Terug naar het overzicht

Raadsvergadering over perspectiefnota op 7 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdag 7 juli vanaf 15:00 uur vindt er in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, Strijen een fysieke openbare raadsvergadering plaats over de behandeling van de jaarstukken, zomerrapportage en perspectiefnota.

U kunt de raadsvergadering hier volgen.

Wat is de perspectiefnota?

De perspectiefnota (PPN) is voor de gemeenteraad het richtinggevende document voor het opstellen van de gemeentebegroting. In deze PPN staan de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Met deze voornemens gaat het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting maken. De gemeenteraad heeft veel invloed op de nog vast te stellen beleidsvoornemens. Daarom vindt in de zomer het jaarlijkse debat plaats met de algemene politieke beschouwingen. Het resultaat van de beschouwingen maakt duidelijk welke ruimte het college krijgt om de voorgestelde plannen in de PPN daadwerkelijk uit te voeren. Ook hoe groot de steun is bij de fracties en uiteindelijk de voltallige raad. Voor het college en de raad een flinke uitdaging, vooral nu met de coronacrisis.

Als het college in het najaar de begroting presenteert beoordeelt de gemeenteraad of de wensen en voorgestelde aanpassingen uit de perspectiefnota financieel goed zijn verwerkt.

Meedenken en inspreken

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als inwoners en sociaal-maatschappelijke organisaties in de gemeente Hoeksche Waard mee kunt denken over wat het college in de perspectiefnota presenteert.

Daarom kunt u tijdens de oordeelsvormende vergadering van 30 juni op de drie hieronder genoemde manieren inspreken. Uw reacties worden dan betrokken bij de behandeling van de perspectiefnota in de raadsvergadering van 7 juli.

  1. uw inspraakreactie uiterlijk 30 juni om 12:00 uur schriftelijk in te dienen op e-mail adres griffe@gemeentehw.nl met vermelding van uw naam;
  2. op de vergaderavond om 19:30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen om uw inspraakreactie daar digitaal in te spreken in het bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Als u voor deze inspraak kiest, wilt u dat dan uiterlijk 30 juni 12:00 melden op e-mail adres griffie@gemeentehw.nl;
  3. thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken via deelname in de Microsoft teams vergadering. U moet dan thuis wel de beschikking hebben over een Ipad, laptop of desktop met camera- en geluidverbinding en MS teams hebben gedownload. Als u hiervoor kiest, verzoeken wij u uiterlijk 29 juni om 12:00 uur contact op te nemen met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans (e-mail frits.slootmans@gemeentehw.nl) om met hem de noodzakelijke verbinding af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.