Pagina opties

Groter

Jaarstukken

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast en maakt de keuze voor welke activiteiten zij geld beschikbaar zou willen stellen in de komende jaren. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2018 van de voormalige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in haar vergadering van 9 juli 2019.