Pagina opties

Groter

Investeringssubsidie voormalige gemeente Oud-Beijerland

 • Wat is het?

  Wilt u een bijdrage in de kosten van de aankoop, stichting of aanpassing van uw accommodatie in de voormalige gemeente Oud-Beijerland of voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen? Dan kunt u een investeringssubsidie aanvragen.

  Wij verstrekken deze subsidie alleen aan instellingen; 'een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert'.

 • Regelingen voormalige gemeenten

  Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

  Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

 • Zo werkt het

  Bij aanvragen voor een investeringssubsidie geldt: 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'. Voor het handhaven van het subsidieplafond, hanteren wij daarbij het boekjaar. Een boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt dus vanaf 1 januari uw aanvraag indienen voor dat jaar. Wij toetsen uw aanvraag inhoudelijk aan het beleid en kijken of de activiteiten die u als instelling uitvoert passen binnen een van de clusters. Ook kijken wij naar de noodzaak van de investering.

  Een voorwaarde voor de subsidieverlening is dat u binnen 1 jaar na indiening van de subsidieaanvraag start met de investering.

 • Zo regelt u het

  Om het indienen van een subsidieaanvraag makkelijker te maken hebben wij een formulier opgesteld. Op het formulier staat aangegeven welke stukken u bij moet voegen. Uw aanvraag en de bij te voegen stukken ontvangen wij graag uiterlijk 2 maanden vóór realisatie van de investering*. U kunt het formulier downloaden via onderstaande button.

  Vraag een investeringssubsidie aan

  *Als u te laat bent of de aanvraag incompleet aanlevert, nemen wij uw aanvraag in principe niet in behandeling. Dit betekent dat u dan geen subsidie ontvangt. Alleen bijzondere omstandigheden leiden ertoe dat het college uw aanvraag toch in behandeling neemt. 
   

 • Zo lang duurt het

  U krijgt van ons binnen 8 weken te horen of wij de investeringssubsidie aan u verlenen of uw aanvraag afwijzen.

 • Hoogte van het bedrag

  Wij beoordelen het investeringsbedrag en keuren dit goed of af. Aan de hand van het investeringsbedrag bepalen wij namelijk de hoogte van de subsidie.

  Bij de vaststelling van het investeringsbedrag houden wij rekening met werkzaamheden die u door middel van zelfwerkzaamheid uitvoert. U kunt tot maximaal 50% van de verkregen besparingen in arbeidskosten door zelfwerkzaamheid opnemen in het investeringsbedrag. De subsidie bedraagt maximaal 25% van het goedgekeurde investeringsbedrag. Wij verlenen echter nooit meer dan het door de raad in de gemeentebegroting vastgestelde subsidieplafond.

 • Meer informatie

  Vaststellen van een investeringssubsidie

  Als wij aan u een investeringssubsidie verlenen, dan heeft dit een voorlopig karakter. U moet binnen 13 weken na realisatie van de investering verantwoording afleggen over wat u met de subsidie heeft gedaan. In de beschikking tot subsidieverlening geven wij aan welke stukken u daarvoor moet indienen. Ook in onze Subsidiebeleidsregels 2017 kunt u dit terugvinden.