Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website gemeenteraadhw.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteGemeenteraad Hoeksche Waard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeenteraad Hoeksche Waard te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website Gemeenteraad Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Gemeenteraad Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Onjuist tekstalternatief bij logo op homepagina. Geen tekstalternatief bij navigeerpijltjes op homepagina. In de module raadsinformatie heeft een decoratieve afbeelding een tekstalternatief. In de module raadsinformatie hebben de foto's van de raadsleden zowel een tekstalternatief als een onderschrift. Decoratieve afbeeldingen in PDF-bestanden in de module raadsinformatie hebben een tekstalternatief, het logo juist weer niet.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/ heeft het logo een tekstalternatief ‘gemeente gemeenteraad’ maar deze beschrijft het logo niet. Beter zou zijn ‘Logo gemeenteraad Hoeksche Waard’. Dan is ook meteen duidelijk waar de link heen gaat.Rechts op de pagina staat een groter dan teken ('>') die naar de naast gelegen pagina gaat. Dit groter dan teken heeft een tekstalternatief nodig, zodat mensen die voorleessoftware gebruiken weten wat het doet. Dit geldt ook voor het kleiner dan teken ('<') op de naast gelegen pagina. Dit is nodig voor blinde mensen of mensen met beperkt zicht. Dan kan voorleessoftware dit voorlezen. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ staat een afbeelding van een hamer met tekstalternatief die decoratief is. Een decoratieve afbeelding heeft geen tekstalternatief nodig. Het tekstalternatief is ook niet beschrijvend voor de afbeelding. Het tekstlalternatief kan dus weg gelaten worden, er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/leden#party_2 staan afbeeldingen van de leden van de partijen. Deze afbeeldingen hebben als tekstalternatief de naam van de persoon. Deze naam staat ook al onder de afbeelding, dus nu wordt de naam dubbel voorgelezen. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief nodig. In het PDF-bestand ‘Verslag oriënterende bijeenkomst Mobiliteit 7 mei 2019’ staan een aantal afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn bijna allemaal decoratief (sfeerbeelden van een vergadering bijvoorbeeld). Decoratieve afbeeldingen hoeven geen alternatieve tekst te hebben, ze kunnen wel gemarkeerd worden als ‘artefacts’, zodat ze genegeerd kunnen worden door hulpsoftware. De meeste afbeeldingen zijn nu getagd als ‘figure’. Op pagina 2 staat bovenaan het logo van gemeente Hoeksche Waard. Dit is een informatieve afbeelding. Deze heeft dus wel een alternatieve tekst nodig. Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060 Hetzelfde geldt voor het PDF-bestand ‘Uitnodiging inloopavond Beijerse Hof’. De decoratieve afbeelding mag hier genegeerd worden, het logo heeft een alternatieve tekst nodig (ontbreekt nu). Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139
  • Gevolg: Tekstalternatieven bij decoratieve afbeeldingen worden onnodig voorgelezen door voorleessoftware. Bij het logo wordt juist niets voorgelezen. En bij de foto's van de raadsleden worden de namen dubbel voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module gevraagd de tekstalternatieven aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving: De video's in de module Raadsinformatie hebben geen ondertiteling.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 staat een video. Er wordt geen ondertiteling geleverd in deze video. Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.
  • Gevolg: Dove of slechthorende bezoekers kunnen niet volgen wat er gezegd wordt in de video.
  • Alternatief: De besluiten kunnen nagelezen worden in de besluitenlijst van de vergadering.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd video's te ondertitelen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving: Video's in de module Raadsinformatie hebben geen audiotranscriptie of media-alternatief.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld het geklap in het begin van de video na de opmerking over klappen van de voorzitter.
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden weten niet wat er gebeurt in de video.
  • Alternatief: Er is alleen een alternatief voor de besluiten, deze kunnen worden voorgelezen in de besluitenlijst.
  • Maatregel: Leverancier van de RIS-module is gevraagd audiodescriptie toe te voegen aan de video's.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving: Er is geen audiodescriptie toegevoegd aan de video's in de module raadsinformatie.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij SC 1.2.3, maar voor dit SC is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht.
