Spring naar content

Windpark Oude Mol

Sinds 2001 produceren zes windmolens in de Mariapolder bij Strijensas groene energie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar circa 15 Megawatt (MW).  De huidige windmolens zijn verouderd. De gemeente wil deze opschaling mogelijk maken met de ontwikkeling van een nieuw windpark op de vastgestelde locatie in de Mariapolder. De bestaande windmolens in de Mariapolder worden gesloopt. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van vier windmolens van 210 meter hoog.  Voor het windpark is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de omgeving.

Wat komt er?

Eind 2018 bracht de klankbordgroep een eigen voor­keursopstelling (de zogenaamde clustervariant) in. De clustervariant heeft vier windmolens in de vorm van een opstelling van een ruit. Deze variant heeft de voorkeur omdat dit zorgt voor de minste overlast voor omwonenden.

Wat is de laatste stand van zaken?

De clustervariant is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op dinsdag 3 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ gewijzigd vast. Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ maakt het mogelijk om 4 windmolens op te richten en te exploiteren. Deze windmolens komen in een clusteropstelling (ruitvorm) in de Mariapolder bij Strijensas waarbij de bestaande lijnopstelling van 6 windmolens in de Mariapolder wordt gesloopt.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en alle bijlagen (inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen) kunt u bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen onder IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01 of projectnaam Windpark Oude Mol.

Klankbordgroep

In samenspraak met de direct omwonenden heeft de gemeente een klankbordgroep opgericht. De klank­bordgroep zet zich in voor de belangen van de omwonenden en is met 10 betrokken leden een actieve speler in dit proces. De gemeente Hoeksche Waard verzorgt de ambtelijke ondersteuning. De klankbordgroep is nauw betrokken bij de voorbereiding van de milieu effect rapportage en bestemmingsplanprocedure.

Ook heeft zij kunnen meedenken met de realisatie van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer en gezorgd dat aanvullende afspraken vastgelegd zijn in een addendum. In deze overeenkomst zijn de technische randvoorwaarden van de windmolens vastgelegd en is verder afgesproken dat de initiatiefnemer jaarlijks (binnen 3 maanden na een productiejaar) een bedrag stort in het windfonds. Het windfonds komt ten goede aan de Mariapolder en Strijensas. De klankbordgroep heeft een mooie visie over hoe de gelden besteed zouden kunnen worden, namelijk voor de realisatie van een 100% energieneutraal Strijensas (buiten de opbrengst van de windmolens). De klankbordgroep werkt de komende periode deze visie en de besteding van de gelden verder uit, in nauw overleg met de ge­meente en belangenverenigingen. De uitgewerkte visie wordt ook voorgelegd aan de bewoners, zodat zij mee kunnen denken over de besteding van de gelden.

Meer informatie

Wij willen belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectondersteuning@gemeentehw.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 088 – 647 14 09. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

Contact

Heeft u nog vragen over het windmolenpark Oude Maas? Neem dan contact op met projectleider Moniek  Stapel-Filak. U kunt haar telefonisch bereiken via 088 – 647 1421 of e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.

Nieuwsbrieven