Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website ombudscommissiehoekschewaard.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility d.d. 30 juli 2019. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteOmbudscommissie Hoeksche Waard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Ombudscommissie Hoeksche Waard te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website Ombudscommissie Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Ombudscommissie Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Het tekstalternatief beschrijft de afbeelding van het logo niet.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl staat een Logo van de ombudscommissie. Deze heeft nu een tekstalternatief die het logo niet beschrijft (“Gemeente ISHW”).
  • Gevolg: Het tekstalternatief geeft niet de juiste informatie aan blinde mensen of slechtziende mensen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het tekstalternatief van het logo aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Er zijn opsommingstekens gebruikt in plaats van tussenkopjes. Bij een lijst zijn juist geen opsommingstekens gebruikt. Er is een kop gebruikt zonder tekst eronder te vermelden. PDF-bestanden bevatten geen of te weinig tags, koppen zijn niet als kop opgemaakt.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/behoorlijkheidsnormen_48455/ begint onder de kop “Open en duidelijk” een nummering. Deze nummering loopt door over de rest van de pagina. Omdat het niet echt een opsomming is is een ol element hier eigenlijk niet van toepassing. De nummers lijken hier mee als referentie te worden gebruikt en samen met de tekst ernaast vormen ze eigenlijk tussenkopjes. Deze zouden dus het beste met een h4 header element opgemaakt kunnen worden. Onder punt 5 (“5. Respecteren van grondrechten”) staat een ongeordende lijst met bullets. Deze is niet met het ul en li elementen opgemaakt. Dat is wel nodig. Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/gemeenschappelijke-regeling_48458/ staat een tekst vetgedrukte tekst “gemeenschappelijke regeling”. Deze is opgemaakt als koptekst door middel van het h1 element. Er staat echter geen content onder en dus is het strikt genomen geen kopregel. De oplossing is om er content onder te zetten (de pagina dus te vullen), of, bij afwezigheid van content de hele pagina (tijdelijk) weg te halen. Of alleen deze koptekst (tijdelijk) weg te halen tot er wel content is die er bij hoort. Het klachtenformulier (https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/document.php?m=163&fileid=29371&f=a05a2bcfb1f73369b2c4a3eb02cfb2e0&attachment=0 ) is helemaal niet getagd. In dit document ontbreekt dus iedere vorm van structuur en daarmee is het document dus volledig inhoudelijk ontoegankelijk. Het “Rapport van de ombudscommissie” (2018-1.pdf : https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/document.php?m=163&fileid=27322&f=495690ae28834ddb67848cbc234a9a4e&attachment=1&c=24517 ) is wel getagt. Er ontbreken echter nog veel tags die aangeven welke teksten kopteksten zijn in het document. Van een paar teksten is wel netjes aangegeven dat het een koptekst is. Bijvoorbeeld de teksten “Kenbaarheidvereiste ” en “Bevindingen”. Maar alle overige vetgedrukte, met hoofdletters geschreven, of schuingedrukte kopjes zijn niet als tekstkoppen getagtd Een aantal lijsten in het document zijn wel opgemaakt met de L, Li en Lbody tags, maar de ‘bullets’ zijn niet apart in de Lbl tag geplaatst, maar gewoon binnen de Lbody. Dat is niet de bedoeling.
  • Gevolg: Structuur of relaties kunnen niet door hulpsoftware bepaald worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: De kopjes en opsommingstekens zijn aangepast. De PDF-bestanden worden nog aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: Tabel in een PDF-bestand is niet juist opgemaakt waardoor de leesvolgorde in de broncode niet overeenkomt met de visuele leesvolgorde.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/rapporten_48428/ staan twee kolommen met data en linkjes. De visuele leesvolgorde is per jaar van links naar rechts. Dus, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, enz. In de HTML broncode is de leesvolgorde echter van boven naar beneden, waarbij eerst de hele linkerkolom wordt voorgelezen en daarna de hele tweede kolom, waardoor de logica weg is. De volgorde wordt dan: 2018, 2016, 2013, 2011, 2009, 2007, 2017, 2015, 2012, enz. De jaartallen lopen dan door elkaar heen en dat is niet logisch.
  • Gevolg: Bij gebruik van voorleessoftware wordt de kolom van boven naar beneden voorgelezen in plaats van van links naar rechts. De jaartallen lopen daardoor door elkaar heen in plaats van dat ze chronologisch worden voorgelezen.
