Terug naar het overzicht

Ontwikkelagenda Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De ontwikkelagenda is een inventarisatie van de bestaande ruimtelijke visies van de voormalige gemeenten, die nog gelden en niet zijn ingetrokken bij het vaststellen van de omgevingsvisie. Met deze inventarisatie brengen wij de samenhang van de verschillende visies in beeld. Daarnaast biedt het focus voor de uitvoering van verschillende projecten. Welke visies komen wel of niet overeen met de omgevingsvisie? Op welke ambities en projecten gaan we ons de komende tijd richten? 

Met de ontwikkelagenda willen wij, in lijn van de omgevingsvisie, de oude ruimtelijke visies van de voormalige gemeenten omvormen naar een denkraam en uitvoeringsgericht programma. Het denkraam helpt bij het maken van afwegingen en beoordeling van de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken die beschreven zijn in de omgevingsvisie. In het uitvoeringsgerichte programma worden lopende en nieuwe ruimtelijke uitvoeringsprojecten opgenomen. Denk hierbij aan (grote) woningbouwprojecten, gebiedsontwikkelingen, aanleg van wegen enz. Deze projecten bekijken wij integraal en in samenhang.

De ontwikkelagenda is geen nieuwe visie

Het is een uitwerking van bestaande visies. Dat betekent dat de ontwikkelagenda en het daarin opgenomen denkraam ook geen nieuw beleid bevatten. Nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid vindt plaats door aanpassing van de omgevingsvisie of via inhoudelijke beleidsdocumenten. 

De gemeenteraad behandelt de concept-ontwikkelagenda (70%-versie) tijdens de vergadercyclus van oktober/november. Op basis van de reactie van de raad op het concept maken wij de definitieve ontwikkelagenda (100%-versie) die de gemeenteraad vaststelt.