Terug naar het overzicht

Regionale Energiestrategie regio Hoeksche Waard (RES): voorlopige concept-RES vastgesteld door de Stuurgroep

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin, heeft op 23 april 2020 de voorlopige concept-RES vastgesteld. In de voorlopige concept-RES is opgenomen dat de regionale bijdrage aan zon- en windenergie in 2030 ligt binnen een bandbreedte van 0,4 en 0,5 Terawattuur (TWh). Op 1 juni moet de voorzitter van de RES-regio Hoeksche Waard de voorlopige concept-RES indienen bij het NPRES.

De nationale doelstelling bedraagt 35 TWh aan grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. De Hoeksche Waard is al een aantal jaar druk bezig met verduurzamen en er staat in de Hoeksche Waard al een aantal windturbineparken. De bijdrage van de regio Hoeksche Waard is gebaseerd op reeds gerealiseerde energieprojecten, energieprojecten ‘in de pijplijn’ en nieuwe initiatieven, zoals grootschalige opwek van zon op daken bijvoorbeeld. RES-voorzitter Piet van Leenen: ‘Met dit bod levert de regio een waardevolle bijdrage in de energietransitie van Nederland.’

De voorlopige concept-RES kwam tot stand samen met diverse partijen

Er werd intensief samengewerkt met verschillende betrokken maatschappelijke organisaties. Samen met hen werd gekeken naar een acceptabel, realistisch en haalbaar eerste bod. Zo kwam ook de voor onze regio haalbare bijdrage binnen de bandbreedte van 0,4 tot 0,5 TWh tot stand. Maar ook inwoners, ondernemers, volksvertegenwoordigers en andere betrokkenen leverden belangrijke input.

In aanloop naar de voorlopige concept-RES vonden diverse bijeenkomsten plaats

Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door de hierboven genoemde partijen. Uit de reacties vanuit alle eerdere bijeenkomsten bleek dat er behoefte was om het RES-traject los te koppelen van het traject en de ambitie om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te zijn. De ambitie voor een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040 wordt daarom opgenomen en verder uitgewerkt in het Programmaplan Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard. Hierbij worden genoemde partijen uiteraard weer betrokken.

Derde en laatste meedenkbijeenkomst geannuleerd door coronacrisis

Door de coronacrisis werd een derde openbare meedenkbijeenkomst op 24 maart jl. helaas geannuleerd. Het was de bedoeling om dan gezamenlijk te komen tot een concept-RES –  het concept-bod – voor de Hoeksche Waard.  Door de coronacrisis is nu vanuit het NPRES een nieuwe planning vastgesteld. Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de RESsen hun voorlopige concept-RES in bij NPRES. De bestuurlijk vastgestelde concept-RES moet vóór 1 oktober 2020 worden aangeleverd. De planning voor het opleveren van de door volksvertegenwoordigers vastgestelde RES 1.0 wordt verschoven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. Door deze nieuwe deadline kan een laatste derde meedenkbijeenkomst mogelijk alsnog op een later tijdstip plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis op dat moment.

Verdere tijdschema RES

In de periode tussen 1 juni en 1 oktober 2020 (wanneer de door het dagelijks bestuur vastgestelde concept-RES ingediend moet zijn bij het NPRES) wordt de voorlopige concept-RES verder uitgewerkt. Op 1 oktober 2020 moet dan de bestuurlijke vastgestelde concept-RES ingeleverd worden. Deze is dan afgestemd met de gemeenteraad, betrokken maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners en heeft de bestuurlijke instemming van onze partners provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin.

Informatie

Meer informatie over het proces en de voorlopige concept-RES is te vinden via www.gemeentehw.nl/res. Daar is ook een infographic te vinden met uitleg over de voorlopige concept-RES.

Achtergrondinformatie energieregio’s Nederland

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn er 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Hoeksche Waard. Elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES beschrijft elke regio haar bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om over 10 jaar in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalig zon- en windenergie op land op te wekken. Ook staan het warmteaanbod en de warmtevraag beschreven in de RES.