Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website gemeentehw.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility d.d. 30 juli 2019. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteGemeente Hoeksche Waard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Hoeksche Waard te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website Gemeente Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u contact opnemen met Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Gemeente Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Geen alternatieve tekst voor de twee pijltjes op de homepage. Alternatieve tekst geplaatst voor de decoratieve afbeelding op de vervolgpagina van de homepage. Geen alternatieve tekst voor de social-media-icoontjes. Geen alternatieve tekst voor het logo van gemeente Hoeksche Waard in PDF-bestanden.
  • Oorzaak: Op de homepage (https://www.gemeentehw.nl/) kan er worden gewisseld tussen twee pagina’s. Dit kan door op een 'groter dan' symbool ('>') te klikken rechts op de pagina. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor het pijltje terug ('<') op de naast gelegen pagina. Op de homepage staat een grote afbeelding aan de rechterkant. Als naar de naastgelegen pagina gegaan wordt (door op het pijltje te klikken), staat dezelfde afbeelding aan de linkerkant van de pagina. Nu staat deze in een img-element met de alternatieve tekst 'Werken bij'. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Omdat dit een decoratieve afbeelding is, hoeft er geen tekstalternatief te zijn. Er moet wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/staan onderaan in de footer vijf links naar ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘LinkedIn’, ‘YouTube’ en ‘Instagram’. Deze icoontjes hebben een tekstalternatief nodig. Deze iconen komen op meerdere pagina's voor. In PDF-bestanden van collegebesluitenlijsten en nieuwsbrieven heeft het logo van gemeente Hoeksche Waard geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Voorleessoftware voor blinden/slechtzienden kan niet voorlezen om welke afbeeldingen het gaat. Voorleessoftware leest onnodig de alternatieve tekst voor bij een afbeelding die alleen ter decoratie is opgenomen.
  • Alternatief: Er is alleen een alternatief voor het logo van de gemeente in de PDF-bestanden van de besluitenlijsten. De bestandsnaam van de besluitenlijsten bevat namelijk wel de tekst 'Gemeente Hoeksche Waard'.
  • Maatregel: Aan leverancier van de website gevraagd alternatieve tekst toe te voegen aan de twee pijltjes en de icoontjes van social media. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan opgelost. Alternatieve tekst bij de decoratieve afbeelding is reeds weggehaald. Het Word-sjabloon van de besluitenlijsten en nieuwsbrieven wordt aangepast zodat het logo voortaan een alternatieve tekst bevat.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Kop op vervolgpagina van de homepage is in de HTML code niet opgemaakt als kop. Geen href-attribuut opgenomen in de chatknop op de contactpagina. Label 'Aanhef' gekoppeld aan optie 'Dhr.' in het formulier van de afsprakenmodule. Tabel in collegebesluitenlijst is op vervolgpagina opgemaakt als nieuwe tabel. Lijstitems zijn niet opgemaakt als lijstitem. Koppen in PDF-bestand van de nieuwsbrief zijn niet opgemaakt als koppen maar als paragrafen.
  • Oorzaak: Als op de homepage (https://www.gemeentehw.nl) op het 'groter dan' teken ('>') wordt geklikt, staat op de pagina die verschijnt aan de rechterkant tekst. Boven deze tekst staat de kop 'Een vergezicht is altijd dichtbij: dat is onze kracht'. Deze kop is in de HTML code niet opgemaakt als kop. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212staat een link ‘Chat op de website’. Deze link heeft geen href-attribuut. Nu kan het niet door software bepaald worden dat het een link is (en is het niet toetsenbord toegankelijk). Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ is bij stap 3 in dit formulier het label ‘Aanhef’ gekoppeld aan de radiobutton ‘Dhr.’ (en niet aan ‘Mevr.’). Dit kan problemen opleveren omdat voorleessoftware bij de radiobutton voor 'Dhr.' nu 'Aanhef' kan voorlezen in plaats van 'Dhr'. In het PDF-bestand ‘Besluitenlijst burgemeester en wethouders gemeente Hoeksche Waard’ is de meeste content getagd als tabellen en dat is grotendeels in orde. De tabel met kenmerk ‘Z/19/036234 / DOC-19166905’ staat deels op de tweede pagina. Dat deel van de tabel is als een nieuwe tabel opgemaakt, terwijl dit bij de vorige tabel hoort. Ook zou het beter zijn om de lijstitems als lijstitems op te maken, zodat het duidelijk is dat onder het eerste item weer twee punten vallen. Ook komen er enkele lege tabel cellen en paragrafen voor. In het PDF-bestand ‘Nieuwsbrief Bij de Watertoren 6’ zijn de koppen niet opgemaakt als koppen maar als paragrafen.
