Terug naar het overzicht

Gemeenteraad HW stelt de Perspectiefnota 2022 vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond, 6 juli heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard de Perspectiefnota 2022 vastgesteld. Met een Perspectiefnota geeft de gemeente richting aan het beleid voor de komende jaren. In zijn vergadering debatteerde de raad hierover en stelde de nota unaniem vast. 

De fracties van de raad dienden samen 12 moties in. De moties openbaar vervoer, rioolwateronderzoek, bereikbaarheid Hoeksche Waard, verleggen grens bebouwde kom, integrale aanpak mobiliteit en woningbouw, actief grondbeleid en subsidiedeskundigheid zijn aangenomen. 2 van deze moties werden unaniem aanvaard. Hieronder worden deze 2 moties kort toegelicht. 4 moties zijn niet in stemming gebracht. 1 motie werd verworpen.

Zorgen bij de raad over de bereikbaarheid Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard heeft de komende jaren te maken met een aantal grote wegenonderhoudsprojecten. De Heinenoordtunnel en Kiltunnel worden gerenoveerd, reconstructie A29. Ook is net bekend geworden dat de Haringvlietbrug dringend extra onderhoud nodig heeft. Deze werkzaamheden zullen overlast veroorzaken en de Hoeksche Waard zal minder goed bereikbaar zijn. De raad vraagt daarom aan het college om bij de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen op een voor de Hoeksche Waard zo goed en veilig mogelijke aanpak en oplossing van deze problemen. Verder verzoekt de raad het college om initiatief te nemen om deze complexe projecten gebiedsoverstijgend en gezamenlijk met verschillende overheden en belangenorganisaties te begeleiden. Ten slotte wil de raad dat het college de raad wekelijks  informeert over de voortgang.

Via grondbeleid grip op woningbouw?

Ook in de Hoeksche Waard leidt de krapte op de woningmarkt tot steeds hogere woningprijzen. Daar zijn vooral jongeren, starters en woningzoekenden in het middensegment de dupe van. De raad constateert dat de markt niet snel genoeg bouwt om deze krapte te verminderen. Daarom heeft de raad de motie ‘Actief grondbeleid’ aangenomen. In deze motie vraagt de raad aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om via actief grondbeleid te sturen op het tempo en het programma van de woningbouw en de prijs van de woningen in de Hoeksche Waard.