Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Vanuit het Rijk is wederom geld beschikbaar gesteld voor vergoeding van extra kosten die door ondernemers, verenigingen en instellingen gemaakt zijn, voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 extra kosten gemaakt voor de controle van het CTB? Dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. Bekijk hieronder de voorwaarden.

De volgende sectoren vallen onder deze regeling:

 • evenementenbranche
 • horeca
 • sportondernemers 
 • sportverenigingen
 • kunst en culturele verenigingen en instellingen 

Lees eerst alle informatie goed door voordat u begint met uw aanvraag. 

Ondernemers, verenigingen en instellingen die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 controle op het CTB hebben uitgevoerd, kunnen een aanvraag voor vergoeding voor de gemaakte kosten indienen.

Aanvragen kunnen tot en met 7 april 2022 worden ingediend.

Het kabinet heeft financiële middelen vrijgemaakt om de sectoren tegemoet te komen in de kosten die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

De gemeente beoordeelt de aanvragen na afloop van de aanvraagperiode. Na 7 april 2022 bepaalt de gemeente wat de hoogte van de uit te keren vergoeding wordt. Als het totaal van de aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt, zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. Het kan dus zijn dat u minder uitgekeerd krijgt dan dat u aanvraagt.

 • Voor vergoeding komen alleen de kosten in aanmerking die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. 
 • De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
 1. Loonkosten van werknemers/arbeidskrachten die gemaakt zijn voor de CTB-controle. Te denken valt aan: gastheren en/of -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen. Met een maximum van 2 uur per dag;
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals bedoeld onder 1;
 3. In geval van externe inhuur; de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • Wanneer sportverenigingen (extra) vrijwilligers inzetten voor de controle van de CTB’s, hanteren wij als maximale vergoeding de vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst (€5,- per uur).   
 • De hoogte van de te verlenen vergoeding wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die door de aanvrager zijn gemaakt. Deze kosten dienen onderbouwd te worden.
 • Voor loonkosten geldt het maximale uurtarief volgens de HORECA CAO van €15,95 (21 jaar en ouder).
 • Voor zelfstandigen is het uurtarief DGA (directeur groot aandeelhouder) vastgesteld op €30,- per uur, zoals gehanteerd door de Belastingdienst. 
 • Als rekenformule voor controle CTB houden wij maximaal 2 uur per dag aan.
 • Alleen volledige aanvragen worden door de gemeente in behandeling genomen. De aanvraag moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en documenten dienen meegestuurd te worden. Indien onderbouwing of documenten ontbreken, kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.
 • Aanvragen worden getoetst op basis van het toetsingskader en beschikbare budget.
 • De aanvragen worden getoetst op basis van het toetsingskader; nadere onderbouwing wordt – indien nodig – opgevraagd.
 • Aanvragen dienen via het aanvraagformulier te worden gestuurd naar: CTB@gemeentehw.nl
 • Aanvragen kunnen tot en met 7 april 2022 worden ingediend.
 • Aanvragen en toekenningen worden in een centraal register geregistreerd.
 • U dient elke aanvraag voor vergoeding te onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat u kosten gemaakt heeft. Dit zijn de volgende documenten:  
  • De (op juiste naam gestelde) facturen, met onderbouwing van ingezette uren.
  • Vrijwilligersroosters
  • Loonstroken bij de gemaakte loonkosten.
  • Kopie bankafschrift of bankpas van uw onderneming of vereniging waarop u de vergoeding CTB wilt ontvangen. Rekeningnummer en tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn.  

Let wel, kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 • Kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn vóór 1 januari 2022 of na 25 februari 2022. Behalve voor de evenementenbranche, waar in specifieke gevallen nog wel een CTB-plicht gold;
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk voor is verstrekt;
 • Kosten voor activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Als onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de vergoeding, wordt de vergoeding geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.  

U kunt een aanvraag voor vergoeding CTB (over de periode dat u CTB-controle heeft uitgevoerd tussen 1 januari 2022 – 26 maart 2022) indienen tot en met 7 april 2022.  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en documenten om uw aanvraag te onderbouwen, moeten meegestuurd worden.  

Aanvragen die na 7 april 2022 binnenkomen of na deze datum niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. Na toekenning wordt de bijdrage overgemaakt aan de aanvrager. 

Download het aanvraagformulier.