  • Gevolg: De informatie kan niet op een juiste manier aan blinde bezoekers worden voorgelezen. De chatknop op de contactpagina is niet met het toetsenbord te bereiken.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De tekst op de vervolgpagina van de hoofdpagina is reeds aangepast en opgemaakt als een kop. Door de leverancier van de website is er een href-attribuut toegevoegd aan de chatknop op de contactpagina. De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd juiste labels te koppelen aan de opties. De foutieve opmaak in pdf-bestanden wordt gecorrigeerd.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: Formuliervelden op de website en in de afsprakenmodule bevatten geen auto-complete-attribuut.
  • Oorzaak: Op onderstaande pagina’s staan invoervelden waar onder andere het e-mailadres of de achternaam van de gebruiker moet worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Zie onder andere: https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/ (formulier onderaan de pagina: e-mailadres), https://www.gemeentehw.nl/actueel/nieuwsbrieven_47759/ (formulier), https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ (stap 3 van het formulier).
  • Gevolg: De velden worden niet automatisch ingevuld op basis van eerder ingevulde formulieren.
  • Alternatief: De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.
  • Maatregel: Leveranciers van website en afsprakenmodule is gevraagd het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: 1.4.11 Randen van formuliervelden op de website en in de afsprakenmodule hebben een te laag contrast. 1.4.13 Tekst van de uitklapmenu's valt over de content eronder. Menu blijft open staan bij toetsenbordnavigatie.
  • Oorzaak: 1.4.11 Op meerdere pagina's staat onderaan de pagina een formulier met twee invoervelden (zie bijvoorbeeld pagina https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/speeltuinen-kinderboerderijen_47783/). De randen van deze velden hebben een te laag contrast. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ hebben de randen van de invulvelden een te laag contrast met de achtergrond. Ook als de velden focus hebben, heeft de blauwe rand een contrast van 2,4:1. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/actueel/nieuwsbrieven_47759/ hebben de randen van de invoervelden voor inloggen een contrast van 1,7:1, en als de invoervelden focus hebben 2,3:1. 1.4.13 Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, het voldoet nu aan twee voorwaarden. De sumbenu’s zijn aanwijsbaar en persistent, ze zijn echter niet afwijsbaar. De tekst van de uitklapmenu’s valt over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of de muis verplaatst wordt. Dit is extra nodig, omdat het uitklapmenu ook open blijft staan als met het toetsenbord verder genavigeerd wordt naar de rest van de content en hier overheen blijft staan.
  • Gevolg: 1.4.11 De randen van de invulvelden zijn niet voor iedereen even goed zichtbaar. 1.4.13 Het uitklapmenu is niet te sluiten zonder dat de focus of de muis verplaatst wordt.
  • Alternatief: 1.4.11 Aan het label is te zien waar de invoervelden zich bevinden. 1.4.13 Uitklapmenu sluiten door focus of de muis te verplaatsen.
  • Maatregel: 1.4.11 Leveranciers van website en afsprakenmodule is gevraagd het contrast van de randen van invoervelden te verhogen. 1.4.13 Leverancier van website wordt gevraagd om een mogelijkheid in te programmeren om het opengeklapte menu te sluiten met bijvoorbeeld de Escape-toets.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: Contrast van de chatknop die op alle pagina's staat is te laag, ook bij gebruik van contrastknop. URL's die vermeld staan bij de zoekresultaten hebben een te laag contrast. Er is in PDF-bestanden van collegebesluitenlijsten en nieuwsbrieven witte tekst gebruikt op een groene achtergrond wat te weinig contrast heeft.
