Terug naar het overzicht

Op weg naar een klimaatneutrale Hoeksche Waard met vastgestelde uitvoeringsprogramma‘s duurzaamheid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft donderdagavond 15 juli de uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid, behorend bij het programmaplan Duurzaamheid, vastgesteld. Het afgelopen half jaar is, met samenwerkingspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard, hard gewerkt aan deze plannen voor de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In ieder plan staat welke activiteiten en projecten we de komende jaren oppakken om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Ook de leidraad ‘Communicatie & participatie Duurzaamheid’ is vastgesteld.

De uitvoeringsagenda Biodiversiteit wordt op een later moment dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Met alle betrokkenen wordt hier nog aan gewerkt. De vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s is vooralsnog voor het jaar 2022. Hieraan gekoppeld is een reservering van 1,82 miljoen euro in de perspectiefnota om in 2022 de activiteiten op de verschillende duurzaamheidsthema’s op te pakken. Bij de begroting voor 2022 stelt de gemeenteraad definitief het beschikbare budget vast. In maart 2022 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Daarna neemt een nieuwe raad van gemeente Hoeksche Waard een vervolgbesluit over de plannen voor de raadsperiode 2022-2026. Ook wil de gemeente weten welke middelen het Rijk voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar stelt aan de gemeente, zodat de plannen en begroting hier zo nodig nog op kunnen worden aangepast.

Duurzaamheidswethouder Huibert Steen: “Ik ben blij dat we deze uitvoeringsplannen in een goede samenwerking met onze partners en inwoners hebben gemaakt. De urgentie om in actie te komen wordt ook bij hen gevoeld. We moeten nu iets doen aan duurzaamheids- en klimaatmaatregelen, om ervoor te zorgen dat we de volgende generatie niet met ons probleem opzadelen. Ik ben ook blij dat de gemeenteraad dat gevoel deelt door voor het komend jaar 1,82 miljoen euro beschikbaar te stellen voor verduurzaming van de Hoeksche Waard. Daarmee kunnen we voortbouwen op de vele goede initiatieven die al lopen en vast een belangrijk en gedegen fundament leggen voor de grote projecten op het gebied van duurzaamheid, die in de uitvoeringsplannen zijn genoemd. Hoe dan ook gaan we het komende jaar, met samenwerkingspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met deze ambitieuze doelen in de Hoeksche Waard aan de slag.”

Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050

In de uitvoeringsprogramma’s staat beschreven hoe we gezamenlijk toewerken naar het overkoepelende doel: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Dit betekent dat alles wat we dan in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen meer heeft voor het klimaat. We werken aan deze ambitie vanuit 4 thema’s met ieder een eigen doelstelling.

Deze themadoelstellingen zijn:

  • In 2040 is de Hoeksche Waard energieneutraal.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair.
  • In 2050 hebben we veerkrachtige ecosystemen in de Hoeksche Waard.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard volledig klimaatadaptief.

Omdat deze doelen alleen behaald kunnen worden door als overheid, inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie bij te dragen en samen te werken, is ook de leidraad Communicatie & participatie Duurzaamheid vastgesteld. Hierin staan de bouwstenen opgenomen hoe we communiceren en de samenwerking vormgeven.

Bekijk de plannen via gemeentehw.nl/duurzaamheid

De uitvoeringsprogramma’s voor de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie, de uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie en de leidraad Communicatie & participatie Duurzaamheid zijn samen met het programmaplan Duurzaamheid te bekijken op deze pagina. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.