Terug naar het overzicht

Gemeenteraad HW stelt uitgangspunten Transitievisie Warmte vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond, 23 maart heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard ingestemd met het voorstel  ‘Uitgangspunten Transitievisie Warmte’. Ook nam de raad in zijn maandelijkse besluitvormende vergadering besluiten over 8 hamerstukken. Tot slot debatteerde de raad over de TONK regeling.

Duurzamere warmtebron voor aardgas

In het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) heeft. In deze visie staat wat de gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door aardgas als warmtebron te vervangen door een duurzamere warmtebron. De discussie van de raad ging vooral over de betaalbaarheid van de transitie en over het betrekken van inwoners (participatie). Er werden 3 amendementen ingediend, waarvan er 1 door de raad werd aangenomen. Een amendement is een wijziging in het voorstel. De nota van uitgangspunten is aangevuld, omdat zij meer nadruk wilden leggen op de aspecten participatie, samenhang, communicatie en expertise-inzet.

TONK regeling

Door de coronamaatregelen hebben veel huishoudens te maken met een terugval in hun inkomsten, terwijl zij noodzakelijke kosten (huur, hypotheek) moeten blijven betalen. Daardoor lopen zij risico op het opbouwen van schulden. De TONK regeling is bedoeld voor ondersteuning in het opvangen van deze noodzakelijke kosten. De raad heeft gisteravond ingestemd met het uitvoeren van de TONK. De wethouder zegde toe dat de raad regelmatig wordt geïnformeerd over de voortgang.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, de burgemeester, hamerde 8 voorstellen af: 3 bestemmingsplannen, de aanscherping positionering en ontwikkeling propositie gebiedsmarketing, Normenkader jaarstukken 2020, coronacompensatie 3e Steunpakket, Ambachtscentrum ‘Samen circulair’ en het integraal Huisvestingsplan onderwijs. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties conform het voorstel besluiten. Op enkele hamerstukken zijn stemverklaringen afgelegd. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.