Het gebied Stougjesdijk-Oost is de laatste grote uitbreidingslocatie van Oud-Beijer­land. Op deze beeldbepalende plek, waar bijna iedereen Oud-Beijerland binnenkomt, ontstaat een kans een gebied te ontwikkelen dat een beeldmerk vormt voor het hele dorp.

De ambitie is het gebied zo te ontwikkelen dat het van toegevoegde waarde is voor de inwoners van de Hoeksche Waard en een bovenregionale aantrekkingskracht krijgt. Het is de bedoeling dat het gebied de komende jaren ontwikkeld wordt naar een nieuw woongebied met ongeveer 1500 tot 2000 woningen waarbij het landschap verweven wordt met het nieuwe woongebied.

Wat komt er?

In de eerste fase staat de ontwikkeling van een gebiedsvisie centraal. In de gebiedsvisie worden de uitgangspunten en de visie op de ruimtelijke kwaliteit (gebouwen, buitenruimte en infrastructuur) van Stougjesdijk-Oost verder uitgewerkt en vastgelegd.

De gebiedsvisie en de hoofdlijnenovereenkomst vormen de opmaat naar het verdere vervolg: een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, anterieure overeenkomst en bestemmingsplan. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 november 2018 is de directe omgeving geïnformeerd over de plannen en was er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Opmerkingen, tips en ideeën die hieruit naar voren kwamen, worden meegenomen in de verdere planontwikkeling. Ook is afgesproken dat er een klankbordgroep wordt gevormd die een raadplegende rol gaat vervullen bij de verdere planvorming.

De verdere ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost staat nog aan het begin. In december 2018 werd de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Oud-Beijerland. Ook tekenden de betrokken marktpartijen (BPD Ontwikkeling, AM, Syntrus Achmea, Roosdom Tijhuis, Ballast Nedam, Van der Vorm Vastgoed en Adriaan van Erk) en de gemeente een hoofdlijnenakkoord. Hierin is opgenomen dat de betrokken partijen de komende periode verder aan de slag gaan met de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost. De gemeente stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost. Hierbij kun je denken aan het percentage betaalbare woningen, klimaatadaptatie, levensloopbestendigheid en duurzaamheid. Om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken heeft het college verschillende subsidieaanvragen ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Op 1 november 2022 is de raad bijgepraat en stonden diverse stukken op de agenda van de beeldvormende gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze avond hield de projectleider een presentatie. Raadsleden werden geïnformeerd over het gevolgde proces en de stand van zaken. Bekijk en beluister de presentatie hier. Of via deze link (bij agendapunt 7).

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.