Terug naar het overzicht

Besluitvormende vergadering 10 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 10 november 2020 had de gemeenteraad van Hoeksche Waard zijn maandelijkse besluitvormende vergadering. Daarin heeft hij onder meer de winkeltijdenverordening vastgesteld. Verder is Tania Heimans benoemd tot burgerlid voor de fractie GroenLinks. De gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag 12 november alweer. Dan staat de begroting 2021 op de agenda.

Winkeltijdenverordening

De discussie in de raad spitste zich toe op het open zijn van winkels op zondagen. De fracties van de oppositie hadden gezamenlijk een amendement ingediend met onder meer een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen. Dit amendement haalde het niet. Een tweede amendement, waarin gevraagd werd de ingangsdatum van de verordening te verschuiven naar 1 december van dit jaar, haalde het wel. 

Wat betekent dit in de praktijk?

In het nieuwe beleid worden geen verschillen meer tussen dorpen of gebieden gehanteerd op het gebied van openingstijden tijdens feestdagen. Winkels in de Hoeksche Waard mogen voortaan de deuren tussen 12.00 en 18.00 uur openen op de per kalenderjaar door het college vastgestelde feestdagen. Voor de zondagen blijft er sprake van een gedifferentieerd beleid: voor de voormalige gemeenten Oud-Beijerland en Binnenmaas worden jaarlijks maximaal 12 zon- en feestdagen aangewezen waarop winkels open mogen zijn. Voor de winkels in de voormalige gemeenten Cromstrijen, Korendijk en Strijen verandert de situatie niet: daar blijven de deuren op zondag dicht.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, de burgemeester, hamerde 5 voorstellen af: Gevolgen Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, bestemmingsplannen, Ombudsvoorziening en 2 harmonisatieregelingen. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties conform het voorstel besluiten. Over het voorstel over de Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven heeft een stemming plaatsgevonden, maar is wel aangenomen. Twee voorstellen van het college stonden nog voor bespreking op de agenda: zienswijzen Jeugdhulp en de winkeltijdenverordening. Voor de zienswijze Inkoop Jeugdhulp zijn twee amendementen aangenomen. De zienswijze wordt daarop aangepast.