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden weten niet wat er in beeld gebeurt.
  • Alternatief: Er is alleen een alternatief voor de besluiten, deze kunnen worden voorgelezen in de besluitenlijst.
  • Maatregel: Leverancier van de RIS-module is gevraagd audiodescriptie toe te voegen aan de video's.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Kolomkoppen in een tabel zijn in de code niet opgemaakt als kolomkop. Tekstkoppen zijn opgemaakt als vet en niet als tekstkop. Ook in PDF-bestanden is er geen juist gebruik gemaakt van koppen, en lijsten zijn op een vervolgpagina opgemaakt als een nieuwe lijst. Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/sport-cultuur-en-recreatie-wat-gaan-we-doen_49776/ staan tabellen. Deze tabellen hebben in de eerste rij cellen kolomkoppen staan. Deze kolomkoppen zijn in de code niet opgemaakt als kolomkoppen. Dit kan door de eerste rij cellen met <th> elementen op te maken en eventueel hierom heen een <thead> element. Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/nieuws_49079/item/praat-u-ook-mee-over-duurzaamheid-in-de-hoeksche-waard_28676.html staan een aantal tekstkoppen zoals ‘Programma’, ‘Energiebesparing’, enz. die met een strong element zijn opgemaakt in plaats van met een HTML element voor koppen (h1, h2, h3, enz.). Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven, dit wordt door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Op deze pagina is het strong-element bijvoorbeeld juist goed gebruikt bij de tekst '2 september 2019' onderaan de pagina. In het PDF-bestand ‘Verslag oriënterende bijeenkomst Mobiliteit 7 mei 2019’ staat een lege tabel aan het begin van de eerste pagina. Deze is niet zichtbaar, maar is wel getagd als tabel. Ook staan er een aantal lege paragrafen. De kop ‘Inleiding’ op de tweede pagina is opgemaakt als paragraaf en niet als kop. Dit geldt ook voor andere koppen in dit bestand. De lijstitems zijn getagd als lijsten, dat is goed gedaan. De lijsten worden wel afgebroken als een lijst over meerdere pagina’s valt, terwijl het één lijst is. Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060 In het PDF-bestand ‘Uitnodiging inloopavond Beijerse Hof’ is de kop ‘Uitnodiging’ niet opgemaakt als kop maar als paragraaf. Er zijn lege paragrafen getagd en de tekst staat in één paragraaf. Het zou duidelijker zijn als de tekst in meerdere paragrafen werd opgedeeld.
  • Gevolg: Informatie wordt niet op een juiste manier aan blinde bezoekers voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De kopstructuur en lijsten zijn aangepast, het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: De leesvolgorde in de broncode van namen en functies in een PDF-bestand klopt niet helemaal.
  • Oorzaak: In het PDF-bestand ‘Uitnodiging inloopavond Beijerse Hof’ klopt de leesvolgorde aan het einde van de tekst in het groene vlak niet helemaal. De namen en de functies staan namelijk door elkaar in de leesvolgorde, waardoor het niet meer duidelijk is welke naam bij welke functie hoort. Zie:https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139
  • Gevolg: Door voorleessoftware wordt in de verkeerde volgorde voorgelezen waardoor niet duidelijk is welke naam bij welke functie hoort.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het PDF-bestand is verwijderd, het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 7. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: Het attribuut 'autocomplete' is niet toegevoegd aan invoervelden van formulieren op de website en in de module raadsinformatie.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/even-voorstellen-raadsleden_49376/ staat er onderaan een formulier waar het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. En op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/inloggen de gebruikersnaam en wachtwoord. Het doel van deze velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, onder andere zodat velden automatisch kunnen worden in gevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor het e-mailadres: autocomplete=”email’ en voor het wachtwoord: autocomplete=”current-password”. Ook op andere plaatsen komen formulieren voor met dit probleem, zoals: https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/zoeken_49460/?trefwoord=fiets
  • Gevolg: Formuliervelden worden niet automatisch ingevuld op basis van eerder ingevulde formulieren.
