In de Hoeksche Waard leeft sinds geruime tijd een populatie damherten. De provincie Zuid-Holland is van plan om de omvang van deze populatie te beperken en in 5 jaar terug te brengen naar 0. Hiervoor ligt t/m 11 maart 2024 een ontwerpbesluit op grond van de Wet Natuurbescherming ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze (dat is een formele reactie) over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Op dinsdag 30 januari 2024 besteedde de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur aandacht aan de damherten en het daarbij horende ontwerpbesluit van de provincie. Wethouder Harry van Waveren deed de toezegging om de motie die de raad in 2022 heeft aangenomen, opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie. In die motie verzoekt de raad het college om bij de provincie aan te dringen op het behoud van de damherten in de Hoeksche Waard en te werken aan een beheersplan. Dit doen we door het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit van de provincie.

Op verzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden liggen de ontwerpbeschikking en de relevante documenten vanaf 29 januari 2024 tot en met 11 maart 2024 ter inzage. De beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan PenL@gemeentehw.nl.

De beschikking is ook gepubliceerd via de website overheid.nl en te vinden via deze link.

Daarnaast kunt u terecht bij de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden. Zij zijn bereikbaar via vergunningen@odh.nl. Hier kunt u terecht voor nadere inlichtingen en/of (fysieke) ter inzagelegging van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet Natuurbescherming.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01065745, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan:

Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

of via e-mail: vergunningen@odh.nl.