Terug naar het overzicht

Stand van zaken subsidies

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze week worden organisaties en instellingen die van ons een incidentele en/of structurele subsidie van de gemeente ontvangen (of ontvangen hebben) geïnformeerd over de stand van zaken. Dit is nodig omdat we op dit moment middenin het harmonisatieproces van de subsidies zitten. Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen op subsidiegebied vanwege de coronacrisis. Wij zetten het hieronder voor u op een rij.

Project- en incidentele subsidies 2020 tot € 1.000 worden niet teruggevorderd

Op maandag 23 maart 2020 kondigde het RIVM onder andere aan dat bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden waren. Gemeente Hoeksche Waard volgde deze maatregel op. Dit betekende dat tot 1 juni alle bijeenkomsten in de Hoeksche Waard niet doorgingen. Wij hebben daarom besloten de toegekende project- en incidentele subsidies tot € 1.000,– voor activiteiten/evenementen vanaf 23 maart tot het einde van de coronamaatregelen niet terug te vorderen (de precieze einddatum is nog niet bekend).

Project- en incidentele subsidies 2020 van meer dan € 1.000 worden vastgesteld in overleg

Gaat het om een subsidie van € 1.000,– of meer? Dan krijgt u een brief van ons. Wij vragen u in dat geval om de ontvangen subsidiegelden te verantwoorden. Dat betekent dat u ons facturen overlegt van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld promotiekosten) voor de activiteit/het evenement. Het niet bestede deel van de subsidie betaalt u aan ons terug.

De termijn voor het vaststellen van de subsidies 2019 is verlengd

Wij hebben diverse signalen ontvangen dat het door de coronamaatregelen voor organisaties niet mogelijk was om de subsidievaststelling 2019 voor 1 mei 2020 in te dienen. De reden is dat de ledenvergaderingen waarin de jaarcijfers worden vastgesteld niet kunnen worden gehouden in verband met de coronamaatregelen. Daarom is besloten om de termijn voor de subsidievaststelling 2019 naar 1 september 2020 te verplaatsen.

Vaststelling structurele subsidies 2020 en eventuele terugvordering

Bij de vaststelling van de  structurele subsidie wordt geen subsidie teruggevorderd of lager vastgesteld als:

  • de activiteiten/evenementen niet of niet geheel hebben kunnen plaatsvinden door de coronamaatregelen;
  • de uitgaven wel zijn gedaan of niet konden worden teruggedraaid door aangegane eerdere verplichtingen;
  • de subsidieaanvrager al op een andere manier een vergoeding heeft ontvangen via een Rijksregeling of een lokale regeling in relatie met de coronamaatregelen.

Structurele subsidies 2021 kunt u aanvragen van 15 juli tot 1 oktober 2020

Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u uiterlijk 31 december 2020 een besluit waarin is vermeld of u een subsidie voor 2021 krijgt toegekend.

Aanvragen incidentele subsidies 2021 kunt u indienen tot 8 weken voor de activiteit/het evenement

Het is belangrijk om te weten of er een vergunningaanvraag of melding van toepassing is op de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Kijk voor meer informatie op onze website: Evenement organiseren, melding of vergunning.

Heeft u vragen over subsidieaanvragen vanuit de Lokale Impuls of het Innovatiebudget?

Voor overleg over het aanvragen van subsidies vanuit de Lokale Impuls of het Innovatiebudget kunt u contact opnemen met respectievelijk Heleen Langerak (team Opvoeden & Opgroeien) of Maria Remmers (team Gezondheid & Informele Zorg). U kunt hen bereiken op werkdagen via het algemene telefoonnummer 14 0186.

Het is mogelijk om een meerjarige subsidie aan te vragen

De Algemene Subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 biedt de mogelijkheid om een meerjarige structurele subsidie aan te vragen voor een periode van maximaal vier jaar.

NB: Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor structurele subsidies voor sport, landbouw, economie, recreatie en toerisme, subsidies voor de EHBO, Scouting, Zonnebloem en Oranjeverenigingen.

Deze uitvoeringsregels zijn nog niet geharmoniseerd. Daarom kunnen deze subsidieaanvragers alleen subsidie aanvragen voor 2021. Vanaf 2022 is het ook voor hen mogelijk meerjarige subsidies aan te vragen.

Aanvraagformulieren voor subsidies 2021 staan vanaf 15 juli op de website

Ga hiervoor naar www.gemeentehw.nl en kijk onder Direct regelen & Informatie > Belastingen & Subsidies.

Heeft u nog vragen?

Bel of mail gerust met team Participatie & Leefbaarheid. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het telefoonnummer 14 0186 of  e-mail subsidie@gemeentehw.nl.