  • Alternatief: Er is bij gebruik van hulpsoftware geen alternatief.
  • Maatregel: De broncode van de tabel wordt aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: 1.4.10 In een scherm van 320 pixels breed moet er horizontaal gescrold worden. 1.4.13 Het submenu is niet te sluiten zonder de focus of de muis te verplaatsen.
  • Oorzaak: 1.4.10 Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is het de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is op alle pagina’s niet het geval. Overal moet er ook horizontaal worden gescrold om de content te kunnen lezen (omdat de layout gefixeerd is). https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ 1.4.13 Op (onder andere) pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/behoorlijkheidsnormen_48455/ als je met de muis over het menu item ‘Ombudscommissie’ gaat, verschijnt er een submenu met meer menu items, die over content heen valt (het broodkruimelpad). Dit submenu is ‘Hoverable’, je kan met de muis over het submenu zonder dat het sluit. Hij is ‘Persistent’, het venster blijft staan tot de muis er vanaf wordt gehaald. Maar hij is niet ‘Dismissable’. Je kan het venster niet sluiten zonder dat de muis wordt verplaatst. Let op: als het submenu ook toetsenbordtoegankelijk wordt gemaakt moet het submenu ook gesloten kunnen worden zonder de focus van het hoofdmenuonderdeel af te halen. Bijvoorbeeld ook door middel van de Escape toets.
  • Gevolg: 1.4.10 Slechtzienden die de content in een enkele kolom willen lezen (400% inzoomen bij een resolutie van 1280 px breed) kost het extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen van links naar rechts. Daarnaast zorgt de reflow er ook voor dat webpagina’s goed op een mobiele telefoon te lezen zijn. 1.4.13 Het uitgeklapte menu valt over content heen en is niet te sluiten zonder de focus of de muis te verplaatsen.
  • Alternatief: 1.4.10 Tekst is wel leesbaar door te scrollen. 1.4.13 Het submenu is te sluiten door de muis of de focus te verplaatsen.
  • Maatregel: 1.4.10 Leverancier van de website is gevraagd dit schaalprobleem op te lossen. 1.4.13 Leverancier van de website is gevraagd het submenu te laten sluiten met bijvoorbeeld de escape-toets. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: De tekst die de bestandsgrootte van PDF-bestanden aangeeft heeft te weinig contrast.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/jaarverslagen_48464/ staan links naar jaarverslagen. Achter de link staat een lichtgrijze tekst die de grootte van het bestand in MB's aangeeft. Deze tekst verandert niet van kleur bij de Hoog contrast versie. Het contrast is in beide gevallen dus hetzelfde en te laag, namelijk maar 2,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
  • Gevolg: Het is voor slechtziende of kleurenblinde mensen moeilijk te lezen wat de bestandsgrootte is van een PDF-bestand.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor deze informatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast te verhogen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: Submenu's worden niet getoond bij toetsenbordnavigatie.
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat het hoofdmenu, waarbij bij de onderdelen “ombudscommissie” en “Rapporten” submenu’s getoond worden als de muis op deze links worden geplaatst. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd verschijnen deze submenu’s niet. De focus gaat wel langs de links die niet te voorschijn komen wat vreemd is, omdat de focus dan even weg is bij het navigeren. Dit is echter een probleem onder succescriterium 2.4.7.De submenu’s moeten dus ook getoond worden als de toetsenbordfocus op de twee onderdelen terecht komt.
  • Gevolg: De submenu's verschijnen niet bij toetsenbordnavigatie.
  • Alternatief: De focus verplaatst zich wel langs de submenu-items zodat de pagina's toch geopend kunnen worden.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de submenu's open te laten klappen bij toetsenbordnavigatie. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: Niet alle skiplinks werken goed, en sommige verwijzen naar een zoekfunctie die er niet is.
