Sinds 2001 produceren zes windmolens in de Mariapolder bij Strijensas groene energie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar circa 15 Megawatt (MW).  De huidige windmolens zijn verouderd.

De gemeente wil deze opschaling mogelijk maken met de ontwikkeling van een nieuw windpark op de vastgestelde locatie in de Mariapolder. De bestaande windmolens in de Mariapolder worden gesloopt. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van vier windmolens van 210 meter hoog.  Voor het windpark is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de omgeving.

Wat komt er?

Eind 2018 bracht de klankbordgroep een eigen voor­keursopstelling (de zogenaamde clustervariant) in. De clustervariant heeft vier windmolens in de vorm van een opstelling van een ruit. Deze variant heeft de voorkeur omdat dit zorgt voor de minste overlast voor omwonenden.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op dinsdag 3 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ gewijzigd vast. Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ maakt het mogelijk om 4 windmolens op te richten en te exploiteren. Deze windmolens komen in een clusteropstelling (ruitvorm) in de Mariapolder bij Strijensas waarbij de bestaande lijnopstelling van 6 windmolens in de Mariapolder wordt gesloopt.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en alle bijlagen (inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen) kunt u bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen onder IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01 of projectnaam Windpark Oude Mol.

De werkzaamheden van Windpark Oude Mol gaan van start

De zes windturbines van het huidige windpark in de Mariapolder in Strijensas worden in 2023 vervangen door vier nieuwe windturbines. De voorbereidingen voor de bouw van dit windpark met de naam Windpark Oude Mol zijn in volle gang. Vanaf 20 februari 2023 starten de werkzaamheden op locatie. De periode tot aan het einde van het jaar wordt gebruikt om het terrein bouwrijp te maken. Dit betekent dat toegangswegen worden gerealiseerd. Er wordt ook materiaal voor voorbelasting aangebracht op de locaties waar tijdens de installatie van de windmolens de kraan komt te staan. Om dit mogelijk te maken vinden de nodige transporten plaats vanaf ’s-Gravendeel in de richting van het windpark in Strijensas. Iedereen die aan de transportroute woont heeft een brief ontvangen van de initiatiefnemer van Windpark Oude Mol.

Aanrijroute werkverkeer

Om de overlast van het werkverkeer voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, wordt er gebruik gemaakt van een transportroute. Deze transportroute is in overleg met de gemeente Hoeksche Waard en Stichting Windwaarde, die de belangen van omwonenden behartigt, bepaald. De route gaat vanaf de Kiltunnelweg (N217) richting de Strijenseweg, via de Platte Schenkel en Boomdijk en de Sassedijk. Het transport vindt in 2 richtingen plaats. Hiervoor worden langs de route enkele passeerhavens gemaakt. Op dagen dat er veel transporten plaatsvinden worden er verkeersregelaars ingezet op locaties waar werkverkeer, autoverkeer en fietsverkeer samenkomen.

Planning werkzaamheden

De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden vindt plaats in de periode vanaf 20 februari tot het einde van het jaar. De transporten bestaan hoofdzakelijk uit vrachtwagens met zand, repac en bouwmaterieel zoals graafmachines. Alle werkzaamheden en het bijbehorende transport vinden plaats op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur. Vanaf begin 2023 begint de initiatiefnemer van het windpark ook met de andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het realiseren van de windturbinefundaties. Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 komt het bijzonder transport en de levering van de windturbineonderdelen. De verwachting is dat het windpark begin 2024 operationeel is.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wilt u de bouw op de voet volgen? Dan kunt u De BouwApp downloaden en installeren op uw telefoon. Via deze app zullen wij met regelmaat updates over de voortgang van de bouw en eventuele bijzonderheden delen.

Meer informatie over Windpark Oude Mol kunt u terugvinden op de website van de initiatiefnemer www.windparkoudemol.nl. Meer informatie over Stichting Windwaarde vindt u op www.windwaarde.nl.

De klankbordgroep van Windpark Oude Mol zette zich de afgelopen jaren in voor een zorgvuldig besluitvormingsproces voor het Windpark Oude Mol. Ook behartigde de klankbordgroep de belangen van de inwoners van de Mariapolder en Strijensas. De klankbordgroep bereikte onder andere dat er een windfonds is opgericht waarvan alle inwoners van de Mariapolder en Strijensas van kunnen profiteren. De klankbordgroep richt zich nu officieel op tot Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas.

De klankbordgroep heeft een eigen visie opgesteld. Deze visie gaat over de besteding van compensatiegelden die uit de exploitatie van de windmolens vrijkomen. Deze heeft de klankbordgroep tijdens eerdere informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de gemeente en bewoners. De visie is gebaseerd op het vergroten van de duurzaamheid van Strijensas en de Mariapolder waar de nieuwe windmolens komen te staan. Dit kan door de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van de windmolens maximaal in te zetten voor de energietransitie en het vergroten van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. De Stichting Windwaarde neemt het beheer en besteding van de gelden uit het windfonds op zich.

Heeft u nog vragen over het windmolenpark Oude Mol? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Moniek Stapel-Filak. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 21 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.

Wij willen belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar annette.ossewaarde@gemeentehw.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 088 – 647 36 47. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.