  • Alternatief: Formuliervelden zijn handmatig in te vullen.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd het autocomplete attribuut toe te voegen aan formuliervelden. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: 1.4.11 Randen van het zoekveld in de module raadsinformatie hebben een te laag contrast. 1.4.12 Gedeelte tekst verdwijnt wanneer de tekstafstand wordt aangepast in de module raadsinformatie. 1.4.13 Uitklapmenu valt over tekst en is niet te sluiten zonder de focus of de muis te verplaatsen.
  • Oorzaak: 1.4.11 Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ hebben de randen van het zoekveld een te laag contrast van 1,5:1. Het contrast moet minstens 3:1 zijn. 1.4.12 https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view valt er tekst weg in de tabel waar de onderwerpen geselecteerd kunnen worden als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast. Het gaat bijvoorbeeld om tekst in de rij van de datum 04-07-2019 bij 'Onderwerp' en bij 'Fractie'. 1.4.13 Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Deze klappen uit als er met de muis over een item heen wordt gegaan. Dit moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Nu voldoet het aan twee voorwaarden, ze zijn namelijk aanwijsbaar en persistent. Ze zijn echter niet afwijsbaar. De tekst van de uitklapmenu’s valt over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of de muis verplaatst wordt. Dit is extra nodig, omdat het uitklapmenu ook open blijft staan als met het toetsenbord verder genavigeerd wordt naar de rest van de content en hier overheen blijft staan.
  • Gevolg: 1.4.11 Slechtzienden kunnen mogelijk het zoekveld niet goed onderscheiden. 1.4.12 Als de tekstafstand wordt gewijzigd door de bezoeker, valt er een gedeelte van de tekst weg. De focus of muis moet verplaatst worden om het submenu dicht te klappen wat verwarrend kan werken bij toetsenbordbediening.
  • Alternatief: 1.4.11 Er is geen alternatief. 1.4.12 Tekst is leesbaar wanneer tekstafstand niet wordt gewijzigd. 1.4.13 Er is geen alternatief.
  • Maatregel: 1.4.11 Leverancier van de RIS-module is gevraagd het contrast te verhogen. 1.4.12 Leverancier van de RIS-module is gevraagd het probleem op te lossen dat sommige tekst niet zichtbaar is als de tekstafstand wordt aangepast. 1.4.13 Leverancier van de website is gevraagd het uitklapmenu te laten sluiten met bijvoorbeeld de escapetoets. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: De URL's die vermeld staan bij de zoekresultaten hebben een te laag contrast. De module raadsinformatie heeft geen contrastknop en daardoor problemen met diverse teksten. PDF-bestanden hebben witte tekst op een groene achtergrond met te weinig contrast.
  • Oorzaak: Er is voor het onderdeel https://www.gemeenteraadhw.nl/ een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele pagina veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd, is bij de onderzochte webpagina's bijna alle contrast in orde. Alleen op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/zoeken_49460/?trefwoord=fiets heeft de grijze url van de zoekresultaten een te laag contrast van 1,6:1. Bij het gedeelte https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ is geen contrastswitch aanwezig. Hier zijn dan ook wel een aantal problemen. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ staat een tabel (kalender) met een groene rand en witte tekst erin. Deze tekst heeft een te laag contrast van 3,2:1 met de groene achtergrond. Als men van de kalender een lijst maakt hebben de grijze letters van de maand boven de lijst een te laag contrast van 2,5:1, en de zalen in de lijst een contrast van 3,2:1. Daarom moet dit minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view bij het openen van de filter, heeft de titel van de pagina 'Filter opties' een te laag contrast van 4,1:1. De tekst op de knoppen 'reset filter' en 'pas filter toe' heeft een te laag contrast van 2,6:1 met de knoppen. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/inloggen als er een fout wordt gemaakt bij het inloggen, komt er een melding in het rood. Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond. In het PDF-bestand ‘Uitnodiging inloopavond Beijerse Hof’ is het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond te laag (2,7:1). Het contrast voor kleine tekst moet minstens 4,5:1 zijn. Ook voor de kop ‘Uitnodiging’ is dit contrast te laag, dit is grote tekst en dat geldt een contrasteis van 3:1. Zie:https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139 Ook in het PDF-bestand ‘Verslag oriënterende bijeenkomst Mobiliteit 7 mei 2019’ wordt groene tekst op de eerste pagina gebruikt waarvan het contrast te laag is (2,3:1). Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: De URL's bij de zoekresultaten zijn extra informatie, en hebben verder geen functie. De titel van de gevonden pagina met de link staat erboven, en de beschrijving van de pagina eronder. Een alternatief is dus al geboden. Er is geen alternatief voor de teksten in de RIS-module en de PDF-bestanden.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de URL's in de zoekresultaten aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost. Leverancier van de RIS-module is gevraagd het contrast van de teksten te verbeteren. De PDF-bestanden worden aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving: Er treedt verlies van informatie op wanneer ingezoomd wordt met 200%
  • Oorzaak: Op sommige pagina's is na het inzoomen met 200% bij een resolutie van 1024x768 de rss feed knop verdwenen. Als er wordt gezoomd mag er geen verlies van informatie of functionaliteit zijn. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/nieuws_49079/item/praat-u-ook-mee-over-duurzaamheid-in-de-hoeksche-waard_28676.html. Als het menu op de homepage (https://www.gemeenteraadhw.nl/) een keer is geopend en gesloten, maakt het niet uit waar men klikt (een andere link of de knoppen onder aan de pagina) het menu opent zich dan weer, waardoor de pagina niet meer werkt. Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/sport-cultuur-en-recreatie-wat-gaan-we-doen_49776/ vallen de tabellen buiten beeld. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 valt het menu achter de video waardoor deze niet te bedienen is. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view valt er tekst over elkaar en de tabel buiten beeld. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/inloggen vallen de invoervelden buiten beeld.
  • Gevolg: Bij schalen tot 200% is informatie niet meer te zien of te lezen omdat deze buiten beeld valt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij schalen tot 200%
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd ervoor te zorgen dat er geen informatie of functionaliteit verloren gaat bij schalen tot 200%. We blijken voor de website gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: Bij toetsenbordnavigatie blijft er een menu openstaan die over tekst heen valt. Sommige items zijn niet te bereiken met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Als er op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl met het toetsenbord genavigeerd wordt en je gaat door het menu naar de zoekbalk blijft het laatste menublokje openstaan, wat over de content heen valt. Verder zijn de links op de rechterhelft (de naastliggende pagina) niet te bereiken met het toetsenbord. Als op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ de kalender op 'week' staat zijn de items niet bereikbaar met het toetsenbord. Ook het 'kleiner dan' en het 'groter dan' teken om de maanden of weken te selecteren (aan de linker kant bovenaan de kalender) zijn niet bereikbaar met het toetsenbord. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view is de button ‘Export’ niet met het toetsenbord te bereiken of bedienen
  • Gevolg: Niet alle content is te bereiken met toetsenbordnavigatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd alle onderdelen van de website bereikbaar te maken met toetsenbordnavigatie. Dit is voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 12. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving: In de module raadsinformatie komt soms een toetsenbordval voor.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 komt soms een toetsenbordval voor. Het probleem treedt niet altijd op, het lijkt alleen te gebeuren als er snel met de tabtoets over de pagina wordt genavigeerd. Het gaat om het veld onder 'Selecteer spreker(s):'. Als de toetsenbordfocus hier in komt, gaat het beeld flikkeren en kan de toetsenbordfocus dit veld niet meer verlaten. Er kan niet met de tabtoets vooruit of met shift-tab terug worden genavigeerd. Er kunnen wel activiteiten geselecteerd worden met Enter, maar het veld kan niet verlaten worden en het blijft knipperen. Dit is een groot probleem voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Als er rustig met de tabtoets wordt genavigeerd lijkt de toetsenbordval niet op te treden.
  • Gevolg: Bij toetsenbordnavigatie komt het bij snel navigeren voor dat met de tab-toets niet meer voor- of achteruit kan worden genavigeerd.
  • Alternatief: Bij rustig gebruik van het toetsenbord treedt de toetsenbordval niet op.