  • Oorzaak: Op onderstaande pagina's is er een mechanisme aanwezig om blokken content te omzeilen door middel van skiplinks, dat is goed. De eerste skiplink moet de herhalende content overslaan en direct naar de unieke content van de pagina gaan. Dit is hier niet het geval. De eerste skiplink gaat eerst naar de zoekfunctie (die er niet is overigens) en de tweede gaat pas naar de unieke content. Alhoewel deze ook niet helemaal naar het begin gaat van de unieke content, omdat de unieke content bij het broodkruimelpad begint. De link zou dus eigenlijk daar naar toe moeten verwijzen.Let op: De skiplinks zelf zijn de herhalende content aan het begin van iedere webpagina en dus is een skiplink naar de unieke content ook wel echt nodig. Ook al gaat de focus na de skiplinks wel direct naar de content (maar dus niet helemaal aan het begin van de unieke content, omdat het broodkruimelpad nog wordt overgeslagen). Er staan vier 'skiplinks' als eerste op de pagina, waarvan er twee niet werken. Bijvoorbeeld de 'Ga direct naar zoeken' terwijl er geen zoekfunctie op de site is. En de 'portal navigatie' werkt niet door verkeerd naam gebruik. Hierdoor is de functie (sneller ergens heen) van een 'skiplink' een beetje weg.
  • Gevolg: Er kan niet direct naar de content gesprongen worden met het toetsenbord.
  • Alternatief: Content kan wel bereikt worden met het toetsenbord, alleen niet via een snelle route.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de skiplinks in orde te maken. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: De titel van het klachtenformulier bevat onnodige informatie.
  • Oorzaak: Het klachtenformulier (https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/document.php?m=163&fileid=29371&f=a05a2bcfb1f73369b2c4a3eb02cfb2e0&attachment=0 ) heeft als titel “Microsoft Word - klachtformulier I”. Op zich is deze titel goed omdat “klachtformulier” in de titel voorkomt. Het eerste stuk “Microsoft Word -” kan echter beter weggelaten worden, omdat dat niet informatief en dus overbodig is.
  • Gevolg: Er wordt overbodige informatie voorgelezen door hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen alternatief nodig.
  • Maatregel: De titel van het PDF-formulier wordt aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: Het kruimelpad zit bij navigatie met de tabtoets tussen de tekst en de optie om de pagina te delen op social media.
  • Oorzaak: Tab volgorde gaat nu van de skiplinks naar de unieke content, naar de header en dan naar de footer. Dit is niet heel logisch, maar het verandert de betekenis van de informatie van die drie delen niet echt, dus het kan. Binnen het content gedeelte gaat de focus eerst naar de tekst, dan naar het broodkruimelgedeelte boven de tekst en daarna naar de optie om de pagina te delen op sociale media onder de tekst. Hier is het niet logisch en niet handig dat het broodkruimelpad tussen de tekst en de optie om die content te delen staat. Het zou logischer en duidelijker zijn als het broodkruimelpad eerst kwam, dan de tekst en als laatste de opties voor delen op social media. Dan volgt de focus volgorde de visuele volgorde beter.
  • Gevolg: Er ontstaat een niet-logische volgorde bij het gebruik van de tabtoets bij het navigeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, maar alle content kan wel bereikt worden met de tabtoets.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd om de tabtoets eerst naar het kruimelpad te laten springen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving: Niet alle pagina's op de website zijn op meer dan één manier beschikbaar.
  • Oorzaak: Niet alle pagina's op de website zijn op meer dan één manier beschikbaar. De eerste manier om webpagina's te vinden is via het hoofdmenu en het footermenu. De pagina's die hierin staan zijn vanaf iedere pagina via deze menu's te bereiken. Daar is dus geen tweede manier voor nodig. Er zijn echter ook 'dieper' gelegen webpagina's, zoals de webpagina's op de URL's hieronder. Die zijn nu allemaal maar via één weg te bereiken. Hiervoor moet nog een tweede manier worden aangeboden via bijvoorbeeld een sitemap of een zoekmachine. Beiden ontbreken nu op de website.https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/klacht-indienen-bij-ombudscommissie-printversie_48539/ https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/rapporten_48428/item/2018-1_24517.htmlhttps://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/jaarverslagen_48464/archief/ In het “Rapport van de ombudscommissie” (2018-1.pdf : https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/document.php?m=163&fileid=27322&f=495690ae28834ddb67848cbc234a9a4e&attachment=1&c=24517 ) ontbreken bladwijzers en zijn niet alle kopteksten met een header tag getagt. Er ontbreekt dus een tweede manier om informatie binnen het document te vinden.
  • Gevolg: Pagina's zijn maar op één manier te bereiken, wat niet altijd de snelste manier is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Er is een sitemap geplaatst op de website. Er worden bladwijzers toegevoegd aan PDF-bestanden, en de kopteksten worden getagd.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij toetsenbordnavigatie is de focus niet altijd goed zichtbaar.
