Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Hoeksche Waard stemt in met Visie Wonen Welzijn Zorg 2030

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Hoe ziet wonen, welzijn en zorg er in 2030 uit voor inwoners Hoeksche Waard?

De gemeenteraad heeft op dinsdag 16 november de Wonen Welzijn Zorg Visie 2030 vastgesteld. Het afgelopen jaar werkte de gemeente samen met inwoners, zorgpartijen, HW Wonen en andere belanghebbenden aan deze visie. De WWZ Visie geeft antwoord op vragen als: Hoe zien wonen, welzijn en zorg eruit in 2030 voor inwoners van Hoeksche Waard? Hoe regelen we dat er voldoende zorg/ondersteuning is voor onze inwoners? Hoe ziet passend wonen eruit , zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen?

De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag naar zorg, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen, vragen om veranderingen. Zo kunnen we de zorg toekomstbestendig houden en kunnen inwoners op een prettige manier (langer) zelfstandig thuis blijven wonen in de Hoeksche Waard. De Wonen Welzijn Zorg Visie vormt de basis voor alle lopende en toekomstige opgaven op de terreinen van wonen, welzijn en zorg.

Samenwerking

Voor het maken van deze visie gingen diverse partijen met elkaar om de (digitale) tafel. Deze zomer lag de visie ook ter inzage, zodat iedereen er op kon reageren. In de WWZ Visie staan 3 uitgangspunten. We willen bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen volledig deel kunnen uitmaken van de samenleving. Dat zij zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving. En dat ze kunnen terugvallen op goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt.

Wonen: een passende woning voor iedereen

Wethouder Piet van Leenen (Wonen): “Met elkaar streven we naar een vitale Hoeksche Waard. Voldoende passende woningen en voorzieningen zijn daarvoor essentieel. Samen met onze collega’s van zorg en welzijn en de zorgorganisaties werken we daaraan. We vragen inwoners ook vooruit te denken en te kijken hoe levensloopbestendig hun huis eigenlijk is. We hebben diverse regelingen ter ondersteuning, zoals de Blijverslening en de Verhuisregeling. Bij de afspraken met ontwikkelaars is levensloopbestendig bouwen een belangrijk uitgangspunt. Onze gemeente stimuleert en ondersteunt kansrijke initiatieven voor nieuwe geclusterde woonvormen dichtbij de bestaande voorzieningen in de dorpen of wijken. In de komende 5 jaar willen we dat in elk dorp tenminste 1 initiatief met geclusterde of collectieve woonvorm in ontwikkeling is of gerealiseerd wordt. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook door een bestaand gebouw anders in te richten. Met het project Nieuwe Woonvormen werken we hieraan.”

Welzijn: een omgeving die zelfredzaamheid, preventie en ontmoeting stimuleert

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn): “We streven naar een stevige sociale basis in de Hoeksche Waard. Ons eiland kent een levendig verenigingsleven, mensen zoeken elkaar op en helpen elkaar. In de WWZ Visie hebben we dan ook opgenomen dat in 2030 alle 14 dorpen een laagdrempelige ontmoetingsplek hebben voor en door inwoners. Denk aan een kerk of initiatief van inwoners zoals een buurthuis, maar ook van een zorg- of welzijnsorganisatie zoals een bibliotheek of sportkantine. We gaan uit van maatwerk per dorp, wat willen en doen inwoners zelf, welke initiatieven zijn er en waar is behoefte aan. Uiteraard kijken we daarbij naar de maatschappelijke opgaven die er in een dorp of wijk spelen en welk initiatief dan het beste past en financieel haalbaar is. We brengen bestaande ontmoetingsplaatsen in kaart. En we nodigen Hoeksche Waarders uit hun initiatieven kenbaar te maken! Ook zien we voor ons dat elk (groot) dorp huiskamers heeft voor mensen die kwetsbaar zijn. Je kunt daarbij denken aan een inloophuis voor mensen met psychische problemen en een huiskamer voor mensen met beginnende dementie.”

Zorg: preventie, zelfredzaamheid en passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft

Gemeente Hoeksche Waard zet in op preventie, zelfredzaamheid en passende ondersteuning. Met programma’s als Slim Langer Thuis, digitale gezondheidzorg en de pilot Logeerzorg voor de ontlasting van mantelzorgers. We willen dat inwoners voor basiszorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis terecht kunnen. In elk dorp dus een arts. Meer specialistische zorg is er in een of meerdere dorpen in de Hoeksche Waard of in een stad dichtbij. Belangrijk is de samenwerking, ook financieel, tussen huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige en wijkteam. In de WWZ Visie is bijzondere aandacht voor de bijdrage van de inwoners zelf zoals mantelzorg. Zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren wordt immers vaak gedragen door mantelzorgers. Zonder de mantelzorgers kunnen zij niet of moeilijker zelfstandig wonen. Onze gemeente en zorgpartners willen hen ondersteunen door maatregelen als het plaatsen van mantelzorgwoningen mogelijk maken en voorrang op sociale huurwoningen. Maar ook voldoende respijt- en logeerzorg en het ondersteunen van lotgenotencontact. In 2021 is samen met mantelzorgers de Mantelzorgagenda opgesteld, met maatregelen en beleid om hen te ondersteunen. Voldoende zorg vraagt ook om voldoende professioneel zorgpersoneel. We zetten als gemeente in op het om- en bijscholen van inwoners tot volwaardige zorgmedewerkers.

Zorgpartner: “WWZ Visie is mooie kapstok om per dorp plannen te maken”

Voorzitter van de denktank WWZ Nico de Pijper is tevreden met het resultaat: “Zo’n integrale visie over wonen welzijn en zorg hadden we nog niet. Het is een mooie kapstok waarmee we per dorp plannen maken. We willen ons eiland vitaal houden, daar horen goede voorzieningen, voldoende arbeidskrachten en huizen om te wonen bij.” Nico de Pijper vatte de WWZ Visie treffend samen tijdens zijn toelichting bij de beeldvormende raadsvergadering eind oktober. Hij gaf een blik in de toekomst door zijn leven in 2031 te schetsen. Hij zei onder andere: “Dat wij hier nu in 2031 kunnen leven, komt door een combinatie van toenmalige visie en de bereidheid om daar samen voor te gaan. Dat was geen eenvoudige opgave, want naast samenwerking op velerlei gebied, moest er ook een andere mindset komen bij de inwoners van ons eiland. Dat is niet vanzelf gegaan, maar door met elkaar vast te houden aan die gekozen richting en structureel te investeren in preventie, participatie en innovatie is het inmiddels fijn leven in de verschillende dorpen.”

Uitvoeringsagenda WWZ Visie

In de Wonen Welzijn Zorg Visie staan de ambities genoemd. Om te zorgen dat deze in 2030 werkelijkheid zijn, maakt de gemeente in 2022 een uitvoeringsagenda. Hierin staan acties en afspraken op het gebied van wonen, welzijn en zorg die gemeente Hoeksche Waard de komende jaren gaat doen en nemen.

De Wonen Welzijn Zorg Visie is te lezen op onze website en is ook samengevat in een infographic.