  • Maatregel: Leverancier van de RIS-module is gevraagd ook bij snelle toetsenbordnavigatie de tab-toetsen te laten werken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving: De videospeler in de module raadsinformatie maakt gebruik van de F-toets voor fullscreen-weergave. Deze toets werkt ook wanneer de focus op een ander onderdeel in de video staat.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan.
  • Gevolg: Als de focus in een ander onderdeel staat opent de video in full-screen wanneer de F-toets wordt ingedrukt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de RIS-module is gevraagd deze functie uit te schakelen, of in te bouwen dat deze uit te schakelen is.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: De skiplinks waarmee bij toetsenbordnavigatie onderdelen van de webpagina kunnen worden overgeslagen werken niet goed op de homepage, en in de module raadsinformatie.
  • Oorzaak: Er is een skiplink aanwezig om herhalende content te omzeilen.In de browser Chrome op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl werkt deze alleen niet. De toetsenbordfocus begint gewoon bij het logo en gaat dan naar het menu en daarna pas naar de unieke content.In de browsers Firefox, IE en Edge is de skiplink op de homepage niet aanwezig. Op andere pagina’s werkt het wel gewoon goed. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl zijn zes ‘skiplinks’ naar de pagina waarvan de eerste twee niet werken, omdat ze ergens naar verwijzen wat er niet is. Zo heeft iedere pagina hier zijn eigen links naar onderdelen van de pagina. Misschien zijn dit juist weer te veel links waardoor het weer op een menu lijkt.
  • Gevolg: Bepaalde onderdelen op de webpagina zijn niet over te slaan bij toetsenbordnavigatie.
  • Alternatief: De informatie is wel te bereiken met toetsenbordnavigatie, er zijn alleen tussenliggende onderdelen niet over te slaan.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd de skiplinks overal werkend te maken. Het is voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: Niet alle paginatitels in de module raadsinformatie zijn helemaal beschrijvend. De PDF-bestanden op de website hebben geen titel.
  • Oorzaak: De paginatitels van het gedeelte van https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl zijn niet helemaal beschrijvend. Bijvoorbeeld pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/sitemap/ heet 'Sitemap'. Hier is niet duidelijk dat het om de Sitemap van de raadsinformatie van Hoeksche Waard gaat.Dit is bij de paginatitels van het gedeelte van https://www.gemeenteraadhw.nl/ wel goed. De onderzochte PDF-bestanden hebben geen titel. Deze kan aangeven worden bij Bestand > Eigenschappen > Titel.Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139en https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060
  • Gevolg: Bezoekers met verschillende beperkingen weten hierdoor niet naar welke pagina/welk bestand ze navigeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de paginatitels. Bij de PDF-bestanden is aan de bestandsnaam te zien om wat voor bestand het gaat.
  • Maatregel: Leverancier van de RIS-module is gevraagd een juist gebruik te maken van paginatitels. PDF-bestanden worden voorzien van een titel.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Bij sommige links op de website is het linkdoel niet duidelijk.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl staat het logo van Gemeenteraad Hoeksche Waard. Deze heeft nu als tekstalternatief ‘gemeente gemeenteraad’ en de link heeft als titel ‘Ga naar de homepage’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/perspectiefnota-2019-2023_49755/ staan een aantal links ‘Wat gaan we doen?’ Deze links zijn zonder context niet duidelijk.
  • Gevolg: Het doel van de links is voor blinden niet duidelijk.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is verzocht de link op het logo een titel mee te geven. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost. Links in teksten op de website zijn voorzien van een duidelijke context, dit probleem is opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 17. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving: Er zijn geen bookmarks aanwezig in sommige PDF-bestanden.
  • Oorzaak: In de onderzochte PDF-bestanden zijn geen bookmarks aanwezig. Deze kunnen helpen om content te vinden. Voor het PDF bestand van de uitnodiging is dit niet nodig omdat deze maar uit 1 pagina bestaat. Voor het PDF-bestand ‘Verslag oriënterende bijeenkomst Mobiliteit 7 mei 2019’ is het wel van belang. Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060
  • Gevolg: Content is minder makkelijk te vinden.
  • Alternatief: Content is zonder bookmarks wel te vinden, maar minder snel.
