Pagina opties

Groter

Regionaal netwerk sociaal domein Hoeksche Waard

Wij willen de lokale Wmo-participatieorganen intensiever laten samenwerken. Dit is belangrijk, omdat wij samen steeds meer beslissingen nemen en Wmo-beleid ontwikkelen. Het is in deze situatie dan ook wenselijk dat de lokale Wmo-participatieorganen een gezamenlijk advies geven aan de gemeente. Voor dit doel is het ‘regionaal netwerk sociaal domein HW’ ('het netwerk') opgericht en vanaf 20 april 2016 actief.

Netwerk

Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van lokale Wmo-participatieorganen en houdt zich bezig met onderwerpen die de lokale Wmo-participatie overstijgen. De leden van het netwerk vertegenwoordigen alle doelgroepen uit de Wmo: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problematiek, vrijwilligers en mantelzorgers.

Gesprekspartner

Aan dit netwerk heeft de gemeente een slagvaardige gesprekspartner met een breed draagvlak. Daarnaast kan het netwerk een belangrijke rol spelen in (het aanjagen van) nieuwe ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de Wmo. Agendering van onderwerpen komt vanuit de lokale Wmo-participatieorganen, zodat belangen en opmerkingen vanuit de gemeente worden geborgd. Kortom, door dit netwerk krijgen inwoners van de Hoeksche Waard meer invloed op het gebied van de Wmo en kan ervaringsdeskundigheid worden ingebracht bij het ontwikkelen van beleid.

Adviezen

Het netwerk kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente. Begin 2016 heeft het netwerk al een eerste gevraagd advies uitgebracht over de nota ‘Signalering overbelaste mantelzorgers’. Daarna zijn adviezen gegeven over ‘hulpmiddelen’ en ‘huishoudelijke ondersteuning’. En is ‘gespart’ over de  ‘regeling hoge kosten chronisch zieken’, de ‘eigen bijdrage’, zorginkoop, het Wmo-cliëntervaringsonderzoek en over maatschappelijk vervoer. Verder is men betrokken bij (boven) regionale projecten als: de dementievriendelijke samenleving, ouderenmishandeling, beschermd wonen (bovenregionaal).