  • Oorzaak: De focus is op veel plaatsen in Chrome, Firefox, Internet Explorer en Edge moeilijk zichtbaar. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard focus indicator, maar deze is slecht te zien. Strikt genomen niet fout, maar dit zou beter kunnen. Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ is de focus niet zichtbaar als met het toetsenbord wordt genavigeerd en hij op de link ‘Behoorlijkheidsnormen’ en ‘Gemeenschappelijke mening’ onder het menu item ‘Ombudscommissie’ staat, omdat met het toetsenbord de menu’s niet uitklappen. Dit zelfde geldt voor de link ‘Jaarverslagen’ onder het menu item ‘Rapporten’. Dit komt op alle pagina’s met het menu voor. De focus mag pas op deze links terecht komen als de submenu’s ook daadwerkelijk uitgeklapt zijn. Anders zouden ze genegeerd moeten worden in de Tab-volgorde.
  • Gevolg: Bij toetsenbordnavigatie is niet altijd goed te zien waar de focus zich bevindt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de focus op alle elementen duidelijk aanwezig te laten zijn. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: De zichtbare tekst van het logo komt niet overeen met de accessible name.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ombudscommissie/klacht-indienen_48422/ staat een logo van ‘Ombudscommissie’. De zichtbare tekst is geen onderdeel van de ‘accessible name’. Voor dit SC moet de zichtbare tekst onderdeel zijn van de accessible name, zodat mensen met spraakinvoer de zichtbare tekst kunnen gebruiken om de besturingselementen te activeren. Dit kan door de tekst die in de afbeelding van het logo staat letterlijk over te nemen in de alternatieve tekst van de afbeelding.
  • Gevolg: Voorleessoftware leest andere tekst voor dan die visueel zichtbaar is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de accessible name van het logo aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving: De taal is niet aangegeven in het PDF-bestand van het klachtenformulier.
  • Oorzaak: In het klachtenformulier (https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/document.php?m=163&fileid=29371&f=a05a2bcfb1f73369b2c4a3eb02cfb2e0&attachment=0 ) is de taal van het document niet opgegeven in de documenteigenschappen.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan niet bepalen in welke taal het klachtenformulier geschreven is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van voorleessoftware.
  • Maatregel: Er wordt een taal toegevoegd aan het PDF-bestand van het klachtenformulier.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Er zit een fout in de grammatica van de broncode.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ wordt een dubbel attribuut gebruikt. Dit kan voor een parse error zorgen en moet dus opgelost worden. Beide waardes kunnen binnen één class attribuut geplaatst worden.<ul class="skiplinks" class="no_solr">
  • Gevolg: De grammaticafout in de broncode kan bij gebruik van hulpsoftware een parse error veroorzaken.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de grammaticafout op te lossen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: De status van een menu-item is niet door hulpsoftware te bepalen. Er is ook door hulpsoftware niet te bepalen of het submenu van een menu-item is uitgeklapt.
  • Oorzaak: Op de homepage en andere pagina's is het actieve onderdeel van het hoofdmenu te herkennen aan een andere kleur en de pijl in dezelfde kleur aan de onderkant. Dit geeft een status aan van actief. Deze status is echter niet door hulpsoftware te bepalen. Op pagina https://www.ombudscommissiehoekschewaard.nl/ zijn de hoofdmenu onderdelen 'ombudscommissie' en 'rapporten' ook uitklapbaar. Als de muis er over heen gaat verschijnt een submenu. Bij de link van het hoofdmenu onderdeel moet dan de status worden aangegeven of het submenu is uitgeklapt of niet.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet bepalen welk item van het menu op het ogenblik actief is, en of er een submenu is uitgeklapt van een menu-item.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd bij de actieve link het aria-current attribuut toe te voegen met als waarde "page". Leverancier is gevraagd een aria-expanded attribuut of een verborgen tekst toe te voegen aan een uitgeklapt submenu. En om het aria-controls attribuut bij de link toe te voegen, en bij het submenu een aria-labelledby attribuut die terugverwijst naar de link waar het bij hoort. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-ombudscommissiehoekschewaardnl_29128.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 05-08-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-ombudscommissiehoekschewaardnl_29128.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 05-08-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

We hebben zoveel mogelijk gevonden problemen opgelost. Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de overige problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.