De huisartsen van medisch centrum Metrum in de Poortwijk te Oud-Beijerland willen al heel lang een gezondheidscentrum ontwikkelen omdat ze ruimte tekortkomen. Een centrum met ruimte voor de huisartsen maar met name ook met ruimte voor andere zorgverleners in de eerste lijn. Samenwerken met elkaar op één locatie maakt de eerstelijnszorg kwalitatief beter en het zorgt voor een goede bereikbaarheid voor iedereen. De huisartsen willen graag een gezondheidscentrum én appartementen op de locatie Gemeentewerf Oud-Beijerland aan de Prinses Irenestraat 6 realiseren. 

Op 17 juli 2020 sloot de gemeente een intentieovereenkomst met de huisartsen om de herontwikkeling van het plangebied tot gezondheidscentrum met woningbouw te onderzoeken.

Wat zijn de plannen?

Het realiseren van een gezondheidscentrum waar verschillende disciplines kunnen samenwerken. Denk aan onder meer een apotheek, fysiotherapie, podotherapie, optometrie, laboratorium met röntgen- en echofaciliteiten, thuiszorg, logopedie, geestelijke gezondheidszorg en diëtiek. Door intensieve onderlinge samenwerking willen de artsen de service naar de patiënten vergroten en verbeteren, zodat de afspraken en oplossingen zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar kunnen plaatsvinden. Het levert een betere kwaliteit van de zorg op en de zorg is meer op patiënten gericht. Zo hopen ze dat ook de eerstelijnszorg in Oud-Beijerland toekomstbestendig is.

We onderzoeken of er naast het gezondheidscentrum ook nog een aantal levensloopbestendige appartementen gerealiseerd kunnen worden.

In de intentieovereenkomst staan afspraken over de uitgangspunten waar de plannen aan moeten voldoen. Denk aan duurzaamheid, woonkeur en parkeren. Verder moet er aandacht zijn voor een goede ruimtelijke kwaliteit en inpassing.  Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er een planologische procedure doorlopen worden.

De ontwikkelaar heeft tijdens een informatiebijeenkomst op 21 februari 2022 de eerste gesprekken gevoerd met direct omwonenden. De artsen gaan samen met de architecten bekijken of er mogelijkheden zijn om de opmerkingen en vragen van deze avond te verwerken in de plannen.

De plannen worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt de anterieure overeenkomst getekend en kunnen we starten met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.

Helaas is gebleken dat de gepresenteerde plannen niet haalbaar zijn op de locatie. We kijken nu naar de mogelijkheden om de locatie te herontwikkelen. Het uitgangspunt om een gezondheidscentrum gecombineerd met woningen te realiseren, blijft ongewijzigd. De situering en het volume zal naar verwachting wel wijzigen. Hier doen we nader onderzoek naar. Als er meer bekend is, informeren wij daarover. 

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven.

Wilt u meer informatie over het gezondheidscentrum zelf of heeft u interesse in een woning? Zodra er meer informatie bekend is, vindt u dit op deze pagina en op de website van de huisartsen: www.metrum.info. U kunt ook contact opnemen met huisarts Jan van Nieuwaal. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0186-617999 of via e-mail vannieuwaal@metrum.info.

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henriette Vernes. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de planologische procedure? Neem dan contact op met Roxanne Muller van Team Omgeving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 11 19 of via e-mail roxanne.muller@gemeentehw.nl