  • Oorzaak: Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele pagina veranderd kan worden. Dit werkt alleen niet bij de chatknop die op alle pagina's wordt getoond. Deze knop heeft een te laag contrast van 1,9:1. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/home/zoeken_47600/?domainroot=&trefwoord=verhuizing hebben de grijze url's onder de zoekteksten een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond. In PDF-bestanden van collegebesluitenlijsten en nieuwsbrieven is het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond te laag.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen moeite hebben om de tekst op de chatknop, de URL's en op de groene achtergrond te lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de chatknop en de tekst op de groene achtergrond. De titel boven de URL's van de zoekresultaten en de beschrijving eronder hebben wel voldoende contrast waardoor slechtzienden wel kunnen lezen waar de links naar leiden. De grijze URL is niet doorklikbaar, is alleen voor extra informatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de chatknop en de URL's in de zoekresultaten te verhogen. Informatie in PDF-bestanden op de website zal niet meer in witte letters op een groene achtergrond worden gezet.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij schalen tot 200% valt bepaalde informatie buiten beeld.
  • Oorzaak: Als op pagina https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/producten-a-z_47654/product/verhuizing-doorgeven_412.html wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768 is onderaan de pagina de naam en afbeelding van mevrouw Conchita Dijkstra verdwenen. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/speeltuinen-kinderboerderijen_47783/ valt de tabel buiten beeld.
  • Gevolg: Bij schalen tot 200% valt bepaalde informatie buiten beeld waardoor deze niet te zien/lezen is.
  • Alternatief: Bepaalde informatie is bij schalen tot 200% buiten beeld, maar wordt wel voorgelezen.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd om aanpassing zodat tot 200% geschaald kan worden zonder verlies van content of functionaliteit. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De homepage (https://www.gemeentehw.nl/) is in het algemeen wat lastig te bedienen met het toetsenbord. Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ is het logo van de gemeente een link naar de homepage. Als met het toetsenbord genavigeerd wordt, kan de focus niet op deze link komen en dus niet bediend worden. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/ is de link ‘Chat op de website’ niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.
  • Oorzaak: Als er met de tabtoets door de pagina wordt genavigeerd, komt op gegeven moment de naastgelegen pagina in beeld maar de toetsenbordfocus kan niet op alle elementen op deze pagina komen omdat deze vastloopt in de knop voor het verhoogd contrast. De knop rechtsonder met de tekst ‘Klik hier om de chat te starten’ kan bijvoorbeeld niet bereikt en bediend worden. Soms zijn deze knoppen voor hoog contrast etc. al op de eerste pagina zichtbaar. Dan kan de toetsenbordfocus niet verder komen dan deze knop. De link naar de homepage in de afsprakenmodule heeft een tabindex van -1. De chatknop op de contactpagina is niet te bereiken omdat het een link zonder href-attribuut is.
  • Gevolg: Niet alle content op deze pagina's kan bereikt en bediend worden met het toetsenbord. Dit is van belang voor onder andere blinden en mensen met een motorische beperking.
  • Alternatief: De focus kan wel terug zodat er geen toetsenbordval ontstaat.
  • Maatregel: Leverancier van de website en de afsprakenmodule is gevraagd de pagina's toegankelijk te maken voor toetsenbordnavigatie. Aan de chatknop op de contactpagina is reeds een href-attribuut toegevoegd.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: Skiplink werkt niet (goed) op homepage.
  • Oorzaak: Er is een skiplink aanwezig om herhalende content te omzeilen. In de browser Chrome op pagina https://www.gemeentehw.nl werkt deze alleen niet. Hij begint bij het logo en gaat dan naar het menu en daarna pas naar de unieke content. In de browsers Firefox, IE en Edge is de skiplink op de homepage niet aanwezig. Op andere pagina’s werkt het goed.
  • Gevolg: Met toetsenbordnavigatie kun je niet direct naar de content springen.
  • Alternatief: Met toetsenbordnavigatie kom je uiteindelijk wel bij de content, je kunt alleen geen gedeeltes overslaan.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de skiplink overal werkend te maken. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: Er is geen titel meegegeven aan de chatpagina en aan PDF-bestanden van nieuwsbrieven en besluitenlijsten.
  • Oorzaak: De knop om de chat te starten staat in een iframe-element. Deze pagina in het element heeft geen titel. In het PDF-bestand van nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten is geen titel aangegeven.
  • Gevolg: Mensen met een beperking weten niet direct waar een pagina over gaat als er geen titel is meegegeven.
  • Alternatief: Door de tekst op de chatknop is duidelijk dat na klikken de chat opent. Door de bestandsnamen van de pdf-bestanden is duidelijk om welk bestand het gaat.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een titel mee te geven aan de chatknop. Dit is gebeurd, het probleem is daarmee opgelost. Sjablonen voor nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten worden aangepast door ze een titel mee te geven.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Icoontjes van social media hebben geen tekstalternatief. De linktekst in de afsprakenmodule komt niet overeen met het doel van de link: terugkeren naar de homepage. De linktekst 'Formulier afsluiten' klopt wel, dit is een foutieve constatering. De pagina ververst niet na klikken op de link maar het formulier sluit af.
