Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Hoeksche Waard stelt Programmaplan Duurzaamheid vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond 15 december heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Naast dit raadsvoorstel stonden nog 21 andere voorstellen op de agenda. De fracties dienden in totaal 7 moties in, waarvan 2 moties vreemd aan de agenda en 1 amendement.

De gemeenteraad Hoeksche Waard had zijn laatste raadsvergadering van 2020 met op de agenda 22 raadsvoorstellen. De voorzitter, burgemeester Van Hemmen, hamerde 11 raadsvoorstellen af. Dat zijn voorstellen van het college, waar alle fracties het mee eens zijn: de raad besluit wat het college voorstelt. Van de voorstellen die de fracties nog wilden bespreken, ging de aandacht vooral uit naar het programmaplan Duurzaamheid.

Raad stelt heffingsverordeningen 2021 vast 

Jaarlijks doet het college een voorstel aan de raad over de hoogte van de heffingen, bijvoorbeeld de reclamebelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Een van de fracties diende een amendement in om de toeristenbelasting te verlagen naar het afgeronde getal van 70 cent, met het oog op administratieve lastenvermindering en om bijvoorbeeld makkelijker de toeristenbelasting contant te kunnen betalen. De meerderheid van de raad stemde in met het geamendeerde voorstel. 

Raad stelt Programmaplan Duurzaamheid vast

Verduurzaming van de Hoeksche Waard is één van de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente heeft daarvoor een plan opgesteld met vier thema’s: energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het plan moet er voor zorgen dat de Hoeksche Waard verder verduurzaamt en klaar is voor de toekomst. De fracties dienden 3 moties in: een motie over de monitoring van de voortgang van het plan, een motie om meer concrete en meetbare doelen te stellen en een motie om een visie te ontwikkelen op aanwezige diersoorten in de Hoeksche Waard. De eerste 2 moties werden aangehouden. De 3e motie werd teruggetrokken. De wethouder zegde toe dat hij de strekking van de motie meeneemt in de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen. 

Moties vreemd aan de agenda (dat zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda staan).

Motie verzoek ankerverbod voor schepen die ontgassen

Op het Hollands Diep en de Dordtse Kil , buiten de vaarweg, ontgassen regelmatig stilliggende of langzaam varende motortankschepen. Deze giftige dampen veroorzaken regelmatig stankoverlast. En dat is slecht voor de volksgezondheid. De motie roept het college op om een verzoek neer te leggen bij onder meer de Provincie Noord-Brabant om hiervoor een vaar- en ankerverbond in te stellen. De motie is in meerderheid aanvaard. 

Motie Digitale weerbaarheid en zelfredzaamheid

De raad heeft in meerderheid een motie aanvaard die het college oproept een inventarisatie te maken van lopende programma’s en initiatieven om mensen in de Hoeksche Waard digitaal weerbaar te maken en hun veiligheid in de online wereld te vergroten. Deze inventarisatie komt uiterlijk bij de eerstvolgende Perspectiefnota (zomer 2021) terug bij de raad.