Terug naar het overzicht

Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Hoeksche Waard zetten we ons samen in voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. We willen dat ieder kind de kans krijgt om gezond, fijn en veilig op te groeien. Om zich te ontwikkelen tot de volwassene die hij of zij wil worden. Hierbij is niet alleen de hulp en ondersteuning van ouders essentieel. Ook organisaties uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulp en de gemeente kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. En die bijdrage leveren alle partijen al jaren. Maar als we hierin nog meer samenwerken, een bredere blik hebben en verbinding maken die verder gaat dan ons eigen werkterrein, dan creëren we nog meer kansen voor de Hoeksche Waardse jeugd. En dat gunnen we hen toch allemaal. 

Handtekening Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Op donderdag 25 maart zetten 35 organisaties in de Hoeksche Waard een handtekening onder de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Een overeenkomst, waarin zij op 8 thema’s gaan samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren op dit eiland te vergroten. “En daar ben ik trots op!”, aldus wethouder Huibert Steen. “Wat mooi om te zien dat we met elkaar dat ene doel willen bereiken. Dat we ons allemaal in zetten voor de kinderen en jongeren hier op het eiland en dat we  hiervoor organisatie-overstijgend aan de slag gaan.”

8 thema’s waaraan we gezamenlijk werken

In de LEA zijn 8 thema’s benoemd, waaraan in 2021 en 2022 gewerkt wordt:

  • Passend Onderwijs en Jeugdhulp
  • Jeugdhulp in (voor)school
  • Thuiszitters 
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Onderwijskansenbeleid
  • Versterken Leesonderwijs
  • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
  • Buitenschoolse Opvang Plus

In de factsheet worden de thema’s met de doelstellingen en de toekomstige structuur verder toegelicht. Sommige thema’s en/of acties zijn al eerder opgestart en lopen door. Voor nieuwe thema’s gaan werkgroepen aan de slag om duidelijk te krijgen wat nodig en mogelijk is. Dit bepaalt de verdere invulling en uitwerking. 

De samenwerkende partners zijn samen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van budgetten en capaciteit voor het uitvoeren van de 8 thema’s. Sommige thema’s liggen voor de bekostiging bij het onderwijs of kinderopvang en anderen weer meer bij de gemeente. Er kan ook sprake zijn van cofinanciering. 

“De realisatie van de LEA is een langgekoesterde wens en mijlpaal voor ons eiland. We gaan met de LEA een samenwerking aan met 35 organisaties. Een samenwerking, waarin we de komende 2 jaar specifieke doelen willen bereiken. We zien het als begin van een nog bredere en intensievere samenwerking voor de toekomst.”, aldus Huibert Steen (Onderwijs).