, die nodig zijn om onze duurzaamheidsdoelen te behalen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en daadkracht. Ik kijk uit naar het voortzetten van deze samenwerkingen bij de uitvoering van alle plannen, zodat het hier in de Hoeksche Waard ook in de toekomst goed vertoeven blijft.’ De organisaties, die onder andere betrokken zijn bij het maken van de plannen, zijn waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, LTO Noord (afdeling Hoeksche Waard), Hoekschewaards Landschap, HW Zoemt, HoekscheWaardDuurzaam, HW Wonen, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, RAD, Energieke Regio, Stedin, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Staatsbosbeheer en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Voor verschillende onderwerpen zijn ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bijvoorbeeld via een groepsgesprek, innovatietafel en/of een vragenlijst. Om jongeren bij het thema duurzame energie te betrekken, is gebruik gemaakt van de digitale swipetool Swipocratie.  

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit vraagt meer tijd

In de afgelopen periode is er met diverse betrokken partijen gesproken en gestart met het maken van een uitvoeringsagenda over de biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Bij alle partijen is een stevige ambitie om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te versterken. De uitwerking van dit thema is begin 2021 gestart. De complexiteit van het thema en de verschillende inbreng van betrokken organisaties, vragen meer tijd om tot een goede, gezamenlijke uitvoeringsagenda Biodiversiteit te komen. Terwijl we verder werken aan dit plan, gaat gemeente Hoeksche Waard wel met acties die we nu al kunnen oppakken aan de slag, zoals bijvoorbeeld met verschillende pilots voor het ecologisch beheer van de openbare ruimte en de aanleg van een Tiny Forest.

De plannen staan op gemeentehw.nl/duurzaamheid

De 3 uitvoeringsprogramma’s op de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie, de uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie en de leidraad Communicatie & participatie Duurzaamheid zijn samen met het programmaplan Duurzaamheid te bekijken op www.gemeentehw.nl/duurzaamheid. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.