Pagina opties

Groter
A A

Over ISHW

Doel

ISHW levert ondersteunende diensten op het gebied van ICT, I-advies, informatiebeveiliging en GEO-informatie. Een krachtenbundeling die voor alle deelnemende gemeenten, SOHW, SMHW en WIHW hetzelfde betekent: meer kwaliteit tegen minder kosten.

De volgende organisaties maken gebruik van de ICT-voorziening via ISHW:

 • gemeente Binnenmaas
 • gemeente Cromstrijen
 • gemeente Korendijk
 • gemeente Oud-Beijerland
 • gemeente Strijen
 • WIHW (Werk & Inkomen Hoeksche Waard)
 • SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard)
 • SMHW (Samen Meer Hoeksche Waard)

Afspraken hierover zijn vastgelegd in het document Gemeenschappelijke Regeling ISHW. U kunt het document hieronder downloaden.

Missie

 • ISHW biedt haar klanten efficiĆ«nte en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven.
 • ISHW faciliteert en ondersteunt daarmee de algemene doelstellingen van haar klanten.
 • ISHW biedt de medewerkers een uitdagende, professionele en aantrekkelijke werkomgeving.
 • De medewerkers van ISHW communiceren open en eerlijk, zijn pro-actief en komen hun afspraken na.

Taken Bestuur

Algemeen bestuur (AB)

Het AB is verantwoordelijk voor alle taken die niet toegewezen zijn aan een ander bestuurlijk orgaan, in het bijzonder:

 1. Het aanwijzen en/of ontslaan van de leden van het DB.
 2. Het aanwijzen van de voorzitter.
 3. Het instellen van een commissie.
 4. Het geven van inlichtingen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
 5. Het vaststellen van de begroting.
 6. Het vaststellen van de rekening.
 7. Het regelen van de toetreding van andere gemeenten.
 8. Het regelen van de uittreding van gemeenten.
 9. Het opstellen van een liquidatieplan bij opheffing.

Deze taken zijn niet overdraagbaar.

Dagelijks bestuur (DB)

Het DB is belast met de dagelijkse leiding van de Dienst, inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten, behoudens de rechtspositionele besluiten die krachtens deze regeling bij het AB berusten. Tot de dagelijkse leiding behoort in ieder geval:

 1. Het voorbereiden van al hetgeen aan het AB ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd.
 2. Het uitvoeren van besluiten van het AB.
 3. Het beheer van de gelden van de regeling.
 4. De zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en boekhouding.
 5. Het nemen van alle conservatoire maatregelen etc.
 6. Het houden van toezicht op alles wat de regeling aangaat.
 7. De algehele verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering over de organisatie van de Dienst.

Bestuur en organisatie

Het bestuur

De verantwoordelijkheden met betrekking tot ISHW, zijn als volgt belegd:

Algemeen Bestuur ISHW

 • Dhr. A. Borgdorff, burgemeester Binnenmaas
 • Dhr. P.L. Paans, wethouder Cromstrijen
 • Dhr. S. Stoop, burgemeester Korendijk
 • Mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld, burgemeester Oud-Beijerland
 • Dhr.W. van Tilborg, wethouder Strijen

Dagelijks Bestuur

 • Dhr. J.J Luteijn, burgemeester Cromstrijen (voorzitter)
 • Dhr. H.L.A. van Noort, wethouder Binnenmaas (plv voorzitter)
 • Dhr. P. Boogaard, wethouder Korendijk
 • Dhr. H. van Waveren, wethouder Oud-Beijerland
 • Dhr.J. Waaijer, burgemeester Strijen

Regionaal Managementteam ISHW

Er is een RMT HW (Regionaal Managementteam Hoeksche Waard) bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.

 • Dhr. mr. R. P. B. M. Brekelmans - Binnenmaas
 • Dhr. G. P. Boluijt - Cromstrijen (voorzitter)
 • Dhr. drs. M.A.I. Born - Korendijk
 • R.S.M. Heintjes - Oud-Beijerland
 • Dhr. C. de Visser - Strijen

De organisatie (ISHW)

 • Dhr. P. Kalisvaart leidt ISHW als manager van de organisatie.