  • Oorzaak: Icoontjes voor Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram hebben geen tekstalternatief waardoor het doel van de link niet duidelijk is. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ verschijnt er na het kiezen van een activiteit een lightbox met extra informatie. Hierin staat een link naar 'gemeentehw.nl'. Deze link gaat hier niet heen. Deze link gaat naar een pagina over de activiteit die gekozen is. Hier is het linkdoel dus niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de link in de popup 'Toon benodigdheden'. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/form/checklist-heb-ik-recht-op-een-bijstandsuitkering-1/ staat bovenaan het formulier een link ‘Formulier afsluiten’. Deze linktekst klopt niet. Het formulier wordt hiermee niet afgesloten. De pagina wordt ververst.
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden die voorleessoftware gebruiken en van link naar link tabben weten niet waar de links naar leiden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor voorleessoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website en de afsprakenmodule is gevraagd juiste alternatieve tekst toe te voegen aan de links. Voor de website is dit nu opgelost, voor de afsprakenmodule nog niet. De linktekst 'Formulier afsluiten' klopt wel, dit is een foutieve constatering. De pagina ververst niet na klikken op de link maar het formulier sluit af.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: De focus is niet altijd zichtbaar bij toetsenbordnavigatie.
  • Oorzaak: Op de homepage https://www.gemeentehw.nl is de toetsenbordfocus na de link ‘Gemeenteraad’ even niet zichtbaar (deze staat dan op het 'groter dan' symbool om naar de naastgelegen pagina te gaan). Daarna staat de focus op en boven de tekst 'Bekijk onze vacatures via de speciale website'. Als er op Enter wordt gedrukt, verplaatst de pagina naar de naastgelegen pagina. Hier klopt de aangeving van de toetsenbordfocus dus niet. Ook is de focus niet zichtbaar als deze op de knop staat om de lettergrootte aan te passen. In de browsers Chrome, IE en Edge is op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/ de focus niet zichtbaar op de iconen van ‘Facebook’, ‘Twitter’ etc. die in de footer staan. Dit komt op meerder pagina’s voor. In Firefox is het wel zichtbaar.
  • Gevolg: Voor mensen met een motorische beperking die toetsenbordnavigatie gebruiken is het niet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de website zo aan te passen dat altijd visueel zichtbaar is waar de focus zich bevindt bij toetsenbordnavigatie. Dit is gebeurd, het probleem is opgelost. 1 april 2020 gaan we live met een nieuwe website, waarna we deze opnieuw volledig laten testen op toegankelijkheid. Er is daarom geen hertest gedaan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: Labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevatten niet altijd de naam van de tekst die visueel wordt gepresenteerd.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl staat rechtsonder een knop om de chat te openen. De zichtbare tekst komt hier niet overeen met de ‘accessible name’. De 'accessible name' wordt bij spraakbediening gebruikt om het element te bedienen en is hier ‘Chat openen’. De ‘accessible name’ moet de zichtbare tekst bevatten, dat is hier ‘Klik hier om de chat te starten’. Op deze pagina staat ook een zoekveld. De zichtbare tekst (de placeholder tekst) van het zoekveld is geen onderdeel van de ‘accessible name’. Die is nu 'Zoeken'. De zichtbare tekst moet hier aan toegevoegd worden. Bij stap 2 na het kiezen van een locatie en datum, kan er een tijd worden gekozen. Hiervoor zijn meerdere selectievelden. Deze selectievelden hebben nu allemaal ‘Tijd’ als ‘accessible name’. De ‘accessible name’ moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst in dit geval de eerste optie van het selectieveld zoals, ‘Middag’ of ‘Avond’. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/dezepaginabestaatniet staat het logo van de gemeente Hoeksche Waard. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst 'Gemeente HW'. Deze tekst bevat de zichtbare tekst niet compleet. Dit kan opgelost worden door de alternatieve tekst aan te passen naar 'Gemeente Hoeksche Waard'. Ook de zichtbare tekst in de zoekbalk op deze pagina komt niet overeen met de ‘accessible name’.
