Ouderenadviseur en Ouderenbeleid

Nederland vergrijst. De samenleving verandert en iedereen krijgt hiermee te maken. Ook in de Hoeksche Waard verandert de samenstelling van de bevolking. Naast de vergrijzing zien we ook andere maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn het scheiden van wonen en zorg, de hervorming van de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringswet, veranderingen binnen de Wmo, wijzigingen in inkomensondersteuning enzovoorts. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de leefsituatie van de toenemende groep ouderen in onze gemeente op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ). De zogenaamde WWZ verkenner is een nulmeting die inzicht geeft in het verschil tussen (toekomstig) vraag en aanbod op de woningmarkt.

Gemeente Hoeksche Waard heeft een ouderenadviseur in dienst, Magdaleen Rietveld. Zij is er voor alle ouderen van 60 jaar en ouder. Haar taken zijn:

  • coördinatie van het signalerend huisbezoek (75+);
  • verbinden van signalen intern en extern (60+);
  • communicatie versterken met 60-plussers.

Zo is zij het aanspreekpunt voor alle 60-plussers in gemeente Hoeksche Waard die signalen af willen geven over wonen, zorg en welzijn. Zij kan ook benaderd worden door familie, buren en professionele medewerkers die contact hebben met ouderen. De ouderenadviseur beoordeelt de signalen, pakt ze op in contact met de oudere en/of speelt deze door aan partijen en organisaties die deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van hun beleid en in hun aanbod.

De ouderenadviseur is te bereiken op dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag via telefoonnummer 14 0186 en via e-mail: magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl.

De gemeente vindt het belangrijk om ouderen te betrekken bij het ouderenbeleid. Eén van de initiatieven hiervan is het signalerend huisbezoek.

Sinds 2011 worden in Oud-Beijerland structureel signalerende huisbezoeken door de gemeente uitgevoerd. Iedereen van 75 jaar en ouder die zelfstandig woont krijgt eenmaal per drie jaar een aanbod voor zo’n huisbezoek. Doel van het huisbezoek is om van ouderen zelf te horen hoe het met hen gaat en wat zij nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen en maatschappelijk actief te blijven.

Speciaal opgeleide vrijwilligers gaan op huisbezoek en koppelen de signalen terug aan de ouderenadviseur. Deze pakt individuele signalen op in overleg met de oudere. Trends in signalen worden vertaald richting gemeentelijk beleid en samenwerkingspartners, bijvoorbeeld over de thema’s wonen, eenzaamheid, vrijwilligers, respijtzorg, slechthorendheid, mantelzorg, brandveiligheid en positieve gezondheid.

Op 15 oktober 2019 is de ‘Rapportage uitkomsten signalerend huisbezoek Oud-Beijerland’ door het college ter kennisgeving aangenomen. Een verslag gebaseerd op wat zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder in Oud-Beijerland hebben aangegeven in de huisbezoeken. Het is een bron van informatie op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.

U kunt de rapportage vinden onder ‘Documenten’.

Wegwijs is een magazine van de gemeente voor 75-plussers in de Hoeksche Waard. Het wordt gemaakt door een redactie van senioren. Het blad verschijnt twee keer per jaar en kent vaste rubrieken zoals de Column, Ontmoeting, Alleen verder, Actief, Wonen, Van de gemeente, Mantelzorg, Bijzonder en Wetens(w)aardigheden. De laatste 2 edities kunt u bij ‘Documenten’, onderaan deze pagina, downloaden.

Het Odensehuis is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie, (hun) partners, kinderen en kleinkinderen, professionals en buurtgenoten. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Odensehuis is het taboe op dementie te doorbreken. Kijk voor meer informatie op de website van het Odensehuis.

In de Hoeksche Waard hebben een aantal organisaties, waaronder gemeente Hoeksche Waard, een convenant ondertekend. Alle betrokken partijen werken hierin samen aan het voorkomen en stoppen van ouderenmishandeling. Dit doen zij onder de naam Veilig Oud Hoeksche Waard.

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Heeft u zorgen over de thuissituatie van een oudere in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? Dan is het altijd goed om hier iets mee te doen. U kunt al iets doen door erover te praten of om advies of ondersteuning te vragen. Bel bij direct gevaar altijd 112. U kunt bij Veilig Thuis (0800-2000) terecht voor advies en ondersteuning en indien nodig kunt u een (anonieme) melding doen.

Op de website ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ vindt u de signalen, leest u hoe u in gesprek kunt gaan  en hoe u om hulp/advies kunt vragen en wat anderen mensen deden.