Terug naar het overzicht

Gemeenteraad akkoord met volgende stap naar een duurzame Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Energieneutraal in 2040, dat is een van de doelen van Hoeksche Waard om een duurzamere gemeente te worden. Gisteravond, 15 juli heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor een volgende stap.

Raad stelt Uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid vast

In december 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid Hoeksche Waard vastgesteld. Daarin staan de volgende doelen: Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal, de gemeente heeft in 2050 veerkrachtige ecosystemen, is in 2050 volledig klimaatadaptief en is in 2050 100% circulair. In uitvoeringsprogramma’s staat beschreven hoe de gemeente deze doelen wil bereiken. De raad heeft gisteravond een aantal van deze uitvoeringsprogramma’s in meerderheid vastgesteld, zij het voor 1 jaar. De raad nam namelijk een amendement aan waarin staat dat de raad de programma’s eind 2022 opnieuw wil bespreken. Eén ingediende motie werd verworpen.

Raad houdt Interpellatiedebat over totstandkoming Visie de Buitenzomerlanden

Met een interpellatie vraagt een fractie/raadslid aan het college of aan de burgemeester om uitleg te geven over een belangrijk, politiek en actueel onderwerp. Dit debat ging over de participatie bij de totstandkoming van de visie ‘de Buitenzomerlanden’. Deze visie is in december 2018 door de toenmalige raad van voormalig Binnenmaas vastgesteld. De verzoekers tot het houden van de interpellatie, spraken hun zorg uit over het ontbreken van participatie door de inwoners bij de totstandkoming van deze visie. Het college gaf aan dat in 2018 wel enige vorm van participatie had plaatsgevonden conform hetgeen de raad van voormalig Binnenmaas had beslist, maar dat inwoners zich destijds inderdaad niet over de visie hebben kunnen uitspreken.. Het college zegde toe de zorgen die zijn geuit door de raad uiterst serieus te nemen en alsnog met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te willen gaan. Zeven belanghebbenden kwamen inspreken over dit onderwerp.

Raad besluit om overtollige gebouwen in eerste plaats te benutten voor woningbouw voor doelgroepen

Het college heeft een nota geschreven over het exploiteren en beheren van gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijke activiteiten. Daarin staat onder meer te lezen hoe de gemeente om wil gaan met gebouwen die kunnen worden verkocht. De gemeenteraad besloot, via een amendement, dat gebouwen die de gemeente wil afstoten in de eerste plaats moeten worden benut voor woningbouw voor doelgroepen en/of maatschappelijke activiteiten. Tenminste, als dit technisch en financieel mogelijk is. Pas daarna wordt gekeken naar het in de markt zetten van een gebouw.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, de burgemeester, hamerde 7 voorstellen af: 4 bestemmingsplannen, de actualisatie Financiële verordening, Achtervangovereenkomst WSW en de Fractiebudgetten 2020. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties conform het voorstel besluiten. Op 1 hamerstuk is een stemverklaring afgelegd. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

De vergadering is terug te kijken via Rechtstreekse uitzending en Geluidsverslagen.