  • Gevolg: Bij spraakbediening wordt een andere tekst voorgelezen dan die zichtbaar is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij spraakbediening en voorleessoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website en de afsprakenmodule is gevraagd juist gebruik te maken van de 'accessible name'.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving: In PDF-bestanden van nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten is niet aangegeven in welke taal deze zijn.
  • Oorzaak: Er is geen taal aangegeven in deze bestanden
  • Gevolg: Voorleessoftware van blinde bezoekers kan niet bepalen in welke taal het document geschreven is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor voorleessoftware.
  • Maatregel: Het sjabloon voor nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten wordt aangepast zodat voortaan wel de taal aangegeven wordt.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving: In de afsprakenmodule wordt na het selecteren van een activiteit zonder waarschuwing de focus verplaatst naar de OK-knop in de lightbox met informatie die dan verschijnt.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ bij stap 1 ‘Activiteit(en)’ staat een selectievenster om een activiteit te selecteren. Als er een activiteit wordt geselecteerd, bijvoorbeeld ‘paspoort aanvragen’, verschijnt er een lightbox met daarin informatie. Dit is een contextwijziging: de focus wordt verplaatst naar de knop ‘OK’ in de lightbox.
  • Gevolg: Dit kan desorienterend zijn voor gebruikers, vooral blinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit probleem op te lossen. Een oplossing kan zijn om van te voren te waarschuwen dat er een lightbox verschijnt of om de informatie alleen te tonen via de knop ‘Toon benodigdheden’.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 15. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]
  • Beschrijving: Er wordt een instructie getoond in plaats van een foutmelding bij het foutief of niet invullen van een veld in formulieren.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/staat een formulier met twee velden die verplicht zijn. Wordt er niks ingevuld of een fout e-mailadres dan krijg je alleen een melding over het eerste veld ‘e-mailadres’. Deze melding is ook geen foutmelding maar een instructie. Hier staat wel netjes een foutsuggestie bij. Is het e-mailadres goed ingevuld en het tweede veld nog niet ingevuld krijg je een melding over het tweede veld, wat ook geen foutmelding is maar een instructie. Als er meerdere fouten zijn dienen deze allemaal benoemd te worden, zodat ze allemaal in een keer opgelost kunnen worden. Een goede foutmelding zou kunnen zijn ‘U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld.’Dit formulier komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/actueel/nieuwsbrieven_47759/ staan invoervelden. Hier wordt gevraagd om ‘E-mailadres’ en ‘Wachtwoord’. Als er niks wordt ingevuld komen er bovenaan het formulier twee meldingen te staan, waarvan de eerste is ‘Vul uw loginnaam in van minimaal 4 letters’, terwijl er geen veld is dat loginnaam heet. Dit is dus geen goede identificatie van het invoerveld. Verder zijn dit geen foutmeldingen maar instructies.
  • Gevolg: De fout wordt niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Alternatief: Aan de instructie kan de invuller ook zien wat hij/zij fout gedaan heeft.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de foutmeldingen aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving: In de afsprakenmodule staat de invulhulp voor een datum in het invoerveld, deze verdwijnt zodra het veld wordt ingevuld. Het label voor het veld e-mailadres in het inlogformulier voor de nieuwsbrieven komt niet overeen met het label van de foutmelding.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ moet bij stap 2 een datum worden ingevuld. Het format voor deze datum staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Bij stap 3 in dit formulier is dit op een goed manier gedaan bij het veld voor geboortedatum. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/actueel/nieuwsbrieven_47759/ staat er bij het inlogformulier als eerste label ‘e-mailadres’ en als foutmelding label ‘inlognaam’. Eén van de twee moet veranderd worden zodat het gelijk is. Nu is het verwarrend.
  • Gevolg: Zodra een bezoeker gaat typen in het datumveld verdwijnt het voorbeeld. Bij een foutmelding is niet meteen duidelijk bij welk veld deze hoort omdat de labels niet overeen komen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leveranciers van de website en de afsprakenmodule is gevraagd de labels en instructies van de betreffende formulieren aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Het probleem op de website is dan opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Begin- en eindtags zijn niet op de juiste manier afgesloten op de vervolgpagina van de hoofdpagina. Er komt witruimte voor in de waarde van het href-attribuut bij telefoonnummers waarvan een link is gemaakt.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ is een link genest in een link. <a class="nextslide no_img" title="Lees meer over: 'Werken bij gemeente Hoeksche Waard?'" href="#"><div class="item_wrapper"><h2 class="title">Werken bij gemeente Hoeksche Waard?</h2><div class="intro"><p>Bekijk onze vacatures via de speciale website <a href="http://www.werkenbijdehw.nl</a>.</p>" target="_blank">http://www.werkenbijdehw.nl">www.werkenbijdehw.nl</a>.</p>;</div></div></a>Begin en eindtags moeten op de juiste manier worden afgesloten, anders kan dit parser errors veroorzaken. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/komt er witruimte in de value van de href voor. Dit mag niet. Dit komt op meerdere pagina’s voor. <a href="tel:088 - 647 36 47">088 - 647 36 47</a> <a href="tel: 140186">14 0186</a>
  • Gevolg: De geneste link heeft geen gevolgen voor de werking. De links op de telefoonnummers werken mogelijk niet goed. Deze kunnen worden gebruikt wanneer de website wordt bezocht op een telefoon: de 'bel-app' wordt dan geopend met het telefoonnummer vooringevuld.
  • Alternatief: Het telefoonnummer kan handmatig ingetypt worden in de bel-app op de mobiele telefoon.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de geneste link aan te passen. Dat is gebeurd, het probleem is opgelost. De spaties zijn uit de links op de telefoonnummers gehaald. Er is geen hertest uitgevoerd omdat we 1 april 2020 live gaan met een volledig vernieuwde website. Deze zal dan weer uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: De pijl naar rechts op de hoofdpagina heeft geen door software te bepalen naam of rol. De link op de knop naar de chat op de contactpagina heeft geen door software te bepalen rol. Het label 'aanhef' in het formulier van de afsprakenmodule is niet op de juiste manier gekoppeld aan de opties. Het iframe met de knop om de chat te starten op alle pagina's heeft geen naam.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl staat rechts een pijl naar rechts. Deze pijl heeft geen door software te bepalen naam of rol. Dit is nodig zodat hulpsoftware bijvoorbeeld aan een blinde kan voorlezen hoe dit element heet en wat voor element het is. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/staat een link ‘chat op website’ zonder href-attribuut, waardoor de rol niet te bepalen is en deze link geen toetsenbord focus kan krijgen. Onderin in de footer staan vijf social media iconen waarbij de naam niet door software bepaald kan worden. Op pagina https://afspraken.gemeentehw.nl/InternetAppointments/ kan bij stap 3 een keuze gemaakt worden tussen ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ door middel van radiobuttons. Het label ‘Aanhef’ is nu gekoppeld aan de radiobutton voor ‘Dhr.’, waardoor de naam van deze radiobutton ‘Aanhef Dhr.’ is, wat niet de juiste naam is. Dit label moet ook aan de radiobutton ‘Mevr.’ worden gekoppeld. Dit kan door een fieldset om de radiobuttons heen te zetten met als Legend ‘Aanhef’. Op meerdere pagina's (bijvoorbeeld pagina https://www.gemeentehw.nl/) staat rechtsonder in beeld een knop om de chat te starten. Deze knop staat in een iframe-element. De naam van dit iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.
  • Gevolg: Software van bijvoorbeeld hulptechnologieën kunnen niet bepalen welke eigenschappen en waarden de betreffende elementen hebben.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de hulpsoftware.
  • Maatregel: Leveranciers van de website en afsprakenmodule is gevraagd de juiste naam/labels te koppelen aan de elementen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan voor de website opgelost. Aan de link op de knop van de chat op de contactpagina is reeds een href-attribuut toegekend.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 19. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]
  • Beschrijving: Als het feedbackformulier niet goed wordt ingevuld, verschijnt er een melding, die niet programmatisch bepaald kan worden als een melding.
  • Oorzaak: https://www.gemeentehw.nl/organisatie/contact-openingstijden_48212/ staat een formulier onder aan de pagina. Als er onjuiste waarden worden ingevuld verschijnt er een melding. Deze melding is een statusbericht en deze moet als zodanig programmatisch bepaald kunnen worden. Dat is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”alert” aan het HTML element van de melding toe te voegen.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan bijvoorbeeld niet aan een blinde meedelen dat er een melding is verschenen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een role toe te kennen aan de melding. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is dan opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-gemeentehwnl_29116.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 30-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-gemeentehwnl_29116.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 30-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

We hebben zoveel mogelijk gevonden problemen opgelost. Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de overige problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.