Terug naar het overzicht

Raad kiest ander voorkeurstracé voor de Korteweg Zuid-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als het aan de raad ligt komt er een apart fietspad aan de zuidzijde van de Korteweg in Zuid-Beijerland. Ook wordt de Korteweg verbreed, zodat deze veilig en duurzaam kan worden gemaakt. Dit staat in variant 4+, die gisteravond, 16 november door de hele raad is aangewezen als voorkeurstracé voor de Korteweg. Het college had een andere voorkeur, maar kon de redenatie van de raad volgen en daarmee het besluit ondersteunen.

De Korteweg in Zuid-Beijerland is een belangrijke weg voor de ontsluiting van de zuidwestkant van onze gemeente. Omdat de weg niet voldoet aan de eisen van een ‘verkeersader’, heeft de gemeente onderzocht hoe dat beter zou kunnen. De raad besloot via een amendement dat variant 4+ de voorkeur krijgt. Vooral omdat omwonenden en waterschap Hollandse Delta dit voorkeurstracé eveneens ondersteunen. De raad heeft de wethouder ook de heldere opdracht meegegeven om voor een aantal aanwonenden de mogelijke overlast te onderzoeken.

Andere besluiten

De visie Wonen, Welzijn en Zorg en de visie Vrijetijdseconomie zijn met meerderheid van stemmen vastgesteld door de raad. Ook stemde de raad in met de Heffingsverordeningen 2022.

Hamerstukken

De plaatsvervangend voorzitter van de raad, Arnold de Man, hamerde 5 voorstellen af. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties conform het voorstel besluiten. 5 Raadsleden gaven een stemverklaring. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen een voorstel stemt.

Moties vreemd aan de orde van de agenda

De raad debatteerde aan het einde van de vergadering over 2 moties vreemd aan de orde van de agenda. De moties gingen over meer grip van de raad op het woningbouwprogramma en op ruimtelijke ontwikkeling. De moties werden niet in stemming gebracht. In plaats daarvan besloot de raad om een bijeenkomst voor te bereiden met de hele raad over ruimtelijke zaken in de Hoeksche Waard.