Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard

In 2019 werd Omgevingsvisie Hoeksche Waard vastgesteld. De leidraad is een uitwerking van de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken, zoals deze staan in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard.  Het document heeft daarom de werktitel ‘Aan de slag met de omgevingsvisie’.  Hiermee scheppen we duidelijkheid richting uitvoering en bieden een basis voor huidig en nieuw gemeentelijk beleid. Ook is de leidraad een basis voor de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen.

De leidraad gaat uit van drie principes:

  1. Clustering van programma in plaats van spreiding.
  2. Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland.
  3. Verzilveren van kansen door verevening.

Toepassen van deze principes helpt de gemeente te sturen op kwaliteit in de Hoeksche Waard met oog voor eigenheid, vitaliteit en leefbaarheid. De toepassing van deze principes is gevisualiseerd op een kaart. De kaart geeft sturing op ontwikkeling door in te zetten op het borgen en versterken van de kwaliteiten van de Hoeksche Waard.

De leidraad is in lijn van de omgevingsvisie en geen nieuwe ruimtelijke visie, zoals een structuurvisie.

Inzien stukken

Vanaf donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 ligt de leidraad voor een ieder ter visie.

Indienen zienswijze

Een formele bezwaar- en beroepsprocedure is niet mogelijk tegen dit voornemen. Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen.

Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal indienen via het daarvoor bestemde webformulier, hiervoor moet u inloggen met DigiD. U vindt het webformulier op de pagina digitale zienswijze.

Het indienen van een zienswijze per email is niet mogelijk.

Schriftelijk

Uw schriftelijke reactie op de concept Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard kunt u onder vermelding van ‘Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard’ richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland