Terug naar het overzicht

Inwoners Hoeksche Waard met bijstandsuitkering mogen gift ontvangen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad wil dat inwoners van de Hoeksche Waard met een bijstandsuitkering, vanaf 2022 giften mogen ontvangen tot een maximum van € 1200,- per jaar, zonder dat ze dit de gemeente hoeven te laten weten. De raad nam met ruime meerderheid hierover een motie aan tijdens de raadsvergadering van gisteravond 14 december. De wethouder reageerde positief. Daarbij zegde hij toe dat de motie met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2021. 

In de motie vraagt de raad het college ook nog om te onderzoeken of het mogelijk is dat bewoners met een bijstandsuitkering en met inwonende kinderen tot 18 jaar, giften mogen ontvangen tot een maximum van € 1700,- per jaar.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen, hamerde tijdens de raadsvergadering 6 voorstellen af: de onteigeningsprocedure Parallelweg N217, Bestemmingsplan Oud-Bonaventurasedijk 91 te Maasdam, de verordening afvalstoffenheffing en legesverordening 2022, verlenging noodsteun Corona in 2022, de slotrapportage 2021 en een begrotingswijziging onderzoek bedrijventerrein Heinenoord. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel besluiten.

Naar een aardgasvrije Hoeksche Waard, raad wil visie van college op bekostiging

Een meerderheid van de gemeenteraad is het er over eens: college, neem een financiële paragraaf op in de Transitievisie Warmte. In deze paragraaf staat te lezen hoe het college de weg naar een aardgasvrije Hoeksche Waard wil gaan (laten) betalen. De raad vindt het belangrijk dat kosten niet primair worden afgewenteld op gebouweigenaren binnen onze gemeente, maar dat duidelijk is dat financiële middelen vanuit het Rijk een belangrijke randvoorwaarde is bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte.  

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat in 2050 aardgasvrij moet worden gewoond en gewerkt in Nederland, dus ook in onze gemeente. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 is het de bedoeling dat 20% van onze woningen en gebouwen niet meer met aardgas worden verwarmd. De raad maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Een aantal fracties diende daarover een amendement in. De raad stemde in met de geamendeerde Transitievisie Warmte.