Terug naar het overzicht

Raadsvergadering 26 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 26 mei om 19:30 uur vindt er een digitale raadsvergadering  plaats. U kunt deze digitale raadsvergadering hier volgen.

Spreekrecht

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om aan het begin van de raadsvergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak tot uiterlijk dinsdag 26 mei 12:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en waarover u inspreekt.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit

 1. Vaststelling agenda
 2. Toelaten burgerlid de heer N.B. van Stam(SGP
 3. Mededelingen
 4. Spreekrecht burgers
 5. Vaststellen besluitenlijsten 28 april en 12 mei 2020
 6. Vragen halfuur raadsleden
 7. Lijst van ingekomen stukken 17 april t/m 14 mei 2020
 8. Raadsinformatiebrieven 17 april t/m 14 mei 2020
  Hamerstukken
 9. Aanvullen fonds SVn en verstrekken startersleningen
 10. Krediet uitbreiding De Molenwiek te Mijnsheerenland
 11. Meerjarenperspectief Grondexploitaties
 12. Bestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 23c te Heinenoord
 13. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Polderdijk 47 te Maasdam
 14. De nieuwe havenbeheersverordening voor de Hoeksche Waard
 15. Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente Hoeksche Waard
 16. Zienswijze ontwerpbegroting SVHW
 17. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Wegschap tunnel Dordtse Kil Hamerstukken met stemverklaring
 18. Notapublieke gezondheid 2020-2023
 19. Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  Bespreekstukken
 20. Cultuurnota
 21. Detailhandelsvisie en uitvoeringskader detailhandel 2020-2025
 22. Moties vreemd aan de orde van de dag
 23. Sluiting

De stukken voor deze vergaderingen vindt u hier.