Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen hebben onderzoek gedaan naar een nieuwe invulling voor het leegstaande gemeentehuis in Numansdorp. Na een grondige verbouwing van het pand kan invulling worden gegeven aan 3 belangrijke wensen van inwoners, namelijk woningen voor jongeren/studenten, woningen voor verschillende doelgroepen die korte tijd een huis nodig hebben en een plek voor ontmoeting (‘dorpshuisachtige voorziening’).

De gemeente en HW Wonen vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden betrokken worden bij de mogelijke plannen, daarom waren er (digitale) bijeenkomsten en gesprekken.

Waar over gaat het en voor wie is het?

Een gedeelte van het gebouw wordt verbouwd tot 40 kleine zelfstandige appartementen, elk met een eigen keuken en badkamer. HW Wonen gaat de woningen verhuren met tijdelijke huurcontracten (maximaal 2 jaar). 40% van deze woningen (16 woningen) is specifiek voor jongeren bestemd. De overige 60% van deze woningen (24 woningen) wordt gebruikt voor andere woningzoekenden die tijdelijke woonruimte nodig hebben. Deze woonvorm noemen we Flexwonen.

Uit eerdere gesprekken met bewoners en diverse verenigingen bleek dat er behoefte is aan een plek voor ontmoetingen en (maatschappelijke) activiteiten. Een deel van het gebouw willen we daarom beschikbaar stellen voor verenigingen en clubs. Zij kunnen hier activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een leesclub, expositieruimte, repaircafé en een theater- en filmclub. Ook kunnen er koffiemomenten en spreekuren (bijvoorbeeld met de gemeente of een wijkagent) voor de inwoners van de Hoeksche Waard plaatsvinden en ontstaat er ruimte voor flexwerkplekken en stageprojecten. 

Om deze plannen mogelijk te maken, is een verbouwing nodig om kleine appartementen met een eigen badkamer en keuken te realiseren. De werkzaamheden vinden vooral binnen plaats. Aan de buitenzijde van het pand worden alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Eerst zijn de plannen met de omwonenden, school, kinderdagverblijf en (sport)verenigingen in de omgeving besproken. Na deze gesprekken volgde een voorstel voor de gemeenteraad en de raad van commissarissen van HW Wonen. De raden namen uiteindelijk een besluit over deze plannen. Na een positief besluit van beide raden waren de plannen definitief. Omdat de invulling van het gemeentehuis is veranderd, werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Zodra deze vergunning was verleend kon gestart worden met het werk. 

Bij ‘Vragen en Antwoorden’ vindt u meer informatie. Voor andere vragen kunt u terecht bij Jolanda van der Vijver, wijkmanager HW Wonen via telefoonnummer 0186 – 899 872. Of Jeffrey van den Hazel, adviseur wonen bij gemeente Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 16.

Welke activiteiten kunnen plaatsvinden op de begane grond van het pand?   

Een gedeelte van de begane grond van het voormalige gemeentehuis Numansdorp wordt een ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Naast de activiteiten die zijn beschreven in de brief kun je ook denken aan een kaartspel-, muziek- en dansavonden.  

Voor welke doelgroep is de ontmoetingsplek op de begane grond bedoeld?  

De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, jong en oud.  

Welke woningen komen er en aan wie worden de woningen verhuurd? 

Een gedeelte van het gebouw willen we verbouwen tot 40 kleine zelfstandige appartementen, elk met een eigen keuken en badkamer. Sommige appartementen beschikken over een aparte slaapkamer. Er zijn ook appartementen die niet beschikken over een aparte slaapkamer (studio’s). De appartementen zijn daardoor met name geschikt voor kleinere huishoudens en niet voor grote(re) gezinnen. Alle appartementen worden op tijdelijke basis verhuurd, met een minimum van 2 maanden en een maximum van 2 jaar. 

Het toewijzen van de woningen verloopt via een intake team waaraan HW Wonen, gemeente en andere partijen deelnemen. Bij de toewijzing van de tijdelijke woningen wordt rekening gehouden met een goede verdeling tussen de verschillende doelgroepen en het streven om ten minste 16 jongeren te huisvesten. Er wordt in principe toegewezen op volgorde van aanmelden.  

40% van deze woningen (16 woningen) is specifiek voor jongeren bestemd. De overige 60% van deze woningen (24 woningen) wordt gebruikt voor andere woningzoekenden die om diverse redenen voor een korte periode (maximaal 2 jaar) woonruimte nodig hebben.

Komen er bewoners te wonen die hulp en/of zorg nodig hebben? 

Sommige mensen kunnen een steuntje in de rug gebruiken om na een scheiding of andere heftige gebeurtenis hun leven weer op de rit te krijgen. Uit een scheiding kan bijvoorbeeld financiële onzekerheid volgen (of zelfs schulden), dan is het fijn als er hulp is. Als mensen behoefte hebben aan ondersteuning of hulpverlening dan zullen we dat in samenwerking met partners aanbieden. Naast financiële ondersteuning kan het ook gaan om hulp bij andere praktische zaken of psychologische hulp. De verschillende bewoners (met en zonder hulp/zorg) hebben hetzelfde doel: vanuit hun flexwoning ergens anders een permanente woning vinden.

Komt er een intaketeam dat bepaalt welke bewoners hier komen te wonen?  

Ja, we richten een intaketeam op. De selectie van de bewoners gebeurt zorgvuldig. Het intaketeam bestaat uit medewerkers van HW Wonen, gemeente Hoeksche Waard en diverse zorgpartijen. Het intaketeam beoordeelt of woningzoekenden passen bij deze woonvorm en of ze hier een tijdelijke woning krijgen. Het intaketeam zorgt daarnaast voor een goede balans tussen bewoners zonder en met een lichte zorgbehoefte in het gebouw. 

Wordt het pand beheerd? 

Ja, we zorgen voor een passend beheer, dat afgestemd is op de doelgroepen. De beheerder maakt deel uit van het intaketeam, heeft contacten met de bewoners, de buurt en overige partijen.

Komt er een klankbordgroep? 

Wij vinden het prettig om een klankbordgroep van omwonenden en organisaties in de directe omgeving op te richten. Zij weten wat er in de wijk speelt en hoe de nieuwe invulling van het gebouw wordt ervaren. Met omwonenden bespreken we of hier animo voor is.