Terug naar het overzicht

Gemeenteraad HW vraagt de gemeente om meer lokaal in te kopen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Tijdens zijn vergaderingen op 20 en 22 april heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard unaniem de motie over de aanpassing van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid aangenomen. De raad vraagt het college in deze motie om vaker in te kopen bij lokale ondernemers. Verder heeft de raad onder meer gedebatteerd over het verkeersplan Numansdorp, ingestemd met een eenmalige teruggave op de rioolheffing en ingestemd met een geamendeerd voorstel over de uitgangspunten voor het beleid Schulddienstverlening 2021-2024. 

De gemeenteraad heeft deze maand zijn besluitvormende raad over 2 avonden moeten uitsmeren. Het bleek niet mogelijk om de agenda op 1 avond af te handelen.

Inkoopbeleid

De gemeente heeft in haar inkoopbeleid staan dat ze oog heeft voor de lokale economie. Echter, dit is (nog) niet nader uitgewerkt. Een aantal buurgemeenten heeft voorwaarden opgenomen in hun inkoopbeleid, waardoor lokale ondernemers bij het inkoopproces worden betrokken, zonder geweld te doen aan het uitgangspunt om ondernemers niet te discrimineren. Mede daarom vraagt de raad met deze motie het college om het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te passen.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen, hamerde 5 voorstellen af: de verordening voor voorzieningen huisvesting onderwijs, de keuzenota Visie Vrijetijdseconomie, 2 bestemmingsplannen en vestiging van een voorkeursrecht voor de parallelweg N217. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel besluiten.

Extra uitgangspunten voor het beleid schulddienstverlening 2021-2024

Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. Het huidige Schulddienstverleningsplan loopt tot 1 juli 2021. Het nieuwe Schulddienstverleningsplan krijgt van de raad – via 2 amendementen – 2 extra uitgangspunten mee, namelijk: Het beleidsplan schulddienstverlening moet zich richten op het passend, snel en effectief voorkomen en oplossen van schulden van onze inwoners. En, bewezen goede methoden van andere gemeenten worden nader onderzocht op de mogelijkheid of deze passend zijn bij onze lokale omstandigheden.

Raad kiest unaniem voor uitwerken van 6 varianten voor beheer van ons gemeentelijk vastgoed

De gemeente wil het beheer van gemeentelijke gebouwen (vastgoed) verder verbeteren. Het college heeft daarom in een nota beschreven hoe zij wil komen tot professioneler beheer van dit vastgoed. In deze beleidsnota staan 4 mogelijkheden om het vastgoed te beheren. De raad heeft in zijn vergadering een amendement aangenomen om geen 4 maar 6 mogelijkheden uit te werken.

Raad vraagt college om te kijken of er direct woonruimte beschikbaar kan zijn bij de aanpak van huiselijk geweld

De raad heeft met meerderheid van stemmen de motie ‘Woonruimte in Hoeksche Waard bij huiselijk geweld’ aangenomen.  Er blijken in de Hoeksche Waard nog altijd situaties te zijn waarin slachtoffers van huiselijk geweld op de vrouwenopvang zijn aangewezen,  slachtoffers voor opvang naar Spijkenisse worden verwezen en het aantal flexwoningen in de Hoeksche Waard beperkt is en niet (altijd) beschikbaar bij acute nood. Direct beschikbare woonruimte in de eigen omgeving is het meest wenselijk, ook voor kinderen. Daarom verzoekt de raad het college om de behoefte aan direct beschikbare woonruimte, bij aanpak van huiselijk geweld in de Hoeksche Waard te inventariseren. 

Verder besprak de raad de moties ‘Inzet van ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld en kindermishandeling’, ‘Tour de France door de Hoeksche Waard’ en de motie om de varianten van de Korteweg in mei te agenderen. Deze 3 moties werden ingetrokken.

Hier kunt u de vergadering terugkijken.