Terug naar het overzicht

Nieuw begraafplaatsenbeleid

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad heeft dinsdag 13 oktober een nieuw, geharmoniseerd begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen dankzij een zorgvuldig doorlopen proces en gaat in op vrijdag 1 januari.

Uniformiteit in dienstverlening, tarieven en meer keuzemogelijkheden

Na de fusie bestonden er in de Hoeksche Waard nog verschillen in dienstverlening, tarieven en keuzemogelijkheden als het gaat om begraven. Dat is per 1 januari aanstaande verleden tijd. Zo hebben inwoners van de Hoeksche Waard volgend jaar de keuze tussen een algemeen graf voor 15 jaar of een particulier graf voor 10, 25 of 35 jaar. Kindergraven worden uitgegeven voor 70 jaar tegen een kleine bijdrage in de onderhoudskosten. Verder worden de mogelijkheden om as te bewaren of uit te strooien verruimd. Ook plaatsen we op alle begraafplaatsen waar actief wordt geruimd een centraal monument waar nabestaanden hun overleden dierbaren kunnen herdenken met een naamplaatje. Het naamplaatje stellen we kosteloos ter beschikking. De tarieven sluiten aan bij de gemiddelde tarieven van de 5 voormalige gemeenten. Dat betekent in sommige gevallen een lichte stijging en in andere gevallen een lichte daling van de tarieven. In de raadsvergadering van december wordt de bijbehorende verordening met de nieuwe tarieven vastgesteld.

Biodiversiteit

De bestaande begraafplaatsen behouden hun unieke en groene karakter. We hanteren een hoog onderhoudsniveau (A). Op (delen van) begraafplaatsen die zich daarvoor lenen gaan we de biodiversiteit vergroten.

In 2019 werd gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid

We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook brachten we de huidige trends en ontwikkelingen in beeld. Daarnaast keken we naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de begraafplaatsen.

De gemeenteraad bepaalde richtinggevende uitgangspunten op een aantal thema’s

In aansluiting op de resultaten van de inventarisatie gaf de raad in maart 2020 de gewenste richting aan op de volgende thema’s: het ruimen van graven en grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, de historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten en tarieven. Op basis van deze uitgangspunten is het nieuwe begraafplaatsenbeleid tot stand gekomen. De komende weken informeren wij belanghebbenden zoals nabestaanden en partners in de uitvaartbranche over het nieuwe beleid.