Terug naar het overzicht

Raadsvergadering 16 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 16 juni om 19:30 uur vindt er een digitale raadsvergadering  plaats. U kunt deze vergadering hier volgen.

De stukken voor deze vergadering vindt u hier.

Spreekrecht

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om aan het begin van de raadsvergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak tot uiterlijk dinsdag 16 juni 12:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en waarover u inspreekt.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit

 1. Vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststellen besluitenlijst 26 mei 2020
 5. Vragenhalfuur raadsleden
 6. Lijst van ingekomen stukken 15 mei t/m 4 juni 2020
 7. Raadsinformatiebrieven 15 mei t/m 4 juni 2020
  Hamerstukken
 8. Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche Waard 2020
 9. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 GR Omgevingsdienst ZHZ
 10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 GR Veiligheidsregio ZHZ
 11. Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en jaarrekening 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
 12. Actieplan economische gevolgen voor ondernemers en noodsteun opzetten in verband met de Coronacrisis
 13. Moties vreemd aan de orde van de dag