Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken voor passende, duurzame en betaalbare woningen in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

HW Wonen, het Huurdersplatform Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard werken nauw samen aan vitale dorpen in de Hoeksche Waard. Met elkaar willen zij in alle dorpen voldoende passende, levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen. Dit om te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties goed kunnen wonen. In de prestatieafspraken 2021 staat beschreven hoe zij hier aan werken voor de sociale huursector. De afspraken gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, Passend wonen en goed wonen in een prettige woonomgeving. Op 8 december ondertekenden de 3 partijen de prestatieafspraken.

Inspelen op de toenemende vraag naar woningen

De behoefte aan sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard is groot. “Als woningcorporatie zorgen wij voor huurwoningen voor juist die groep mensen die het het hardst nodig heeft. En om te blijven zorgen voor voldoende sociale huurwoningen nu en in de toekomst, is het bouwen van nieuwe woningen hard nodig. In onze gezamenlijke afspraken met de gemeente en het huurdersplatform zorgen wij hier ook in 2021 voor.”, aldus Dennis Lausberg, directeur-bestuurder van HW Wonen.

Ook wethouder Piet van Leenen (Volkshuisvesting en Wonen) is blij met de ondertekende prestatieafspraken. “De afspraken sluiten goed aan bij de ambities van de gemeente. We willen inspelen op de toenemende vraag naar woningen; Hoeksche Waard breed, maar ook per dorp of kern. We willen de juiste woningen op de juiste plek. Daarmee bouwen we aan een toekomstbestendige woningvoorraad en aan het behoud van een vitale Hoeksche Waard.”

Het Huurdersplatform is akkoord met de wijze waarop in de prestatieafspraken de belangen van de huurders zijn vertegenwoordigd. Jos Verweij, voorzitter van het Huurdersplatform: “Wij hebben ons in het bijzonder ingezet voor afspraken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. En vragen de gemeente hiervoor ruimte te creëren en zo samen met HW Wonen te zorgen voor meer woningen in de Hoeksche Waard.”

Nieuwe woonvormen

Dennis Lausberg haalt de belangrijke afspraak over Flexwonen aan. “Ook zetten wij ons graag samen in voor een tijdelijk vorm van wonen: Flexwonen. Zo zorgen we ervoor dat wij iedereen een thuis kunnen bieden.” Met Flexwonen wordt er voorzien in woonruimte voor een heel diverse groep huishoudens, die tijdelijk huisvesting (maximaal 2 jaar) nodig heeft. Mogelijk ook in combinatie met ondersteuning.

Een andere afspraak gaat over de toenemende behoefte aan woonvormen voor ouderen. Hierin komen meerdere maatschappelijke ontwikkelingen samen. Denk hierbij aan de snelle vergrijzing, het toenemende personeelstekort in de zorg en de trend om het wonen op oudere leeftijd meer samen te beleven om vereenzaming te voorkomen. Met diverse pilots wordt, ook samen met zorgpartners, vormgegeven aan deze behoefte. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg, Welzijn en Inclusieve samenleving): “Ik ben blij dat we ook hierover met elkaar afspraken gemaakt hebben. De integratie van wonen, zorg en welzijn in 1 beleid wordt, in de toekomst, steeds belangrijker. In 2021 willen we gezamenlijk tot een integrale visie Wonen, Welzijn en Zorg komen, richtinggevend en als een soort paraplu die de verschillende activiteiten aan elkaar verbindt.”

Duurzaamheid

De 5 voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard hebben in 2016 de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 met uitvoeringsprogramma vastgesteld. In de Energievisie is als doelstelling opgenomen om in 2040 (10 jaar eerder dan de ambities van het Rijk) een energieneutrale regio te zijn. Dat wil zeggen dat in 2040 de energie die in de Hoeksche Waard wordt verbruikt ook lokaal duurzaam wordt opgewekt. Zij hebben ook aandacht gevraagd voor goede evaluatie van projecten die in 2020 zijn gestart.

Om dit doel te bereiken, realiseert HW Wonen alle nieuwbouwwoningen gasloos en zoveel mogelijk met ‘Nul op de meter’. Jos Verweij geeft aan dat ook evaluatie hierbij een belangrijk punt is. “De ervaringen van huurders met ‘Nul op de Meter’-woningen zijn belangrijk voor het gebruik van de woning en de ontwikkeling van toekomstige nieuwbouwwoningen.” Daarnaast worden de bestaande woningen tot 2030 zoveel mogelijk energiezuinig gemaakt. In 2021 worden 350 woningen verbeterd op het gebied van duurzaamheid. Met als voordeel dat de woonlasten voor die huurders lager worden.

Woonvisie uitgangspunt voor prestatieafspraken

De Woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken, waarin beschreven is welke bijdragen de partijen leveren aan een toekomstbestendige huurwoningvoorraad in de gemeente. Het inspelen op de veranderende, brede woonvraag staat hierbij centraal: passend wonen voor iedereen!