Sinds 2001 produceren zes windmolens in de Mariapolder bij Strijensas groene energie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar circa 15 Megawatt (MW).  De huidige windmolens zijn verouderd.

De gemeente wil deze opschaling mogelijk maken met de ontwikkeling van een nieuw windpark op de vastgestelde locatie in de Mariapolder. De bestaande windmolens in de Mariapolder worden gesloopt. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van vier windmolens van 210 meter hoog.  Voor het windpark is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de omgeving.

Wat komt er?

Eind 2018 bracht de klankbordgroep een eigen voor­keursopstelling (de zogenaamde clustervariant) in. De clustervariant heeft vier windmolens in de vorm van een opstelling van een ruit. Deze variant heeft de voorkeur omdat dit zorgt voor de minste overlast voor omwonenden.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op dinsdag 3 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ gewijzigd vast. Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ maakt het mogelijk om 4 windmolens op te richten en te exploiteren. Deze windmolens komen in een clusteropstelling (ruitvorm) in de Mariapolder bij Strijensas waarbij de bestaande lijnopstelling van 6 windmolens in de Mariapolder wordt gesloopt.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en alle bijlagen (inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen) kunt u bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen onder IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01 of projectnaam Windpark Oude Mol.

Planning werkzaamheden

Op dit moment werkt de initiatiefnemer aan de aanbesteding van het windpark en de voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden. Naar verwachting start de initiatiefnemer  in de tweede helft van 2022 met de civiele werken, het wegenplan en de aanleg van de kraanplaatsen. Aansluitend start het heiwerk en het maken van de fundaties. In het eerste half jaar van 2023 worden de windturbines gehesen.

De klankbordgroep van Windpark Oude Mol zette zich de afgelopen jaren in voor een zorgvuldig besluitvormingsproces voor het Windpark Oude Mol. Ook behartigde de klankbordgroep de belangen van de inwoners van de Mariapolder en Strijensas. De klankbordgroep bereikte onder andere dat er een windfonds is opgericht waarvan alle inwoners van de Mariapolder en Strijensas van kunnen profiteren. De klankbordgroep richt zich nu officieel op tot Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas.

De klankbordgroep heeft een eigen visie opgesteld. Deze visie gaat over de besteding van compensatiegelden die uit de exploitatie van de windmolens vrijkomen. Deze heeft de klankbordgroep tijdens eerdere informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de gemeente en bewoners. De visie is gebaseerd op het vergroten van de duurzaamheid van Strijensas en de Mariapolder waar de nieuwe windmolens komen te staan. Dit kan door de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van de windmolens maximaal in te zetten voor de energietransitie en het vergroten van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. De Stichting Windwaarde neemt het beheer en besteding van de gelden uit het windfonds op zich.

Heeft u nog vragen over het windmolenpark Oude Mol? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Moniek Stapel-Filak. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 21 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.

Wij willen belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar annette.ossewaarde@gemeentehw.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 088 – 647 36 47. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.