Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee - (VAWOZ) 2031 – 2040

Tot aan 2030 wordt circa 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee gerealiseerd. Dit is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van ons land. Voor de verdere verduurzaming van Nederland heeft het kabinet de ambitie om nog meer windenergie op zee op te wekken na 2030. Tussen 2031 en 2040 wordt rekening gehouden met circa 29 GW extra windenergie op zee (50 GW in totaal) als tussendoel naar een totaal van circa 70 GW in 2050. Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (Programma VAWOZ) onderzoekt – in nauwe samenspraak met de omgeving – hoe en waar de energie vanuit, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht. 

In het Programma VAWOZ laat het ministerie van EZK onderzoek doen naar de mogelijke effecten van aanlandroutes en de locaties op andere maatschappelijke belangen. EZK wil inzicht krijgen in de effecten op onder andere de omgeving, economie, systeemintegratie, toekomstvastheid, techniek, circulariteit, veiligheid in de operatie en kosten van de verschillende aanlandalternatieven. Het programma heeft een looptijd van ruim 2 jaar en richt zich op de aanlandingen die gerealiseerd moeten worden in de periode 2031-2040 met een doorkijk naar 2050. De mogelijkheden voor aanlandingen in de periode tot en met 2030 zijn eerder vastgesteld in VAWOZ 2030.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van het programma VAWOZ lag van vrijdag 23 februari tot donderdag 4 april 2024 ter inzage. Op 19 maart 2024 vond een digitale bijeenkomst plaats. Op 20 maart konden mensen uit de Hoeksche Waard terecht bij een informatiebijeenkomst in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse. 

Programma VAWOZ stelt nu een definitief onderzoeksplan op. Aan de hand van het onderzoek volgt verdere besluitvorming.

Meer informatie over het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Alleen zo zorgen we dat ook in de toekomst stroom uit onze stopcontacten blijft komen. We stoten minder CO₂ uit en Nederland blijft leefbaar voor generaties na ons. En we zorgen dat onze economie zich kan blijven ontwikkelen. Om duurzame energie te vervoeren zijn ook aanpassingen noodzakelijk in ons huidige energiesysteem. Gemeente Hoeksche Waard is net als verschillende andere gemeenten en regio’s in Nederland een belangrijke schakel in het nieuwe energiesysteem. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, krijgt de Hoeksche Waard in de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.
Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.