Terug naar het overzicht

Oordeelsvormende vergadering 30 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 30 juni om 19:30 uur vindt er een digitale oordeelsvormende vergadering plaats.

U kunt de raadsvergadering hier volgen.

Hieronder ziet u de agenda voor deze vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers (incl.de Perspectief nota)
 4. Bespreken visie peuteropvang en voorschoolse educatie
 5. Reactie op concept bod Regionale Energie Strategie (RES)
 6. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland
 7. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland
 8. Toekomstvisie buitendienst
 9. Harmonisatie Begraafplaatsenbeleid
 10. Uitvoeringsprogramma vitale arbeidsmarkt
 11. Duurzaamheidsprijs
 12. Algemene Plaatselijke verordening (APV)
 13. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ombudscommissie
 14. Aanbesteding raamovereenkomst inhuur met één opdrachtnemer

De stukken voor deze vergadering vindt u hier.

De perspectiefnota

De perspectiefnota (PPN) is voor de gemeenteraad het richtinggevende document voor het opstellen van de gemeentebegroting. In deze PPN staan de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Met deze voornemens gaat het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting maken. De gemeenteraad heeft veel invloed op de nog vast te stellen beleidsvoornemens. Daarom vindt in de zomer het jaarlijkse debat plaats met de algemene politieke beschouwingen. Het resultaat van de beschouwingen maakt duidelijk welke ruimte het college krijgt om de voorgestelde plannen in de PPN daadwerkelijk uit te voeren. Ook hoe groot de steun is bij de fracties en uiteindelijk de voltallige raad. Voor het college en de raad een flinke uitdaging, vooral nu met de coronacrisis.

Als het college in het najaar de begroting presenteert beoordeelt de gemeenteraad of de wensen en voorgestelde aanpassingen uit de perspectiefnota financieel goed zijn verwerkt.

Waar vindt u de jaarstukken?

Hier treft u de jaarstukken, de zomerrapportage en de perspectiefnota.

Meedenken en inspreken over de perspectiefnota

Speciaal voor de perspectiefnota vindt de gemeenteraad het belangrijk dat u als inwoner en sociaal-maatschappelijke organisatie in de gemeente Hoeksche Waard meedenkt over wat het college in de perspectiefnota presenteert.

Daarom kunt u tijdens de oordeelsvormende vergadering van 30 juni op de drie hieronder genoemde manieren inspreken. Uw reacties worden dan betrokken bij de behandeling van de perspectiefnota in de raadsvergadering van 7 juli.

Deze drie manieren van inspreken gelden ook voor de overige agendapunten (zie agenda hiervoor) van deze oordeelsvormende vergadering.

 1. uw inspraakreactie uiterlijk 30 juni om 12:00 uur schriftelijk in te dienen op e-mail adres griffe@gemeentehw.nl met vermelding van uw naam en het agendapunt;
 2. op de vergaderavond om 19:30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen om uw inspraakreactie daar digitaal in te spreken in het bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Als u voor deze inspraak kiest, wilt u dat dan uiterlijk 30 juni 12:00 melden op e-mail adres griffie@gemeentehw.nl;
 3. thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken via deelname in de Microsoft teams vergadering. U moet dan thuis wel de beschikking hebben over een Ipad, laptop of desktop met camera- en geluidverbinding en MS teams hebben gedownload. Als u hiervoor kiest, verzoeken wij u uiterlijk 29 juni om 12:00 uur contact op te nemen met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans (e-mail frits.slootmans@gemeentehw.nl) om met hem de noodzakelijke verbinding af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.