  • Maatregel: De PDF-bestanden worden voorzien van bookmarks.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: De focus is niet zichtbaar in de kalender en de checkboxen in de module raadsinformatie. Uitklapmenu's op de website blijven openstaan wanneer terug genavigeerd wordt met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ is de focus niet zichtbaar als deze op het selectievenster kalender, maand of jaar staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren en het beeld kunnen zien. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view is de focus niet zichtbaar op het selectieveld voor de maand, het jaar en weken. En op de checkboxen is de focus ook niet zichtbaar. Na de link onder 'Acties' gaat de focus verder naar de links die in de uitklapbare tekst staan ook al zijn deze niet zichtbaar. De focus op de toegankelijksheidsbedieningsknoppen zijn slecht (soms nauwelijks) zichtbaar in Chrome. Op https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/zoeken_49460/?trefwoord=fiets kan je met de tabtoets door het menu navigeren. Als je met Shift+Tab terug navigeert door het menu blijven de uitklapmenu's openstaan waardoor je niet (goed) kan zien waar je zit in het menu.
  • Gevolg: Bij toetsenbordnavigatie is niet goed te zien waar op de pagina de focus zich bevindt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd de focus altijd zichtbaar te laten zijn bij toetsenbordnavigatie. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon voor de website. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: De accessible name van het zoekveld komt niet overeen met de zichtbare tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl is de zichtbare tekst van het zoekveld geen onderdeel van de ‘accessible name’. Die is nu 'Zoeken'. De placeholder tekst 'Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?' moet hier aan toegevoegd worden. Voor dit succescriterium moet de zichtbare tekst van een besturingselement in de 'accessible name' zitten. Dit is van belang voor mensen die spraakbediening gebruiken.
  • Gevolg: Bij spraakbediening komen de zichtbare tekst en de accessible name niet overeen wat problemen kan geven.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij spraakbediening.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de accessible name overeen te laten komen met de zichtbare tekst. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving: In sommige PDF-bestanden is niet aangegeven in welke taal deze bestanden zijn. Bijvoorbeeld https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=29806&f=ccde87289909185c589af647f37763f4&attachment=1&c=27139 en https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=172&fileid=31159&f=2589aedde8ea7c0cfea029b8845e9ea3&attachment=1&c=28060
  • Oorzaak: In de onderzochte PDF-bestanden is geen taal aangegeven. Deze kan aangeven worden bij Bestand > Eigenschappen > Geavanceerd > Taal. Zie: https://www.gemeentehw.nl/document.php?
  • Gevolg: Voorleessoftware kan niet bepalen in welke taal een document is geschreven.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor voorleessoftware.
  • Maatregel: Aan PDF-bestanden zal de taal worden toegevoegd in de metadata.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 21. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]
  • Beschrijving: Bij foutieve invulling van formuliervelden verschijnt er geen foutmelding maar een instructie of een suggestie.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/zoeken_49460/?trefwoord=fiets staat onderaan de pagina een formulier met twee velden welke op meerdere pagina’s terugkomt. Wordt er niks ingevuld of een fout e-mailadres dan verschijnt er alleen een melding over het eerste veld ‘e-mailadres’. Deze melding is ook geen foutmelding maar een instructie. Een goede foutmelding zou kunnen zijn ‘U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld’. De foutsuggestie die erbij staat is wel goed. Is het e-mailadres goed ingevuld en het tweede veld nog niet, dan verschijnt er voor het tweede veld een suggestie in plaats van een foutmelding.
