Terug naar het overzicht

Raadsvergadering 14 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 14 juli om 19:30 uur vindt er een digitale raadsvergadering  plaats. U kunt deze vergadering hier volgen.

De stukken voor deze vergadering vindt u hier.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststellen besluitenlijst 16 juni en 7 juli
 5. Lijst ingekomen stukken 5 juni t/m 2 juli
 6. Lijst raadsinformatiebrieven 5 juni t/m 2 juli
 7. Vragenhalfuur raadsleden
  Hamerstukken
 8. Verantwoording fractievergoedingen 2019
 9. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland
 10. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland
 11. Toekomstvisie buitendienst
 12. Uitvoeringsprogramma vitale arbeidsmarkt
 13. Duurzaamheidsprijs
 14. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ombudscommissie
 15. Aanbesteding raamovereenkomst inhuur met één opdrachtnemer
  Bespreekstukken
 16. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 17. Reactie op het voorlopig concept- Regionale Energie Strategie (RES)
 18. Regiodeal

Inspreekrecht

U kunt op drie hierna genoemde manieren inspreken over agendapunten die niet eerder in een beeldvormende bijeenkomst of oordeelsvormende vergadering aan de orde waren. U kunt ook inspreken over zaken die niet op deze agenda staan.

 1. uw inspraakreactie uiterlijk 14 juli om 12:00 uur schriftelijk in te dienen op e-mail adres griffe@gemeentehw.nl met vermelding van uw naam en het agendapunt;
 2. op de vergaderavond om 19:30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen om uw inspraakreactie daar digitaal in te spreken in het bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Als u voor deze inspraak kiest, wilt u dat dan uiterlijk 14 juli 12:00 melden op e-mail adres griffie@gemeentehw.nl;
 3. thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken via deelname in de Microsoft teams vergadering. U moet dan thuis wel de beschikking hebben over een Ipad, laptop of desktop met camera- en geluidverbinding en MS teams hebben gedownload. Als u hiervoor kiest, verzoeken wij u uiterlijk 13 juli om 12:00 uur contact op te nemen met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans (e-mail frits.slootmans@gemeentehw.nl) om met hem de noodzakelijke verbinding af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.