Spring naar content

Zie ook

Randweg Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (in de richting van noord en zuid). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (in de richting van oost en west). We noemen deze wegen ook wel de centrale as van Klaaswaal. Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en worden deze wegen gebruikt voor het landbouwverkeer.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing en wordt langs deze wegen ook gewoond en geparkeerd. Door de steeds verder toenemende verkeersintensiteit en steeds grotere voertuigen staat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op de wegen al langere tijd  onder druk. De komst van de randweg moet de leefomgeving en de verkeersveiligheid in Klaaswaal vergroten.

Mobiliteitsagenda

In april 2019 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast. Met deze agenda gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren. Een van de onderdelen is dat beide partijen zich in zetten om te komen tot een gezamenlijk gedragen voorkeursvariant voor de randweg Klaaswaal. 

Provincie, waterschap en gemeente werken samen

De nieuwe randweg is niet alleen een zaak tussen provincie en gemeente, maar heeft ook gevolgen voor de wegen en dijken van het waterschap die op meerdere punten worden gekruist en moeten worden aangepast. Daarnaast moet de bestaande route worden aangepast, om het gebruik van deze route te ontmoedigen en moeten er eigendommen van wegen tussen partijen worden overgedragen.  Tijdens de planvorming werken provincie, gemeente en waterschap daarom samen in de projectgroep en worden de afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl

Voor de herindeling deden de provincie en het SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW) onderzoek naar beste locatie voor de randweg. Hierbij zijn, zowel aan de oostkant en de westkant, meerdere varianten mogelijk. Gelet op de ligging van het dorp Klaaswaal en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling heeft een randweg aan de oostkant van het dorp de meeste voorkeur. Daarnaast biedt een randweg aan de oostkant de mogelijk het bedrijventerrein van Klaaswaal op deze randweg te ontsluiten. Op deze manier kan de overlast van zwaar verkeer in het dorp worden vermindert. De exacte locatie is nog niet bekend. Globaal komt de randweg te liggen tussen de N489 en de Energieweg in Numansdorp.

Een belangrijke voorwaarde voor de randweg is dat deze functioneel moet passen in het regionale netwerk van gebiedsontsluitingswegen op het eiland. De prognose is dat de randweg 8.700 motorvoertuigen per etmaal gaat verwerken. Hiervoor is het type weg nodig van een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur.

De huidige doorgaande wegen passen we aan zodat het niet aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken. Op die manier draagt de randweg bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en verkeersveiligheid in Klaaswaal.

Er is nu nog geen besluit genomen door de provincie. Maar in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie in februari 2019 is geconcludeerd dat:

  • er bij de provincie brede steun is om het project verder te brengen;
  • er een voorkeur is voor een oostelijke variant;
  • de voorwaarde is dat de bestaande wegen worden omgevormd en aangepast tot lokale verbindingen;
  • de verwachting is dat de randweg een provinciale gebiedsontsluitingsweg wordt met een snelheidsregime van 80 km per uur;
  • er voldoende aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld fietsverkeer.

Als bekend is wat voor soort weg het wordt, waar deze komt te liggen en wat de kosten zijn, neemt de provincie hier een besluit over.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 mei 2020 om definitief in te zetten op de realisatie van een randweg aan de oostkant van Klaaswaal, de plannen van de bypass te schrappen en de m.e.r. procedure op te starten.

M.e.r. procedure

Voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur moet er op grond van de milieuwetgeving een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure worden doorlopen. Hierin worden milieugevolgen, reële alternatieven, ingebrachte adviezen en zienswijzen meegewogen. De m.e.r. procedure kan ook helpen bij de onderbouwing voor de verdere besluitvorming van provincie, waterschap en gemeente. Denk hierbij aan besluiten over het type weg, welk snelheidsregime en wie welke wegen in beheer en onderhoud neemt.

Voor we kunnen starten met de m.e.r. procedure moeten wij een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opstellen. Deze NRD is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het MER, ofwel over de reikwijdte en het detailniveau. De ‘reikwijdte’ geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten in het MER worden onderzocht en welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht. Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang en methode van het onderzoek (kwalitatief of kwantitatief).

In juli 2020 moet de notitie klaar zijn. Na de vakantieperiode leggen wij deze ter inzage en kunnen inwoners van Klaaswaal en andere belanghebbenden zienswijzen indienen. Daarna stelt het college van B&W de notitie vast en starten wij met de m.e.r. procedure.

Tegelijk maken wij het een ontwerp, bestemmingsplan en stellen wij de uitvoeringsovereenkomst op tussen provincie, waterschap en gemeente. Rond de zomer van 2021 moeten deze stukken klaar zijn en kan het bestemmingsplan in procedure. Eind 2021 kan de procedure worden afgerond.

Volgens de huidige afspraken neemt de provincie de realisatie van de randweg op zich. In samenwerking met provincie en waterschap passen we bestaande wegen aan en sluiten we wegen aan op de nieuwe randweg. Wanneer alles volgens planning verloop ronden we in 2024 alle werkzaamheden af.

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Ook voor de randweg Klaaswaal is een werkgroep gevormd. Een groot deel van de leden zijn belanghebbenden die een eigendom hebben in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaat komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van de werkgroep is om samen met de projectgroep (provincie, waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Uiteraard willen we iedereen uit Klaaswaal, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. Houdt u daarom deze website en de gemeentelijke pagina in het Kompas in de gaten. Ook organiseren we informatieavonden wanneer dit weer kan en nodig is.