  • Gevolg: Het kan niet meteen duidelijk zijn welk veld in een formulier niet goed is ingevuld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd foutmeldingen te tonen bij velden in formulieren. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Er bevinden zich grammatica-fouten in de broncode die problemen kunnen geven bij het parsen door hulpsoftware.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/ staan duplicate id’s (id="content-aside-second", id="main_content" , id="newswys-wrapper"). Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/even-voorstellen-raadsleden_49376/ staat een duplicate id (id="gmail-docs-internal-guid-8494b820-7fff-7e38-67c4-59ebc395644b"). Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ staan er witruimtes in in href-attribuut. Dit komt op meerder pagina’s voor:<a href="https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20 09-07-2019"> <a href="https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586235/Oordeelsvormende%20vergadering%20 02-07-2019"> Ook staan hier niet goed afgesloten begintags (de '<a' heeft geen '>'). Dit komt meerdere malen voor:<a href="https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586235/ Oordeelsvormende%20vergadering%20 02-07-2019" <span class="title">Oordeelsvormende vergadering </span> Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/leden#Leden komt een duplicate id meerdere malen voor (id="data_for_leden_js"). Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view is er geen ruimte tussen attributen, dit komt meerdere malen voor:<dd data-id="51"class="empty_field">
  • Gevolg: De parser errors die hier het gevolg van zijn kunnen problemen opleveren met hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor hulpsoftware bij parser errors.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd de issues die parser-errors veroorzaken op te lossen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: Niet alle componenten op de website en in de module raadsinformatie hebben een door software te bepalen naam of rol.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/ staat een pijl (groter dan teken) om naar de naast gelegen pagina te gaan. Deze pijl heeft geen door software te bepalen naam of rol. Deze pijl staat in een div element welke interactief is gemaakt door middel van JavaScript. Dit element kan hierdoor ook geen toetsenbordfocus krijgen. Dit kan beter in een HTML button element worden gezet, waardoor hulpsoftware kan bepalen dat dit een knop is. Dit geldt ook voor de pijl (kleiner dan teken) op de naast gelegen pagina om terug te gaan. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ staan boven de kalender een aantal opties om de kalender te bedienen. Aan de linkerkant staan een aantal maanden tussen een kleiner dan (<) en een groter dan teken (>), deze staan allemaal in een <a> element zonder href-attribuut. Het href-attribuut is nodig om te kunnen bepalen dat de rol van dit element een link is. Nu kan het ook geen toetsenbord focus krijgen. Op 2 juli staan er twee 'afspraken' in de kalender. De eerste staat in een <a> element zonder href-attribuut, waardoor hij geen rol heeft en geen toetsenbord focus kan krijgen. De selectievensters 'maand' en 'kalender' hebben geen naam, omdat er geen label aan gekoppeld is. Deze labels kunnen visueel verborgen worden, als ze maar niet voor voorleessoftware verborgen zijn. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 staat een ‘export knop’. Deze knop is opgemaakt met een div-element en JavaScript. Hierdoor is de rol niet door software te bepalen en is hij niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord (ook op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view). Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/586236/Besluitvormende%20raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-07-2019 staat in de blauwe balk onder de video rechts van de tekst 'Vergadering Besluitvormende raad 09-07-2019' een dubbele pijl naar boven (gesloten) of naar beneden (open) om de agenda eronder te openen of te sluiten. Deze status is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door er bijvoorbeeld een verborgen tekst bij te zetten. Dit geldt ook voor de pijltjes achter de agenda punten. Op pagina https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/4/vragen_aan_het_college/view hebben de twee checkboxen geen door software te bepalen naam.
  • Gevolg: Doordat de naam of rol niet door software te bepalen is kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet voorgelezen worden waar de componenten voor bedoeld zijn.
  • Alternatief: Er is voor hulpsoftware geen alternatief.
  • Maatregel: Leveranciers van website en RIS-module is gevraagd een rol en/of naam toe te kennen aan componenten. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 24. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij foutief invullen van het feedbackformulier op de website verschijnt er een melding waarvan niet programmatisch te bepalen is dat het een melding is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeenteraadhw.nl/gemeenteraad/even-voorstellen-raadsleden_49376/ staat onderaan de pagina een formulier. Als hier velden niet (correct) worden ingevuld, verschijnt er een melding. Deze melding is een statusbericht en moet als zodanig programmatisch bepaald kunnen worden. Dat is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role="alert" toe te voegen aan het HTML element waar de foutmelding in staat.
  • Gevolg: Bij gebruik van voorleessoftware wordt de melding niet als melding herkend en dan ook niet als zodanig voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor voorleessoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd om de role 'alert' toe te kennen aan de melding van het formulier. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-gemeenteraadhwnl_29119.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 30-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-gemeenteraadhwnl_29119.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 30-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

We hebben zoveel mogelijk gevonden problemen opgelost. Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de overige problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.